Gedaan met laden. U bevindt zich op: HR-beleid HR-beleid

HR-beleid

Enkel met een doordachte HR-strategie kan de Vlaamse overheid haar strategische ambities, voornamelijk op het vlak van dienstverlening, maar ook op het vlak van efficiëntie en slagkracht, waarmaken.

Waarom een HR-beleid?

De Vlaamse overheid staat als werkgever voor heel wat uitdagingen (vergrijzing, steeds kleinere instroom door de ontgroening op de arbeidsmarkt, een intern klimaat van besparingen en rationalisatie, ...). Deze uitdagingen vragen om een doordachte HR-visie. Een HR-strategie die toelaat het personeel flexibel in te zetten en mobiliteit stimuleert. Een strategie die het huidige loopbaan- en beloningsbeleid grondig hervormt, zonder daarbij de rol van de overheid als sociale werkgever uit het oog te verliezen. Talenten zijn immers schaars, waardoor elk talent telt. Een strategie die de overheid uitdaagt zich anders te organiseren.

HR-beleidskader

De voorbije jaren werd sterk ingezet op de ontwikkeling van HR-beleid. Het sleutelproject ‘Modern HR-beleid’ was een essentiële stap in de professionalisering van het HR-beleid van de Vlaamse overheid. Met de integratie van het modern HR-beleid in de operationele HR-processen en in het licht van belangrijke uitdagingen in de toekomst - zoals: afslanking van de overheid, nood aan wendbaarheid, meer met minder - is de tijd rijp om het modern HR-beleid van de Vlaamse overheid verder te ontwikkelen.

In het HR-landschap van de Vlaamse overheid is er nood aan een raamwerk dat als kapstok kan fungeren voor de ontwikkeling van nieuwe - en bovenal maximaal relevante - HR-initiatieven en de implementatie en evaluatie ervan. Daarom ontwikkelde AgO een nieuw ‘evidencebased’ HR-beleidskader voor de Vlaamse overheid. De overkoepelende doelstelling van dit nieuwe HR-beleidskader is het bieden van een raamwerk dat HR-initiatieven richting geeft, de implementatie ervan faciliteert (aandacht voor het HR-proces) en de resultaten ervan evalueert. Dit met het oog op een substantiële bijdrage aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening binnen de Vlaamse overheid. Deze doelstelling vereist resultaatgerichtheid, toekomstgerichtheid en duurzaamheid, integratie en rationalisatie zodat HR-middelen met maximaal resultaat ingezet worden.

HR wil een gewaardeerde partner van de Vlaamse overheid zijn zodat alle entiteiten een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening kunnen leveren aan de klanten. Dit is dan ook het uitgangspunt van het nieuwe HR-beleidskader. Dit kader geeft aan dat HR-praktijken maar kunnen bijdragen tot deze doelstelling wanneer ze inspelen op de prestatie, motivatie, en het welzijn van het personeel. Uit onderzoek blijkt dat we ons moeten focussen op de ontwikkeling van beleid en initiatieven die bijdragen tot:

  • werk-privé balans
  • diversiteit
  • inzetbaarheid
  • zingeving (zinvol aan de slag)
  • leiderschap
  • innovatief & flexibel werken

HR-instrumentarium

De volledige HR-cyclus binnen de Vlaamse overheid wordt doorgelicht op basis van deze visie en het HR-instrumentarium (inclusief regelgeving en IT-ondersteuning) wordt waar nodig bijgestuurd. Lees meer over het HR-instrumentarium van de Vlaamse overheid.

Binnen het strategisch gericht personeelsbeleid moeten de entiteiten de ruimte krijgen om hun eigen HR-beleidsplannen te ontwikkelen in overeenstemming met de HR-strategie van de Vlaamse overheid. Het HR-instrumentarium moet zodanig worden ingezet dat het maximaal kan bijdragen aan de realisatie van de eigen strategische ambities.

Extra informatie

Definities

Lees meer op de webpagina over rapporteringsdefinities van de HR-indicatoren.

Cijfers

Het is de ambitie van de Vlaamse overheid om evidence-based HR-beleid te ontwikkelen en geïmplementeerd beleid te evalueren. Dit met als doel om na te gaan of we met het HR-beleid en -instrumentarium de vooropgestelde doelstellingen bereiken en of we het beleid en instrumentarium moeten bijsturen. Het monitoren van beleid is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Op deze webpagina kun je de cijfers per thema voor de Vlaamse overheid en per entiteit raadplegen.