Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR)

Energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR)

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet EPC NR (Niet-Residentieel). Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. 

Voorwaarden

 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid. Niet-residentiële gebouweenheden zijn alle gebouweenheden die als ‘niet-residentieel’ hebben, dus álle gebouweenheden behalve woongebouwen, industriegebouwen en landbouwgebouwen.
 • Een EPC NR is 5 jaar geldig.
 • Bekijk het voorbeeld-EPC NR(PDF bestand opent in nieuw venster) om te weten hoe een EPC eruitziet.
 • Uitzonderingen gelden voor
  • tijdelijke constructies (minder dan 2 jaar in gebruik)
  • kleine alleenstaande gebouweenheden met bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m².
Waarom een EPC NR?
 • Het EPC NR is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop (en opstalrecht en erfpacht) en bij verhuur (afsluiten van een nieuw huurcontract) van niet-residentiële gebouweenheden. Sinds 1 mei 2023 is een EPC NR verplicht bij verhuur en bij
  Let op: deze verplichting geldt enkel als een volledige gebouweenheid verkocht, overgedragen of verhuurd wordt. Als slechts een deel van een gebouweenheid verhuurd wordt (bv. een kleine kantoorruimte in een kantoorgebouw) moet geen EPC NR worden opgemaakt.
 • Het EPC NR is een hulpmiddel om eigenaars naar de langetermijndoelstelling (koolstofneutraliteit) te begeleiden.
 • Het moet de kandidaat-koper of -huurder inlichten over de energieprestatie van de eenheid die hij wenst te kopen of huren.
 • Binnen de 5 jaar na verkoop (en ), opstalrecht en erfpacht, moet voldaan zijn aan de renovatieverplichting. Daarvoor moet een minimaal energielabel behaald worden, dat moet bewezen worden met een EPC NR (of ‘kNR’, zie verder).
Een kleine niet-residentiële gebouweenheid?

De eigenaar van een kleine niet-residentieel (kNR) gebouweenheid kan er voor kiezen om in plaats van een EPC NR een EPC kNR te laten opmaken. De opmaak en inhoud van dit EPC kNR is gelijkaardig aan het EPC voor residentiële eenheden en is specifiek ontwikkeld voor kleine niet-residentiële gebouweenheden die sterke gelijkenissen vertonen met woningen op het vlak van architectuur, installaties, materialen, gebruik, …

Nieuwbouweenheden

Nieuwe eenheden met een geldig EPC Bouw kunnen dat EPC Bouw gebruiken om te voldoen aan de EPC-verplichting. Merk op: een eenheid die voldoet aan de nieuwbouweisen, voldoet niet automatisch aan het minimale label voor het EPC NR. Dat laatste kan immers alleen aangetoond worden op basis van gebruiksgegevens, welke voor een nieuw gebouw niet bekend zijn.

Procedure

 • Het opstellen van een EPC Niet-Residentieel (EPC NR) brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden mee voor verschillende betrokken partijen: de gebouweigenaar of diens gevolmachtigde, de energiedeskundige én de gebouwgebruiker.
 • Gebouweigenaar?
  • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden wordt steeds opgemaakt door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht (erfpachter of opstalhouder) en hun opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde.
  • Bij het te koop en te huur stellen, moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
  • Verplicht minstens jaarlijks meterstanden te registreren die nodig zijn voor de bepaling van het energielabel in kader van het EPC NR. Deze jaarlijkse meteropnames mogen door een energiedeskundige type D of door een interne medewerker (bijvoorbeeld gebouwbeheerder) gebeuren. Richtlijnen voor de opname van deze jaarlijkse metingen worden door het VEKA vastgelegd.
  • U vindt in deze startkaart(PDF bestand opent in nieuw venster) een handig overzicht van de stappen die u moet zetten.
  • Voor meer details over wie wat moet doen, zie: Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC NR.
 • Energiedeskundige?
  • Het EPC NR wordt opgemaakt door een energiedeskundige type D. Raadpleeg de lijst met erkende energiedeskundigen type D.(opent in nieuw venster) De energiedeskundige:
   • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek
   • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, …
   • registreert meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën en restwarmterecuperatie op de site
   • maakt gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar of gebouwbeheerder die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst EPC-NR(PDF bestand opent in nieuw venster) staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.
   • gebruikt een softwareprogramma van de overheid om het EPC NR op te maken.
  • Professionals vinden op de EPC-pedia meer Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type D.
 • Gebouwgebruikers?
  • Gebouwgebruikers zijn verplicht om op vraag van de gebouweigenaar alle nodige energiegebruiksgegevens aan te leveren die nodig zijn om het energielabel voor het EPC NR te kunnen bepalen.
 • Voor meer details over wie wat moet doen, zie: Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC NR.

Tijdslijn

Een energieprestatiecertificaat moet sinds 2023 opgemaakt worden bij overdracht en verhuur. De verplichting om over een EPC NR te beschikken, zal stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

Gebouweenheden die in hun geheel afgebroken gaan worden zijn vrijgesteld van de algemene EPC-plicht. Er moet wel een omgevingsvergunning verleend zijn voor deze afbraak. De eigenaar (of houder van een zakelijk recht, erfpachter of opstalhouder) meldt dit bij het VEKA via dit contactformulier(opent in nieuw venster). Bij onderwerp geeft u “Uitzondering EPC NR wegens sloop” in, en u voegt de omgevingsvergunning als bijlage toe.

De overheid en publieke organisaties hebben een voorbeeldfunctie en zet daarom enkele stappen al vroeger.

 • 2023: van 1 januari 2023 tot 30 april 2023 moest een niet-residentiële gebouweenheid bij verkoop, bij erfpacht, bij opstalrecht of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht over een EPC NR beschikken. Sinds 1 mei 2023 werd deze verplichting uitgebreid naar alle notariële in volle eigendom.
  • Op het moment dat de wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet het EPC NR beschikbaar zijn.
  • Op het moment van de (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder bezorgd zijn.
  • 2024: sinds 1 januari 2024 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Het huidige EPC Publiek kan dus niet langer gebruikt worden om aan de verplichtingen voor publieke gebouwen te voldoen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt bovendien een uithangplicht.
   Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel nog een EPC kNR of een EPC NR gebruikt worden.
  • 2025: vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2026: vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2028: vanaf 1 januari 2028 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (behalve voor gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.
  • 2030: vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

  Om te voorkomen dat gebouwen die gesloopt worden nog een EPC moeten laten opmaken, voorziet de Vlaamse overheid in een uitzondering op de algemene EPC-verplichting (bovenstaande puntjes 2024, 2025 en 2026, 2028 en 2030). Gebouwen waarvoor een sloopvergunning werd verleend, moeten niet voldoen aan de EPC-plicht. De eigenaar (of erfpachter/opstalhouder) meldt dit uiterlijk één maand voor het EPC vernieuwd moet worden en bewijst binnen vijf jaar dat de sloopwerken werden voltooid. Let op: deze uitzondering geldt niet in geval van overdracht (bovenstaand puntje 2023). Bij alle notariële overdrachten blijft een EPC NR nodig.

  Voorbeelden:

  • u verkoopt in 2024 een niet-residentieel gebouw: u zal op het moment dat het gebouw te koop wordt aangeboden een EPC NR moeten hebben en op het moment van overdracht zal het EPC NR aan de koper overhandigd moeten worden.
  • u bezit een niet-residentieel gebouw van 1800 m²: voor 1 januari 2025 moet u een EPC NR laten opmaken (algemene verplichting tot het hebben van een EPC NR). Tenzij het gebouw wordt gesloopt en er een sloopvergunning werd verleend. In dat geval moet u geen EPC NR laten opmaken.
  • u verkoopt in 2026 een niet-residentieel gebouw van 600 m²: uw gebouw beschikt al over een EPC NR (algemene verplichting voor het hebben van een EPC NR).

  Kosten

  Er is geen vaste kostprijs voor een EPC NR. De prijs hangt af van de grootte en de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige type D. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.

  Veelgestelde vragen