Gedaan met laden. U bevindt zich op: Decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer (taxidecreet)

Decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer (taxidecreet)

Vanaf 1 januari 2020 kunnen uitbaters een hervormde vergunning voor het uitbaten van een taxidienst aanvragen. Voor straattaxi’s worden de vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied voor taxi’s geschrapt. De Vlaamse overheid wil met deze maatregelen de markt meer laten spelen, in de hoop dat er meer aanbod qua taxi’s komt en dat de prijzen gaan dalen.

Voorgeschiedenis

 • Stap 8/112019

  Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit: exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

  Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Het besluit concretiseert verder de beleidsdoelstellingen, namelijk de taxi als een meer aantrekkelijk en toegankelijk vervoermiddel op de kaart zetten, rekening houdend met kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact.

  Het besluit omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Het bevat ook de procedures voor stopzetting, intrekking of schorsing van de vergunning of de bestuurderspas.

  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer(opent in nieuw venster)

 • Stap 19/72019

  Principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit: exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

  Na adviezen van de MORA en van de Vlaamse toezichtcommissie, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Het besluit concretiseert verder de beleidsdoelstellingen, namelijk de taxi als een meer aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart zetten, rekening houdend met kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en socio-economische impact.

  Het besluit omvat onder meer de procedure voor de aanvraag van een vergunning bij de gemeente door de exploitant, en een nieuwe regeling voor de aanvraag en afgifte van een bestuurderspas. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 • Stap 26/42019

  Principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit: exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

  De Vlaamse Regering hechtte op 26 april 2019 haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MORA en van de Vlaamse toezichtcommissie, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

 • Stap 29/32019

  Bekrachtiging decreet

  De Vlaamse Regering besliste op 29 maart 2019 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Op woensdag 20 maart 2019 werd het ontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nu wordt het ontwerpdecreet voorgelegd ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering.

  Bekijk het decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 20 maart 2019(opent in nieuw venster).

 • Stap 7/122018

  Ontwerpdecreet goedgekeurd

  Na advies van de Raad van State en de Mobiliteitsraad hechtte de Vlaamse Regering op 7 december 2018 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het individueel bezoldigd personenvervoer. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

  Het decreet moet zorgen voor de actualisering en modernisering van de taxiregelgeving, met een evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds.

  Bekijk het ontwerp van decreet individueel bezoldigd personenvervoer van 7 december 2018(opent in nieuw venster).

 • Stap 24/32017

  Conceptnota 2017

  De Vlaamse Regering keurt de conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' goed op 24 maart 2017. De vorige Vlaamse taxiregelgeving dateert van 2001 en bood vandaag weinig houvast om een goede invulling te geven aan de maatschappelijke vraag naar vernieuwing en meer flexibiliteit. Een nieuw wettelijk kader voor het bezoldigd niet-geregeld personenvervoer moet hier ruimte toe laten, in het voordeel van gevestigde en nieuwe spelers.

  Doelstelling van de hervorming van de Vlaamse taxiwetgeving is in eerste instantie om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. De modernisering beoogt het evenwicht tussen innovatie en flexibiliteit enerzijds en normering anderzijds te behouden.

  Bekijk de conceptnota 'Hervorming Vlaamse taxiregelgeving' van 24 maart 2017(opent in nieuw venster).