Voorwaarden

Om erkend te worden als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald
   • en minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • of minstens een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift behaald hebben
   • en minstens 5 jaar praktische ervaring hebben in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verworven binnen 10 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • bijkomende voorwaarde als u de erkenning aanvraagt voor het uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (domein E):
   • een gunstige beoordeling hebben van het VITO-referentielaboratorium. Die beoordeling mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als ‘milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’ moet u wel voldoen aan onder andere onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te houden:

 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • de jaarlijkse retributie betalen. De eerste betaling gebeurt in het jaar volgende op het jaar waarin u de erkenning hebt gekregen. Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot een automatische schorsing van de erkenning. Als u de retributie 30 dagen na de schorsing nog altijd niet hebt betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Meer info over de verplichtingen voor erkende milieudeskundigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het Departement Omgeving

Procedure

 • Download het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het departement Omgeving en vul het in. Maak ook gebruik van de invullijst om uw aanvraag vlotter te doen verlopen en voeg de nodige bewijsstukken toe.
 • Schrijf de eenmalige retributie over naar rekeningnummer BE40 3751 1110 2263 met mededeling ‘OMG-A-MDH + uw voor- en achternaam’.
 • Bezorg alle documenten aan de Vlaamse overheid:
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde afdeling behandelt uw aanvraag. Zij raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen, eventueel bijkomende info en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over uw aanvraag.

De leidinggevende ambtenaar van het departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 586 euro.
 • Voor een aanvraag in 2022 bedraagt deze retributie: 606 euro.
 • U hoeft geen bijkomende retributie te betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u al bent erkend.

Als erkend ‘milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen’ moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 121 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen