Gedaan met laden. U bevindt zich op: Juridische informatie - Disclaimer - Privacyverklaring - Gebruiksvoorwaarden van de site Werk & Sociale Economie

Juridische informatie - Disclaimer - Privacyverklaring - Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de webpagina's Werk en Sociale Economie en de daarbij horende diensten en maatregelen is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de webpagina's Werk en Sociale Economie en de daarbij horende informatie over diensten en maatregelen te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Doel van de portaalsite

De webpagina's Werk en Sociale Economie zijn een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de Vlaamse overheid inzake werk en sociale economie. Ze wil een eenvoudige en centrale toegang bieden tot de informatie van de Vlaamse overheid die op het internet beschikbaar is. De webpagina's Werk en Sociale Economie verwijzen ook door naar websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke afdelingen, organisaties en instanties van de Vlaamse overheid zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via deze portaalsite ontsluiten. Alle informatie op de webpagina's Werk en Sociale Economie (of op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of overheidsinstellingen waarnaar de portaalsite doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten binnen de Vlaamse overheid raadplegen. Op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang. De inhoud van de webpagina's Werk en Sociale Economie (hyperlinks inbegrepen) kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gegevensuitwisseling

Gebruik van de portaalsite

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan de webpagina's Werk en Sociale Economie en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kan de Vlaamse overheid niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de webpagina's Werk en Sociale Economie verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie. De Vlaamse overheid spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse overheid kan echter niet garanderen dat de webpagina's Werk en Sociale Economie volledig vrij van onderbreking zijn en niet door andere technische problemen wordt getroffen. De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de webpagina's Werk en Sociale Economie of van de op of via de webpagina's Werk en Sociale Economie ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Lees hier de volledige privacyverklaring van het Departement Werk en Sociale Economie.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de webpagina's Werk en Sociale Economie beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De Vlaamse overheid geeft u daarbij de volgende garanties : Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie. De Vlaamse overheid treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. De webpagina's Werk en Sociale Economie maken gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op de webpagina's Werk en Sociale Economie te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse overheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse overheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Arachne: risicoanalyse

Projecten gefinancierd met middelen afkomstig van de Europese Unie moeten aan de Europese vereisten voldoen. Eén van deze vereisten is het voorkomen van fraude, corruptie en belangenvermenging. Hiervoor wordt intern de risicoanalysetool Arachne gebruikt.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.