Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC Niet-Residentieel

Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC Niet-Residentieel

Het opstellen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) brengt een aantal taken en verantwoordelijken mee voor verschillende betrokken partijen.

Eigenaar of diens gevolmachtigde

EPC-plicht

 • Stap 1

  Het is steeds de verantwoordelijkheid van de eigenaar, erfpachter, opstalhouder of diens gevolmachtigde om een EPC voor zijn niet-residentiële gebouweenheden op te laten maken.

  De eigenaar zorgt tijdens het verplichte plaatsbezoek voor toegang tot alle ruimten van de eenheid waarvoor een EPC moet opgemaakt worden.

 • Stap 2

  Gebouweigenaars zijn verplicht om minstens jaarlijks die meterstanden te registreren die nodig zijn voor de bepaling van het hernieuwbare aandeel in het EPC NR. Deze jaarlijkse meteropnames mogen door de gebouweigenaar, gebouwgebruiker, energiedeskundige type D of door een interne medewerker (bijv. gebouwbeheerder) gebeuren.

  Het EPC bevat een overzicht van alle energiemeters die werden opgemeten voor het EPC NR, u neemt de meterstanden van al die meters minstens jaarlijks op. Wanneer u nieuwe meters plaatst, houdt u het best de meterstanden ook al bij.

  Merk op dat alleen meters die voldoen aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden, kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het EPC NR. Meer info: Kwaliteitsvoorwaarden voor energiemeters (EPC-pedia)

Bijkomende verplichtingen bij verkoop, verhuur of vestigen van opstalrecht of erfpacht

 • Stap 1
  • Een EPC NR moet aanwezig zijn uiterlijk vanaf het moment dat niet-residentiële eenheid te koop wordt gesteld (inclusief vestigen van erfpacht of recht van opstel) of te huur wordt aangeboden.
  • De verkoper/verhuurder stelt tijdig een erkende energiedeskundige type D aan om het EPC NR te laten opmaken.
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een niet-residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC NR gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in aanvraag’ of ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegelaten. Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • De verkoper/verhuurder legt het EPC NR voor aan de (potentiële) kopers/huurders.
  • Iedereen die een niet-residentiële eenheid met slechte energieprestatie in volle eigendom notarieel overdraagt, of hierop een erfpacht- of opstalrecht vestigt of overdraagt, moet bovendien in de hieraan verbonden publiciteit ook vermelden dat er een renovatieverplichting op de gebouweenheid rust.
 • Stap 2
  • Bij notariële overdracht (verkoop, vestiging van erfpacht of recht van opstal, ...) wordt het geldige EPC NR aan de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder overgedragen. Het VEKA handhaaft op de aanwezigheid van het EPC. Is er geen EPC aanwezig, dan riskeert de eigenaar-verkoper een boete.
  • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC NR aan de huurder ter beschikking gesteld.

Energiedeskundige

 • Stap 1
  • De energiedeskundige heeft een belangrijke algemene adviesfunctie. Zo informeert hij de gebouweigenaar over het toepassingsgebied van EPC:
   • Wanneer is een EPC Niet-Residentieel nodig?
   • Wanneer is het nuttig/verplicht om het EPC Niet-Residentieel te vernieuwen?
   • Wat is de impact van de keuze tussen een EPC Klein Niet-Residentieel en een EPC Niet-Residentieel.
 • Stap 2
  • In sommige gevallen zal eerst een vooronderzoek nodig zijn om te zien of wel degelijk een EPC nodig is of om te bepalen hoeveel en welke types EPC’s moeten opgemaakt worden. De energiedeskundige maakt hierover duidelijke afspraken met de gebouweigenaar.
  • De energiedeskundige type D moet steeds ter plaatse langsgaan om de eenheid te inspecteren en kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ….
  • Voorafgaand aan het plaatsbezoek informeert de energiedeskundige type D de eigenaar over het verloop van het plaatsbezoek en het belang van geldige bewijsstukken bij de opmaak van het EPC. Om discussies tussen de eigenaar en de energiedeskundige te vermijden, wordt de aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster) met ontvangen documenten ondertekend door beide partijen.
 • Stap 3
  • Bij de opmaak van het EPC NR moet de energiedeskundige het inspectie- en meetprotocol(PDF bestand opent in nieuw venster) volgen. De energiedeskundige moet het EPC waarheidsgetrouw opmaken en gaat hierbij uit van de feitelijke toestand. Met geplande werken mag geen rekening gehouden worden.
  • Het berekenen van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld. Er kan een proef-EPC aangemaakt worden. Let op, dit proef-EPC is geen geldig EPC.
  • Na indienen in de Energieprestatiedatabank wordt het EPC afgedrukt en ondertekend door de energiedeskundige. Zonder handtekening van de energiedeskundige is het EPC niet geldig.
 • Stap 4

  Het EPC Niet-Residentieel wordt breder opgevat dan een louter vergelijkende certificatietool, maar wordt gezien als een begeleidingstool op het pad naar de lange termijndoelstellingen. De energiedeskundige speelt een belangrijke adviserende rol in dit traject en vormt de brug tussen gebouweigenaars, -beheerders en de overheid. De energiedeskundige adviseert de gebouweigenaar over:

  • De meetgegevens en de impact hiervan op het label
  • Het renovatieadvies op het certificaat met verbeteringen van de gebouwschil en de installaties
  • Het algemene energiebeleid en de daarbij horende verplichtingen:
   • EPC Niet-Residentieel
   • Jaarlijkse metingen in kader van het EPC Niet-Residentieel
   • Minimaal energielabel
   • Renovatieverplichting
 • Stap 5

  De energiedeskundige houdt het projectdossier met de bewijsstukken en verzamelde informatie van het inspectiebezoek gedurende 5 jaar bij. Het VEKA controleert de kwaliteit van EPC’s. Bij een controle moet een energiedeskundige het projectdossier overmaken.

Gebouwgebruikers en -beheerder

Zowel de gebouwgebruiker als de eigenaar zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van alle meetgegevens van nutsmeters, elektriciteitsmeters, gasmeters, warmtemeters en brandstofdebietmeters die nodig zijn om het EPC NR op te maken.

Gebouwgebruikers zijn verplicht om op vraag van de gebouweigenaar alle nodige energiegebruiksgegevens aan te leveren of ter beschikking te stellen van de energiedeskundige type D die nodig zijn om het energielabel voor het EPC NR te kunnen bepalen.

Notaris

 • Stap 1
  • Notarissen informeren (ver)kopers, erfpachters en opstalhouders over de inhoud en verplichting van het EPC. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.
  • Notarissen informeren iedere potentiële koper, erfpachter of opstalhouder van een niet-residentiële eenheid met slechte energieprestatie dat er na overdracht een renovatieverplichting op de gebouweenheid rust. De renovatieverplichting moet ook vermeld worden in de onderhandse akte én in de authentieke akte.
 • Stap 2
  • Bij het te koop aanbieden van een niet-residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegelaten.
   Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • Het EPC wordt voorgelegd aan de (potentiële) kopers.
 • Stap 3
  • Bij verkoop, vestiging van erfpacht of recht van opstal van een niet-residentiële eenheid wordt het geldig EPC NR aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
  • De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC NR aanwezig is bij de ondertekening van de akte. Is er geen EPC NR aanwezig, dan moet de notaris dit verplicht melden aan het VEKA. De notaris die deze verplichting niet nakomt kan beboet worden.

Makelaar

 • Stap 1
  • Makelaars informeren (ver)huurders en (ver)kopers over de inhoud en verplichting van het EPC. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.
  • In het geval een niet-residentiële eenheid met slechte energieprestatie te koop wordt aangeboden informeert de makelaar de (ver)kopers over de renovatieverplichting die mogelijks op de gebouweenheid zal rusten na overdracht.
 • Stap 2
  • Bij het te koop of te huur aanbieden van een niet-residentiële eenheid, moeten de juiste gegevens uit het EPC gepubliceerd worden. Meldingen als ‘EPC in opmaak’ zijn niet toegelaten.
   Het VEKA voert controles uit om na te gaan of de juiste gegevens vermeld worden. Wie dat niet doet, riskeert een boete.
  • Het EPC wordt voorgelegd aan de (potentiële) kopers/huurders.
 • Stap 3
  • Bij het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.
  • Bij verkoop: zie bij ‘notaris’.

Potentiële koper of verhuurder

 • Een potentiële koper, erfpachter, opstalhouder of huurder van een niet-residentiële eenheid heeft steeds het recht om naar het EPC NR te vragen.
 • Wie een niet-residentiële eenheid aankoopt, ontvangt het gehandtekende EPC NR op het moment van ondertekening van de akte. Bij verhuur wordt een kopie van het gehandtekende EPC NR overgedragen.

Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en gaat na of er voldaan is aan de advertentieverplichting.