Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep lokaal activeringspact 2023 Werk & Sociale Economie

Oproep lokaal activeringspact 2023

De Vlaamse regering heeft de ambitie om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om hieraan bij te dragen keurde de Vlaamse Regering de oproep van het lokaal activeringspact, goed.

De Vlaamse Regering besliste op 29 september om de drempel voor financiering te verlagen naar 20%. Dit resulteerde in een nieuwe werktabel waarin de bijgestelde cijfers voor de lokale besturen zijn opgenomen. Tegelijk verdaagde de Vlaamse Regering de oproeptermijn tot 31 oktober 2023. De start van de projecten is nog steeds voorzien op 1 december 2023.

Doel en inhoud

De oproep lokaal activeringspact wil lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen. Het doel is om de uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen te bevorderen. De oproep wordt een eerste maal opengesteld voor een bedrag van 10 miljoen euro. Midden 2024 volgt een tweede oproep. De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurt proportioneel met het aantal leefloongerechtigden.

Wie kan een project aanvragen?

Alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen een projectvoorstel indienen (zie lijst – kolom A(Excel bestand opent in nieuw venster)). Per lokaal bestuur kan maximaal 1 projectvoorstel ingediend worden. De oproep staat niet open voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wat is het bedrag?

U vindt in de tabel van dit document (kolom C)(Excel bestand opent in nieuw venster) het bedrag waarop elk lokaal bestuur aanspraak kan maken.

Dit bedrag is berekend op basis van een proportionele verdeling van de middelen volgens het aantal leefloongerechtigden dat op 31 december 2022 door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) is vastgesteld (zie lijst - kolom B(Excel bestand opent in nieuw venster)).

Waaruit bestaat een projectaanvraag?

U dient uw projectaanvraag online in via de PLATOS-applicatie(opent in nieuw venster). Een projectaanvraag bevat:

Voorschot

Bij de goedkeuring (streefdatum december 2023) ontvangen de lokale besturen een voorschot van 30% van de opgevraagde som. Als het eerste voorschot na een jaar kan worden verantwoord, kunt u een tweede schijf van 30% opvragen.

Afrekening

De afrekening is afhankelijk van het behaalde resultaat en verloopt in 2 fasen:

  1. Goedkeuring door de gemeenteraad: na afloop van het project dient het lokaal bestuur een inhoudelijke en financiële eindrapportering in bij de gemeenteraad.
  2. Goedkeuring door DWSE en storting van de middelen: het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) controleert de ingediende dossiers en betaalt op basis van de motivering en de goedkeuring door de gemeenteraad het bedrag uit. Het DWSE beoordeelt de en zorgt voor een dubbele check (bijvoorbeeld: is het effectief zodat de populatie leefloongerechtigden in het lokaal bestuur afwijkend is,…) alvorens uit te betalen.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen tot 31 oktober 2023 om 12.00 uur. De aanvraag wordt ingediend bij het Departement voor Werk en Sociale Economie via de applicatie PLATOS(opent in nieuw venster).

Let op, vooraleer u een aanvraag kunt aanmaken in PLATOS moet u over gebruikersrechten beschikken. Vele lokale besturen beschikken reeds over gebruikersrechten en toegang tot de applicatie, maar we raden u aan dit tijdig na te kijken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer(opent in nieuw venster)

Herbekijk de online infosessie

Meer info nodig? Op dinsdag 5 september 10 tot 11.30 uur organiseerden het Departement WSE en VDAB een online infosessie over deze oproep. Wilt u deze infosessie herbekijken?

Meer info en vragen

Contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via het telefoonnummer: 02/553.06.22 of via e-mail: duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

U kunt ook contact opnemen met: