Voorwaarden

Inhoudelijk moet het huisonderwijs gericht zijn op:

 • ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
 • bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
 • bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
 • voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Kinderen die huisonderwijs volgen moeten bovendien op vaste tijdstippen deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij kunnen hier het nodige getuigschrift behalen om verder te mogen doen met huisonderwijs.

 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 13 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind het getuigschrift basisonderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 13 in 2022. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste in juni 2023. Voorbeeld 2: Uw kind wordt 13 in 2023. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste in juni 2024.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind minstens het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 16 in 2022. Uw kind behaalt het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs ten laatste tijdens het schooljaar 2022-2023.
  Voorbeeld 2: Uw kind wordt 16 in 2023. Uw kind behaalt het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs ten laatste tijdens het schooljaar 2023-2024.

De onderwijsinspectie kan het huisonderwijs controleren om na te gaan of voldaan is aan de minimumeisen. Als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat uw huisonderwijs niet voldoet, bent u verplicht uw kind te in te schrijven in een school.

Procedure

Als u huisonderwijs wilt organiseren, dient u uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hiervan op de hoogte te brengen:

Of

Zolang uw kind huisonderwijs volgt, moet u dit elk schooljaar melden via het Loket Huisonderwijs of via het formulier.

Leerlingen kunnen in de loop van het schooljaar normaalgezien niet overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

U kunt huisonderwijs organiseren op verschillende manieren:

 • Individueel huisonderwijs: zelf les geven of beroep doen op een privéleraar.
 • Collectief huisonderwijs: uw kind gaat naar een privéschool, of u organiseert met een aantal ouders samen huisonderwijs voor een aantal kinderen.

Om een diploma of getuigschrift te behalen moet uw kind wel examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs(opent in nieuw venster) of bij de Examencommissie secundair onderwijs.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over het organiseren van huisonderwijs(opent in nieuw venster).

Kost

U draagt de kosten voor het huisonderwijs volledig zelf en hebt geen recht op een schooltoeslag.

Uitzonderingen

Huisonderwijs start bij het begin van het schooljaar. Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar normaalgezien niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs. Er kan wel voor huisonderwijs gekozen worden in de loop van het schooljaar in volgende gevallen:

 • als een leerplichtige zich in de loop van het schooljaar domicilieert in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaams Gewest
 • als een leerplichtige in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat, maar gedomicilieerd blijft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest
 • als u het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte brengt van uw plannen om over te stappen naar huisonderwijs. Als het CLB binnen de 10 werkdagen geen gemotiveerd bezwaar indient bij AGODI, dan kunt u in de loop van het schooljaar starten met huisonderwijs. We raden de ouders bij een overstap naar huisonderwijs tijdens het schooljaar dan ook aan dit goed te bespreken met zowel de school als het CLB.

Als uw kind overstapt van onderwijs in een school naar huisonderwijs, zal de school uw kind uit de school moeten uitschrijven. Uw kind mag niet dubbel ingeschreven zijn in zowel een school als huisonderwijs.

Wilt u het huisonderwijs tijdens het schooljaar nog stopzetten? Breng AGODI op de hoogte en schrijf uw kind in een school in.