De nieuwe regelgeving voorziet een vrije tariefzetting voor alle taxi’s: exploitanten zullen zelf hun prijs kunnen bepalen.

Bovendien krijgen taxi’s meer bewegingsvrijheid. Op dit moment is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt niet zomaar passagiers kan oppikken in Gent of op de terugweg naar Antwerpen. Zo moet je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van je taxi.

Het nieuwe taxidecreet breidt het werkingsgebied van taxi’s uit tot héél Vlaanderen. Zo kan het aantal lege terugritten beperkt worden en wordt een taxi goedkoper voor de exploitant en voor de klant.

Er komt niet alleen marge voor lagere prijzen, er komt ook ruimte voor méér taxi’s. De quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1000 inwoners verdwijnen helemaal.

Voorgeschiedenis

 • Stap 26/42019

  Uitvoeringsbesluit

  De Vlaamse Regering hechtte op 26 april 2019 haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MORA en van de Vlaamse toezichtcommissie, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

  Bekijk het uitvoeringsbesluit individueel bezoldigd personenvervoer van 26 april 2019.

 • Stap 29/32019

  Bekrachtiging decreet

  De Vlaamse Regering besliste op 29 maart 2019 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Op woensdag 20 maart 2019 werd het ontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nu wordt het ontwerpdecreet voorgelegd ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering.

  Bekijk het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 20 maart 2019.

 • Stap 7/122018

  Ontwerpdecreet goedgekeurd

  Na advies van de Raad van State en de Mobiliteitsraad hechtte de Vlaamse Regering op 7 december 2018 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het individueel bezoldigd personenvervoer. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

  Het decreet moet zorgen voor de actualisering en modernisering van de taxiregelgeving, met een evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds.

  Bekijk het ontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 7 december 2018.

  Volgende instanties gaven hun advies:

 • Stap 24/32017

  Conceptnota 2017

  De Vlaamse Regering keurt de conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' goed op 24 maart 2017. De vorige Vlaamse taxiregelgeving dateert van 2001 en bood vandaag weinig houvast om een goede invulling te geven aan de maatschappelijke vraag naar vernieuwing en meer flexibiliteit. Een nieuw wettelijk kader voor het bezoldigd niet-geregeld personenvervoer moet hier ruimte toe laten, in het voordeel van gevestigde en nieuwe spelers. Doelstelling van de hervorming van de Vlaamse taxiwetgeving is in eerste instantie om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. De modernisering beoogt het evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds te behouden.

  Bekijk de conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' van 24 maart 2017.

 • Laatst gewijzigd op 19 juni 2019