Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht van de gegevensverwerking door het Departement WSE Overzicht dienstverlening

Overzicht van de gegevensverwerking door het Departement WSE

Mededelingen in functie van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Dirk Vanderpoorten
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Doel van de verwerking

De gegevens worden gevraagd met het oog op de uitvoering van de verschillende maatregelen die strekken tot de bevordering van de werkgelegenheid, het reguleren van de arbeidsmarkt en het faciliteren van de in-, herin-, of uittrede op de arbeidsmarkt.

Recht van verzet

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van het Departement Werk en Sociale Economie.

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit.

Een verzoek dient schriftelijk te worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, of kan per mail worden verstuurd naar: departement.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht van de gegevensverwerking door het Departement WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie maakt in het kader van de behandeling van de aanvragen gebruik van verschillende externe databanken. Het Departement Werk en Sociale Economie heeft hiertoe de nodige machtigingen bekomen van de respectievelijke sectorale comités. Onderstaand worden de verschillende machtigingen opgelijst.