Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden voor erkenning van uitzendbureaus

Voorwaarden voor erkenning van uitzendbureaus

Alle uitzendbureaus, andere bedrijven en natuurlijke personen die in Vlaanderen aan arbeidsbemiddeling doen, moeten verplicht een aantal voorwaarden naleven, ook als ze geen erkenning nodig hebben. Die verplichtingen

 • beschermen werknemers, werkzoekenden en klanten van interimkantoren
 • voorkomen en bestrijden oneerlijke concurrentie in de sector

Algemene voorwaarden

Zowel private arbeidsbemiddelaars als uitzendbureaus moeten een aantal algemene voorwaarden naleven. Ze staan in dit volledig overzicht van de verplichtingen(PDF bestand opent in nieuw venster). Het gaat over naleving van gedragscode, rechten en plichten van werknemers en het bureau, recht op inzage en afschrift, enz.

Specifieke voorwaarden voor uitzendbureaus

Bureaus die uitzendactiviteiten verrichten moeten naast de algemene voorwaarden aan een aantal specifieke bijkomende verplichtingen voldoen:

 • Het bureau beschikt over een erkenning als uitzendbureau
 • Het bureau heeft geen sociale en fiscale schulden
 • De wettelijke voorwaarden inzake uitzendarbeid worden nageleefd
 • Er wordt niet samengewerkt met niet-erkende uitzendbureaus
 • In de lokalen van het uitzendbureau worden geen uitzendactiviteiten uitgeoefend door uitzendbureaus of door lasthebbers of aangestelden van uitzendbureaus die niet over een erkenning beschikken
 • Het erkenningsnummer wordt steeds meegedeeld in externe communicatie (d.w.z. in overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, e-mailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en websites)
 • Het uitzendbureau stelt geen personen exclusief ter beschikking van één gebruikende onderneming
 • Uitzendkrachten worden niet misleid via publiciteit
 • Er wordt correcte, volledig en objectieve informatie gegeven in personeelsadvertenties. Het uitzendbureau vermeldt steeds zijn naam en erkenningsnummer en dat het om uitzendarbeid gaat
 • Het bureau biedt geen uitzendactiviteiten aan bij staking, uitsluiting, of in geval de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens slecht weer of een gebrek aan werk wegens economische omstandigheden.

Buitenlandse uitzendbureaus die werknemers naar Vlaanderen detacheren(opent in nieuw venster), moeten

 • hun aanwezigheid en die van hun werknemers melden via Limosa(opent in nieuw venster).
 • een A1-verklaring aanvragen, die
  • de geldende wetgeving in hun land verklaart;
  • bewijst dat het uitzendbureau in een ander EER-land (Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) socialezekerheidspremies betaalt.

Uitzendbureaus in de Vlaamse bouwsector

 • moeten ervoor zorgen dat hun uitzendkrachten vooraf een veiligheidsopleiding van minstens 16 uren (te bewijzen met een VCA-attest) of een meer specifieke opleiding volgen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Constructiv(opent in nieuw venster).
 • moeten de wettelijke en reglementaire bepalingen van de sector naleven.

Uitzendbureaus in de Vlaamse artistieke sector

 • moeten de wettelijke en reglementaire bepalingen van de sector naleven.

Wat betekent het recht op inzage en afschrift?

Het ‘recht op inzage en afschrift’ heeft als oogmerk dat de opdrachtgever en de sollicitant inzage kunnen krijgen in de gegevens die het bureau over hen heeft opgeslagen. Zo zal de sollicitant onder meer de resultaten van onderzoeken en tests kunnen inzien. Bovendien dient het bureau, op verzoek van de betrokkenen, na beëindiging van de opdracht een afschrift van hun dossier te bezorgen.

Vanuit de wezenlijke bekommernis van het beschermen van de rechten van de sollicitanten moet op basis van artikel 5,12° van het Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling in de eerste plaats een kwalitatief degelijk (begeleid) recht op inzage door de arbeidsbemiddelingsbureaus worden gewaarborgd. Dit recht op inzage moet betrekking hebben op de over de sollicitanten opgeslagen persoonsgegevens. Onder dit laatste dient niet enkel te worden verstaan de documenten die de sollicitant zelf aan het bureau heeft verstrekt (cv, diploma’s, sollicitatieformulier) – ten aanzien waarvan er op basis van de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving voor de sollicitant trouwens ook andere rechten bestaan, zoals het recht op verbetering– maar ook de persoonlijke resultaten van interviews, testen en praktische proeven.

Het artikel 5,12° voorziet niet enkel in een inzagerecht maar ook in een recht op afschrift. Omwille van het belang van de professionele begeleiding bij de interpretatie van de testresultaten, dient het decretaal bepaalde recht op afschrift best gekoppeld te worden aan het recht op inzage, in de zin dat bureaus maar een afschrift moeten verstrekken indien de sollicitant verzocht heeft om inzage van de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. In dit laatste geval, is het bureau ertoe gehouden om – op verzoek van de sollicitant– hem/haar een afschrift te geven van het sollicitatiedossier, inclusief (een samenvatting van) de persoonlijke resultaten van interviews, tests en praktische proeven en het bijhorende beoordelingsrapport, maar niet van de gehanteerde testmethode(s) noch van de wijze waarop de betrokken consulent deze methode(s) heeft toegepast, noch van andere elementen met een algemeen draagvlak.

Niet van toepassing op (onder)aanneming

De voorwaarden zijn niet van toepassing op (onder)aanneming. Een (onder)aannemer krijgt, in tegenstelling tot de klanten van interimkantoren, geen werkgeversgezag over de werkkrachten die tijdelijk bij of voor hem werken.
De (onder)aannemer sluit voor de uitvoering van (delen van) een opdracht een overeenkomst met een opdrachtgever, waarbij het werkgeversgezag over de werknemers niet wordt overgedragen.

Inbreuken en niet-naleving

Van uitzendbureaus die de wettelijke verplichtingen niet naleven, kan een lopende erkenning worden ingetrokken of vervangen door een erkenning voor beperkte duur. Er wordt dan een hoorzitting georganiseerd. Wanneer de erkenning wordt ingetrokken, mag het bureau geen uitzendactiviteiten meer uitvoeren.

Inbreuk op de driepartijenrelatie

Uitzendarbeid is een overeenkomst tussen 3 partijen: het uitzendbureau, een klant/gebruiker en een uitzendkracht. Het uitzendbureau kan uitzendkrachten daarom niet tewerkstellen binnen de eigen organisatie.

Franchising

Er is geen enkele constructie toegestaan die het mogelijk maakt de erkenningsverplichting te omzeilen. Het inschakelen van derden voor het verrichten van de uitzendactiviteiten van een bureau - een zgn. franchisesysteem - zonder dat deze derde over een eigen erkenning als uitzendbureau beschikt is dus niet toegelaten. De franchisenemer kan geen gebruik maken van de erkenning van de franchisegever. Een derde kan bijgevolg nooit in de plaats treden van een erkend uitzendbureau en taken verrichten die als één en ondeelbaar geheel behoren tot de kern van het uitzendgebeuren zonder hiervoor over de vereiste erkenning te beschikken.