Voorwaarden

Vraag de erkenning voor uw gezondheidszorgberoep aan bij de Vlaamse overheid, Zorg en Gezondheid als u:

 • een diploma hebt voor uw gezondheidszorgberoep
 • en uw beroep wil uitoefenen in België
 • en als u :
  • ofwel uw diploma behaald hebt in een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland (nationaliteit maakt niet uit)
  • ofwel uw diploma gelijkgesteld is in een land van de EER of Zwitserland én u de nationaliteit hebt van een land van de EER of Zwitserland (dit is niet hetzelfde als een gelijkwaardigheid afgeleverd door NARIC).
  • ofwel een basisdiploma geneeskunde behaalde in Zuid-Afrika en u eveneens de Zuid-Afrikaanse nationaliteit heeft
  • reeds een visum verkregen heeft en enkel een aanvraag indient voor een specialisatie.

U kunt de procedure ook opstarten wanneer u in het buitenland verblijft.

Procedure

Stel uw dossier samen.

Vul het correcte formulier in:

Op het formulier staat vermeld welke bewijsstukken u nog moet toevoegen. Een legalisatie van vertalingen is niet nodig. Het attest van goed gedrag en zeden moet opgevraagd worden in het land waar u woont. Het attest van goed professioneel gedrag moet opgevraagd worden in het land waar u gewerkt hebt, u kunt dit opvragen bij de dienst Volksgezondheid of de Orde der Artsen.

Hebt u eerder de procedure bij NARIC doorlopen?

 • U kunt dan geen conformiteitsattest voorleggen, maar stuurt het attest van NARIC van de academische gelijkwaardigheid op.

Niet-universitaire beroepen en kinesitherapeuten:

Bij een automatische erkenning van het beroep vroedvrouw of verpleegkundige hoeft u geen vertalingen meer te bezorgen. In de andere gevallen wordt voor een beperkt aantal documenten een beëdigde vertaling opgevraagd.

 • Van het nationaliteitsbewijs en attest van goed gedrag en zeden hoeft u geen vertaling te bezorgen.
 • Het bewijs van de werkgever hoeft niet origineel te zijn en hoeft niet meer ondertekend te worden door de werkgever.
 • Het attest van goed gedrag en zeden en het attest van goed professioneel gedrag hoeft niet het originele document te zijn, een kopie volstaat. Het attest van goed gedrag en zeden mag op het moment van de aanvraag maximaal 3 maanden oud zijn.

Universitaire beroepen (uitgezonderd kinesitherapeuten):

Alle documenten (buiten attesten uit het BIG-register) moeten vertaald worden naar het Nederlands. Ook het paspoort moet indien in een andere taal dan het Frans, Engels of Duits vertaald worden. De vertaling moet gebeuren door een officieel vertaalbureau uit België of een Belgisch beëdigd vertaler (voor het officiële programma wordt ook een niet-beëdigde vertaling aanvaard). Stuur niet alleen de vertalingen (of kopies van de vertalingen) op, maar ook kopies van de originele documenten. Het attest van goed gedrag en zeden en het certificaat van professioneel goed gedrag moet altijd het originele document zijn (dus versturen per post en niet per mail want dit wordt beschouwd als kopie). Dit document mag op het moment van de aanvraag maximaal 3 maanden oud zijn. Aanvullingen van diploma’s (mag een kopie zijn) en het conformiteitsattest mogen per mail verstuurd worden indien dit door de dienst zelf via mail werd opgevraagd.

Stuur uw volledig dossier per mail naar:

Gelieve uw dossier in 1 pdf-document te versturen en in het ‘onderwerp’ uw beroep en/of specialiteit te vermelden. Indien uw dossier te groot is om in 1 pdf doorgestuurd te worden (e-mail geeft foutmelding dat de bijlage te groots is), probeer dan volgende oplossingen:

 • probeer de pdf te comprimeren
 • Maak 2 afzonderlijke pdf’s, maar steek ze wel in dezelfde mail.

Dossiers die met de post worden gestuurd zullen met enige vertraging behandeld worden.

De behandeling van uw aanvraag

 • Universitaire beroepen krijgen per mail een ontvangstbevestiging van hun aanvraag. Deze wordt niet meteen, maar na een aantal weken verstuurd. Deze ontvangstbevestiging zegt niets over de volledigheid van de aanvraag.
 • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u van Zorg en Gezondheid een e-mail of brief waarin de ontbrekende informatie wordt opgevraagd.
 • Zodra uw dossier volledig is, kunt u de erkenning krijgen.
  • Voor een aantal beroepen gebeurt de erkenning automatisch op basis van het dossier (beroepen opgenomen in de Europese richtlijn 2005/36/EG, bijvoorbeeld de basisdiploma’s arts, tandarts en apotheker). In geval van automatische erkenning, worden de dossiers afgewerkt binnen 1,5 maand.
  • Voor een aantal beroepen moet het dossier voor advies altijd voorgelegd worden bij de erkenningscommissie van het beroep. De commissie geeft dan een positief of negatief advies, maar kan ook extra informatie vragen of u uitnodigen om gehoord te worden (bv. bij kinesitherapeuten, algemeen tandarts, de bijzondere beroepsbekwaamheden, ...). Deze procedure kan dan tot 4 maanden duren.
 • Vervolgens ontvangt u via mail een erkenningsbesluit. Het negatieve advies van de erkenningscommissie ontvangt u ook per aangetekende zending. Bij een negatief advies hebt u de mogelijkheid om binnen de 60 dagen beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Na de erkenning van uw basisdiploma ontvangt u automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het visum geeft u de toestemming om het gezondheidszorgberoep in België uit te oefenen. U kunt het visum zelf raadplegen via het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster). Een visum is enkel van toepassing op basisdiploma’s en niet op specialisaties. Een RIZIV-nummer moet u zelf aanvragen bij het RIZIV.

De administratie en de erkenningscommissie hebben in totaal 4 maanden de tijd om een dossier af te werken.

De erkenning van arts-specialisten en de specialisaties tandarts met een buitenlands diploma volgen een iets andere procedure:

 • De persoon dient 1 aanvraagformulier in om erkend te worden.
 • De erkenning voor het basisdiploma tandheelkunde of arts gebeurt via automatische erkenning. Uw dossier moet in deze fase niet voor de erkenningscommissie komen. Wanneer dit administratief volledig is, zal dit worden geregistreerd en ontvangt u uw erkenningsbesluit via mail.
 • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid levert automatisch het visum af voor het basisdiploma en verzendt dit via post. hierna kan een procedure als specialist geopend worden.
 • De bijkomende erkenning als ‘specialisatie arts of tandarts’ moet daarna altijd op de erkenningscommissie komen.
  • Voor orthodontie is het afhankelijk van het feit of de titel is opgenomen in de Europese richtlijn voor het land waar het diploma behaald werd.
  • Voor Europese arts-specialisaties is het eveneens afhankelijk van de Europese richtlijn of een dossier al dan niet moet voorkomen op de erkenningscommissie. In het grootste deel van de gevallen is een automatische erkenning mogelijk.
  • Niet Europese specialisaties worden altijd ter advies voorgelegd aan de erkenningscommissie.
 • Na aflevering van het erkenningsbesluit tot specialist arts of tandarts, kunt u dan een RIZIV-nummer aanvragen.

Veelgestelde vragen