Gedaan met laden. U bevindt zich op: Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Naast het gewoon basisonderwijs bestaat er in Vlaanderen ook het buitengewoon basisonderwijs. Dit onderwijs wordt ingericht voor kinderen die, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig hebben omwille van:

 • een lichamelijke of geestelijke handicap
 • ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen
 • ernstige leerstoornissen.

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in types, volgens de beperking van de kinderen, en dus de specifieke zorg die zij nodig hebben:

 • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen(opent in nieuw venster) niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  Dit type vervangt sinds september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 1: voor kinderen met een lichte verstandelijke handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
 • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Voor type basisaanbod, type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

U vindt een overzicht van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs(opent in nieuw venster) in Vlaanderen op de website van Onderwijs en Vorming.

Toelatingsvoorwaarden

Om uw kind in het buitengewoon onderwijs te kunnen inschrijven hebt u een IAC-verslag of OV4-verslag(opent in nieuw venster) nodig.. Enkel de Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn bevoegd om inschrijvingsverslagen op te maken. In het inschrijvingsverslag moet staan:

 • dat buitengewoon onderwijs noodzakelijk is voor de leerling

 • naar welk type men de leerling verwijst.

Een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs door het CLB is echter niet bindend. Ouders kunnen toch beslissen om hun kind gewoon basisonderwijs te laten volgen.

Het buitengewoon kleuteronderwijs laat kleuters van 2,5 tot 6 jaar toe. Het buitengewoon lager onderwijs is er voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Het CLB en de klassenraad kunnen een advies geven om uitzonderlijk van deze leeftijdsvoorwaarden af te wijken.

Inschrijven

U schrijft uw kind in tijdens de inschrijvingsperiode van de school.

Getuigschrift

Het buitengewoon basisonderwijs streeft ontwikkelingsdoelen na. Dat zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Als een leerling leerdoelen bereikt heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het gewoon lager onderwijs, dan kan de leerling het getuigschrift basisonderwijs behalen.