Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp bij het invullen van het online aanvraagformulier erkenning uitzendbureaus

Hulp bij het invullen van het online aanvraagformulier erkenning uitzendbureaus

Om een eerste of bijkomende erkenning aan te vragen voor uw uitzendbureau vult u het online aanvraagformulier volledig in.

Om het online aanvraagformulier volledig in te vullen hebt u een aantal attesten en documenten nodig, Uitleg over die attesten en documenten en begeleiding bij het invullen van de stappen van het formulier vindt u hieronder. 

 • Stap 1
  • U vraagt voor het eerst een erkenning aan

  of

  • Uheeft reeds een erkenning en u wil die uitbreiden met een bijkomende activiteit
 • Stap 2

  Vul de gegevens van de aanvrager in. De aanvrager kan zijn:

  • Een rechtspersoon (vennootschap, vzw, …). Dat kan alleen als het bureau al is opgericht.
  • Een natuurlijk persoon.

  Vul de gegevens van de maatschappelijke zetel in.

  Kruis aan over voor welke activiteiten u (bijkomende) erkenning aanvraagt:

  • Uitzendactiviteit (algemeen)
  • Uitzendactiviteiten in de artistieke sector
  • Uitzendactiviteiten in de bouwsector
 • Stap 3

  Vul dan de contactpersoon in België in (rubriek 2). Deze stap is facultatief.

 • Stap 4

  Indien u een erkenning aanvraagt namens een rechtspersoon, vermeld hier de gegevens van de gemachtigde(n). De gemachtigde is de persoon die bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden, en die namens de rechtspersoon wil en zal optreden naar de overheid toe.

  Er kunnen meerdere gemachtigden van de rechtspersoon zijn.

  Volgende bijlage moet hier worden toegevoegd:

  • De attesten van goed zedelijk gedrag van de zaakvoerder(s) en van eventuele andere gemachtigde(n) van het bureau. Bij een bijkomende aanvraag hoeft u deze bijlage enkel toe te voegen als er wijzigingen zijn wat betreft de zaakvoerders/gemachtigden ten opzichte van de originele erkenningsaanvraag.
   Dit document vraagt u op bij uw gemeente.
 • Stap 5

  De persoon die de professionele verantwoordelijkheid draagt, moet voor de uitoefening van de uitzendactiviteiten aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij heeft minstens 3 jaar beroepservaring op managementniveau in de uitzendsector.
  • Hij/zij heeft een masterdiploma of gelijkgesteld diploma, en beschikt over minstens 10 jaar beroepservaring in de uitzendsector of in de sector van het personeelsbeleid of het bedrijfsbeleid.

  Elke professioneel verantwoordelijke levert het bewijs dat hij aan de voorwaarden voldoet. Dit doet hij/zij door een CV en stavingstukken (bv: kopie van diploma’s, tewerkstellingsattesten, statuten, contracten, ...) aan het dossier toe te voegen.

  De professionele verantwoordelijke en de rechtspersoon kunnen één en dezelfde persoon zijn. Er kunnen ook meerdere professionele verantwoordelijken zijn.

  De professioneel verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de bemiddelings- of uitzendactiviteiten binnen de onderneming. Hij/zij hoeft geen specifieke functie te hebben binnen de onderneming en kan zelfs iemand extern zijn. Zijn/haar verantwoordelijkheid bestaat er eigenlijk in te garanderen dat er een zekere vorm van kwaliteit en deskundigheid aanwezig is bij de onderneming die als bemiddelings- of uitzendbureau actief wil zijn. Indien u kiest voor een externe persoon dient deze bij het verrichten van uitzendactiviteiten wel steeds in naam van en voor rekening van uw bureau te handelen.

 • Stap 6

  Vermeld hier de erkenningsperiode en het erkenningsnummer van uw bureau als het al erkend is in

  • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
  • het Waalse Gewest;
  • het Duitse taalgebied;
  • een andere EER-lidstaat (Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen).
 • Stap 7

  Bijlage 1: Een gewone kopie van de ondertekende (en gecoördineerde) statuten van de rechtspersoon. ( Voor een wijziging aan een bestaande erkenning, hoeft U deze bijlage enkel toe te voegen als er wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige erkenningsaanvraag).

  • Het maatschappelijk doel van uw statuten moet uitzendactiviteiten omschrijven.
  • Dit document vraagt u op bij uw notaris. Als er bij de bestuurders van de vennootschap 1 of meer rechtspersonen zijn, voegt u ook die statuten toe.

  Bijlage 2: Een attest van het kantoor van de FOD Financiën in uw regio(opent in nieuw venster) waaruit blijkt dat u geen achterstallige belasting, boetes of interesten bent verschuldigd.

  • Is uw bureau in het buitenland gevestigd? Voeg dan 1 of meerdere attesten van de gelijkwaardige dienst(en) in uw land toe.
   • Voert u als buitenlands bureau al activiteiten uit in België? Vermeld dan ‘1000 Brussel’ als gemeente.
   • Voert u nog geen activiteiten uit in België? Voeg daarvan dan een schriftelijke verklaring toe aan het dossier.
  • Rechtspersonen of verenigingen die minder dan 6 maanden geleden werden opgericht, moeten dit attest niet toevoegen.

  Bijlage 3: Bewijs via een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid(opent in nieuw venster) dat u geen achterstallige bijdragen, boetes of interesten bent verschuldigd.
  Bij het RSZ is dit attest bekend onder het nummer C450.

  • Buitenlandse bureaus of personen voegen 1 of meerdere attesten toe van de gelijkwaardige dienst(en) in hun land.
   • Voert u als buitenlands bureau al activiteiten uit in België? Voeg dan ook een attest van de RSZ toe.
   • Voert u nog geen activiteiten uit in België? Voeg daarvan dan een schriftelijke verklaring toe aan het dossier.
  • Bent u niet ingeschreven bij de RSZ, voeg dan het attest van niet-inschrijving toe.
  • Werd uw rechtspersoon of vereniging minder dan 6 maanden geleden opgericht? Dan voegt u dit attest niet toe.

  Let op: een verklaring van een sociaal secretariaat over uw RSZ-toestand vervangt dit RSZ-attest niet.

  Bijlage 4: Het bewijs dat u geen achterstallige bedragen, boetes of interesten bent verschuldigd aan de fondsen voor bestaanszekerheid.

  Bijlage 5: Het attest dat bewijst dat u aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten de waarborg hebt betaald.

  Dit attest kunt u opvragen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Een bankuittreksel met het bewijs dat (het eerste deel) van de waarborg gestort is, is niet voldoende.
  CONTACTGEGEVENS SOCIAAL FONDS VOOR UITZENDKRACHTEN:
  Havenlaan 86c/330 – 1000 Brussel
  Tel: 02 203 60 95 | Fax: 02 423 21 98
  www.fondsinterim.be(opent in nieuw venster) | info@sfu-fsi.be(opent in uw e-mail applicatie)

  Is uw uitzendbureau in het buitenland gevestigd? Dan moet u aan het Sociaal Fonds aantonen dat u een gelijkwaardige waarborg in het buitenland hebt volstort. Indien het Sociaal Fonds de waarborg aanvaardt, ontvangt u een attest dat de gelijkwaardigheid bevestigt. Dit attest moet u hier toevoegen.

  Bijlage 6: Een lijst met alle exploitatiezetel(s) van het uitzendbureau.

 • Stap 8

  Bevestig dat de gegevens correct zijn en accepteer de voorwaarden.