Vastgoed van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom, niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Niet alle administratieve gebouwen zijn eigendom van de Vlaamse overheid, maar worden gehuurd.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid staat in voor de huisvesting van het personeel, het beheer van huurcontracten en relaties met de eigenaars van gebouwen waarin Vlaamse ambtenaren zijn gehuisvest. Het agentschap coördineert ook bouwprojecten, gaande van kleine aanpassingen aan bestaande gebouwen tot grote, nieuwe infrastructurele projecten.

Het Facilitair Bedrijf beheert ook een vastgoeddatabank, een online platform voor de uitwisseling van gegevens over gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid. Op de vastgoedmarkt verkoopt het agentschap onroerende goederen in eigendom van de Vlaamse overheid, die niet meer nuttig kunnen worden aangewend voor het doel waarvoor ze waren bestemd.

Gebouwen en percelen kopen of onteigenen

Als u een stuk grond van de overheid wilt kopen of huren, dan moet u een aanvraag indienen bij de beherende overheidsdienst. Eerst zult u moeten nagaan welke overheid eigenaar is van de grond. Alle gebouwen en percelen van de Vlaamse overheid zijn opgenomen in de vastgoeddatabank.

In bepaald gebieden heeft de Vlaamse overheid recht van voorkoop. Dat is een wettelijk (of contractueel) recht die de overheid de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht, aan te kopen bij voorkeur boven ieder andere koper.

De overheden en lokale besturen in Vlaanderen kunnen ook gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen.