Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse sociale bescherming

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse sociale bescherming

U kunt misschien maandelijks een zorgbudget krijgen voor ouderen met een zorgnood: als u 65 jaar of ouder bent, u moeilijk voor uzelf kunt zorgen en u aangesloten bent bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Vroeger werd dat zorgbudget ‘de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’ genoemd. 

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van uw zorgzwaarte en uw inkomen.

Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget. In de hoogste categorie gaat het om 710 euro per maand (zie tabel hieronder).

Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en/of uw partner. Een deel van uw inkomen wordt daarbij vrijgesteld (niet meegerekend).

Maximumbedragen per maand en jaar

CategorieBedrag per maandBedrag per jaar
11061269,91
24044847,55
34915893,80
45786939,80
57108524,56

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood worden geïndexeerd. Ze worden dus aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste aanvragen op de dag van uw 65ste verjaardag.
 • U moet minstens 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op uw dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap(opent in nieuw venster) bepalen uw punten en erkennen zo uw gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij uw arts of specialist om uw zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom uw behandelend arts als u een aanvraag doet.
 • Uw inkomen en dat van uw gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van uw gezinssamenstelling. Opgelet: uw inkomen bestaat niet alleen uit uw pensioen, arbeids- of vervangingsinkomen, maar ook uit spaargelden, beleggingen, eigendommen in bezit en de verkoop of schenking van eigendommen.
 • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie.
 • U woont minstens 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel of u bent op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd in een lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan uw recht op het zorgbudget: heeft u ooit een periode van 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoet u aan deze voorwaarde.
  • Elk kalenderjaar waarin u minstens 1 dag in Vlaanderen of Brussel woonde, wordt beschouwd als een volledig jaar.
  • Het jaar waarin uw recht op het zorgbudget ingaat, telt niet mee voor de termijn van 5 jaar.
  • Onder ‘wonen’ wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister’.
 • U kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming.
 • U kunt dit zorgbudget niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen

Vraag dit zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online(opent in nieuw venster) aan (niet als u in Brussel woont). Om de aanvraag in te vullen, hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet u uw pincode kennen.

Hebt u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van uw gemeente om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen, tenzij u in Brussel woont.

Om uw aanvraag te doen, moet u deze gegevens meebrengen:

 • de naam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw identiteitskaart en uw pincode
 • uw bankrekeningnummer
 • Eventueel de contactgegevens van iemand die u helpt bij de aanvraag.

De medewerker van het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW kan ook met zijn/haar eigen identiteitskaart aanmelden en namens de zorgbehoevende een aanvraag indienen. Verwittig uw behandelend arts als u een aanvraag doet. De Directie-generaal Personen met een Handicap zal uw arts contacteren en medische informatie opvragen om uw handicap te evalueren. Meestal nodigt deze dienst u ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Na uw aanvraag

Uw zorgkas gaat na of u recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

 • Indien nodig, vraagt zij bijkomende financiële of administratieve informatie op.
 • Uw zorgkas vraagt een evaluatie van je handicap of gezondheidsprobleem (je zelfredzaamheid of zorgzwaarte) aan bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Deze dienst vraagt daarvoor medische informatie op bij je arts of specialist. Meestal nodigt deze dienst je ook nog uit voor een gesprek met een arts.

Beslissing en betaling

Uw zorgkas brengt u per brief of per e-mail (indien u hiervoor uitdrukkelijk hebt gekozen) op de hoogte van de beslissing over uw zorgbudget. In die brief staat of u al dan niet recht hebt, en hoeveel het zorgbudget bedraagt. Het duurt meestal 3 of 4 maanden om uw de beslissing op te sturen.

Uw zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit op uw rekeningnummer.

Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Wijziging van inkomen of gezondheidstoestand melden

Als u het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt en uw inkomen of gezondheidstoestand wijzigt, moet u dat melden of uw aanvraag herzien.

Goed om te weten: een verkoop of schenking van eigendommen (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland, … of roerende goederen zoals aandelen, spaargelden, beleggingen, ...) is ook een wijziging van uw inkomen, en moet u dus onmiddellijk melden aan uw zorgkas.

In Brussel

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt u geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen.

Neem contact op met “Iriscare, Dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)”, via www.myIriscare.brussels(opent in nieuw venster) of telefonisch op het gratis nummer 0800 35 499. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veelgestelde vragen