Naast het gewoon basisonderwijs bestaat er in Vlaanderen ook het buitengewoon basisonderwijs. Dit onderwijs wordt ingericht voor kinderen die, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig hebben omwille van:

 • een lichamelijke of geestelijke handicap
 • ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen
 • ernstige leerstoornissen.

Het buitengewoon kleuteronderwijs bestaat uit 7 types:

 • Type 2: kinderen met een matige of ernistige mentale handicap
 • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
 • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
 • Type 6: kinderen met een visuele handicap
 • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
 • Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen mentale beperking hebben

Naast deze 7 types onderscheidt het buitengewoon lager onderwijs ook nog:

 • Type 1: kinderen met een licht mentale handicap
 • Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

Deze types worden vervangen door het type basisaanbod.

U vindt een overzicht van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs (opent in nieuw venster) in Vlaanderen op de website van Onderwijs en Vorming.

Toelatingsvoorwaarden

Om uw kind in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven hebt u een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig . Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn bevoegd om inschrijvingsverslagen op te maken. In het inschrijvingsverslag moet staan:

 • dat buitengewoon onderwijs noodzakelijk is voor de leerling

 • naar welk type men de leerling verwijst.

Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is echter niet bindend. Ouders kunnen toch beslissen om hun kind gewoon basisonderwijs te laten volgen.

Het buitengewoon kleuteronderwijs laat kleuters van 2,5 tot 6 jaar toe. Het buitengewoon lager onderwijs is er voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Het CLB en de klassenraad kunnen een advies geven om uitzonderlijk van deze leeftijdsvoorwaarden af te wijken.

Inschrijven

U schrijft uw kind in tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Getuigschrift

Het buitengewoon basisonderwijs streeft ontwikkelingsdoelen na. Dat zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Als een leerling leerdoelen bereikt heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het gewoon lager onderwijs, dan kan de leerling het getuigschrift basisonderwijs behalen.