Gedaan met laden. U bevindt zich op: Droogtemaatregelen

Droogtemaatregelen

Vlaanderen kampte de afgelopen jaren met langdurige droogte. De grondwaterstanden daalden en ook de debieten van de onbevaarbare waterlopen waren laag. Daardoor ontstonden problemen (bijv. lage zuurstofgehaltes, blauwalgen, vissterfte) in rivieren, beken, vijvers, … Bij droogte roepen de overheden op om spaarzaam om te gaan met water. De provinciegouverneurs beslissen over droogtemaatregelen in hun provincie. Ook burgemeesters kunnen bijvoorbeeld een verbod instellen om water te capteren.

Waterstanden

© Jonas Lampens

De afgelopen winter viel er meer neerslag dan normaal.

  • De afvoeren en waterpeilen van van zowel de bevaarbare als onbevaarbare waterlopen zijn normaal voor de tijd van het jaar.

  • De grondwaterstanden staan quasi overal hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

Adviezen droogtecommissie

De Vlaamse droogtecommissie volgt de droogtetoestand nauwgezet op. De commissie staat in voor het overleg en de afstemming bij waterschaarste door droogte en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten.

Het beheerniveau is ingesteld op code groen. Dit betekent dat waterbeheerders geen speciale maatregelen nemen, er is een normaal beheer.

Raadpleeg de communicatie en adviezen van de droogtecommissie(opent in nieuw venster).

Permanent onttrekkingsverbod in kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten

In kleine ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten kan het gedurende het volledige jaar of tijdens het volledige groeiseizoen verboden zijn om water te onttrekken. Deze maatregel is nodig om de ecologische doelen te halen en zeldzame, zeer kwetsbare vissoorten beter te beschermen. Raadpleeg de onttrekkingsverboden in

Tijdelijke onttrekkingsverboden onbevaarbare waterlopen

De debieten en peilen van de onbevaarbare waterlopen zijn voldoende hersteld. Er zijn geen tijdelijke onttrekkingsverboden meer van toepassing. De laatste verboden werden op 1 november 2023 opgeheven.

Droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen

Voor een overzicht van de droogtemaatregelen voor de bevaarbare waterwegen (bv. het gegroepeerd schutten van schepen, het opsparen van water, een aangepast stuwbeheer of captatie- of recreatiebeperkingen omwille van blauwalgen), zie: Droogtemaatregelen: actueel (De Vlaamse Waterweg nv)(opent in nieuw venster).

Afwegingskader prioritair watergebruik

Als het lange tijd extreem droog is en er waterschaarste dreigt, moeten de overheden maatregelen nemen. Die maatregelen moeten doordacht en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het is daarbij belangrijk dat de volksgezondheid nooit in gevaar komt. De burger moet met andere woorden altijd kraan­water ter beschikking hebben, voor essentiële zaken als drinken, koken en wassen. Voor wie moet beslissen over de maatregelen is er een hulpmiddel ontwikkeld: het Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte en waterschaarste(opent in nieuw venster).

Structurele aanpak van droogte en waterschaarste

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met droogte. Daarom heeft de Vlaamse Regering een plan uitgewerkt met ruim 70 maatregelen en grote investeringen om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken: de Blue Deal(opent in nieuw venster). Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en een maximaal circulair watergebruik.

Via projectoproepen en steunmaatregelen stelt de Vlaamse Regering middelen ter beschikking voor de ondersteuning van initiatieven van (landbouw)bedrijven, lokale besturen, sectororganisaties, kennisinstellingen, verenigingen, … rond duurzaam watergebruik en waterbeheer.

Wat kunt u zelf doen?

Hoe kunt u uw waterverbruik verminderen? Met deze tips gaat dat gemakkelijker dan u denkt!

‘Ontharden’: minder tegels, meer groen

  • Een terras, oprit, tuinpaadje, … In zowat elke tuin zijn verhardingen aanwezig. Hoe meer verhardingen, hoe minder water de grond kan opnemen. Beperk daarom tuinverhardingen.
  • Voorziet u toch een verharding, kies dan voor waterdoorlatend materiaal of brede voegen.