Gedaan met laden. U bevindt zich op: HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid HR-beleid

HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid

Het HR-netwerkmodel is een strategisch instrument dat inzet op kwalitatieve en juiste HR-dienstverlening binnen de Vlaamse overheid, met als doel de departementen en agentschappen maximaal te ondersteunen in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Op deze webpagina vind je alle informatie over het HR-netwerkmodel.

Wat?

Het HR-netwerkmodel ambieert de verbinding tussen ‘Personeel en Organisatie’, ‘HR-beleid en –uitvoering’, ‘HR en de organisatiedoelstellingen’ en ook ‘de HR-professionals onderling’. Het model:

 • bakent de rollen en verantwoordelijkheden van alle HR-actoren binnen de Vlaamse overheid duidelijk af en stelt de noden van de HR-klant centraal
 • omvat zowel de P van personeel als de O van organisatie
 • is een flexibel netwerk, met ruimte voor beweging binnen en tussen de verschillende HR-actoren. Samenwerking en co-creatie binnen en tussen de verschillende HR-functies van de Vlaamse overheid, ook over organisatiegrenzen heen, is daarbij heel belangrijk.
 • biedt ook plaats voor externe inzichten, door een koppeling met de externe HR-wereld

Verschillende actoren

Verschillende actoren zijn vertegenwoordigd in het HR-netwerkmodel. Alle actoren staan ten dienste van de HR-klant.

In de entiteiten van de Vlaamse overheid worden de leidende ambtenaren ondersteund in hun HR-beleid door twee actoren: de HR business partners (HR BP) en de HR-specialisten. Die rollen kunnen worden ingvuld op niveau van de individuele entiteit, meerdere entiteiten of op niveau van een beleidsdomein.

 • de HR-businesspartner zorgt voor een meer strategische bijdrage van hr aan de doelstellingen van de entiteit en de ontwikkeling van het leiderschap
 • hij/zij wordt binnen de entiteit ondersteund door HR-specialisten in het uitwerken van het hr-beleid

Daarnaast worden een aantal HR-actoren in de Vlaamse overheid gemeenschappelijk georganiseerd:

 • Om aan de functie van hr als personeelsfunctionaris en strategische partner te blijven voldoen, worden de transactionele taken steeds vaker gebundeld. Zo kunnen HR business partners en HR-specialisten zich meer richten op hun bijdrage aan de entiteit. Deze HR-activiteiten worden ondergebracht in een dienstencentrum.
 • Een andere belangrijke HR-functie omvat het ontwikkelen en implementeren van VO-breed HR-beleid op basis een diepgaande kennis van één of meerdere HR-domeinen, een goed begrip van interne en externe goede praktijken en maatschappelijke trends. Deze functie wordt opgenomen binnen een HR-expertisecentrum.

In de visuele voorstelling hierboven zien we ook de fundamenten terug, de middelen waarop die verschillende delen van de organisatie steunen en de elementen die de actoren ook toestaan om met elkaar samen te werken en in verbinding te staan: HR evidence en data, technologie en systemen, regelgeving en processen en ook communicatie.

Bovenaan wordt de HR-aansturing, beheer of governance uitgedrukt. Deze aansturing is erop gericht de verschillende actoren aan te sturen en afstemming te bieden met politiek en vakorganisaties, maar ook afstemming te vinden bij doorwinterde (HR)-leiders om de HR-dienstverlening richting te geven.

Strategische aansturing

De strategische aansturing van HR in de Vlaamse overheid bevindt zich op twee niveaus:

 • De verantwoordelijkheid voor het strategisch HR-beleid van de hele Vlaamse overheid situeert zich bij de Vlaamse minister van Bestuurszaken en de Vlaamse Regering. Het Voorzitterscollege – als overkoepelend managementorgaan van de Vlaamse overheid – heeft een brugfunctie naar het politieke niveau en tekent mee de strategische lijnen uit voor HR binnen de Vlaamse overheid.
 • Het strategische HR-beleid van elke entiteit van de Vlaamse overheid behoort tot de verantwoordelijkheid van diens leidend ambtenaar. HR business partners en HR- specialisten ondersteunen de leidend ambtenaar in deze opdracht.

Ten slotte zien we aan de periferie van het model duidelijk een link met de buitenwereld om te benadrukken dat de Vlaamse overheid niet op zich maar binnen een bredere context functioneert en ook per definitie onderhevig is aan de elementen die daar spelen.

Deze schematische voorstelling geeft weer hoe de verschillende actoren samenwerken; de tweerichtingspijlen tonen de interacties aan. De kruisbestuiving tussen alle HR-actoren in het model vindt plaats in het hart van het model, waar het HR-netwerk zich situeert. Daarbij wil het HR-netwerkmodel voornamelijk benadrukken dat de verschillende HR-actoren sámen het model en de HR-organisatie maken en vorm geven.

Totstandkoming van het HR-netwerkmodel

In het najaar van 2010 werd op aangeven van de toenmalige Vlaamse Regering het sleutelproject Modern HR-beleid (toen als onderdeel van het Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid) gelanceerd.

Modern HR-beleid heeft als ambitie het HR-beleid van de Vlaamse overheid tegen 2020 te moderniseren aan de hand van vijf prioritaire strategische doelstellingen:

 • personeelsbewegingen stimuleren
 • inzetbaarheid verhogen
 • loopbaan- en beloningsbeleid optimaliseren
 • arbeidsorganisatie innoveren
 • leiderschap versterken

Tal van projecten werden gerealiseerd, gaande van het bijsturen van bestaande anomalieën tot het grondig bijsturen van bestaande of introduceren van nieuwe HR-instrumenten. De Vlaamse overheid is hierdoor de voorbije jaren uitgegroeid tot een voorbeeldorganisatie op het vlak van HR-beleid, met als kers op de taart het winnen van de Randstad Award in 2013 en de Employer of the Year award voor de publieke sector in 2014. De Vlaamse overheid wil ook een rolmodel blijven voor andere organisaties.

De huidige minister van Bestuurszaken zet daarom het sleutelproject ’Modern HR-beleid‘ verder in deze regeerperiode. Een belangrijk onderdeel van dit project is de realisatie van een nieuw HR-model.

Het uitdenken van dit nieuw model werd evidence based onderbouwd, met ondermeer literatuuronderzoek en een onderzoek van externe praktijken, zowel in de publieke als in de private sector.

Een projectgroep met senior HR-professionals en twee lijnmanagers van de Vlaamse overheid begeleidde de verschillende stappen naar realisatie van het HR-netwerkmodel. In een uitgebreide consultatieronde binnen de Vlaamse overheid (langs ondermeer HR-netwerk, managementcomités, kabinet Bestuurszaken en voorzitterscollege), werd het HR-netwerkmodel tenslotte afgetoetst met alle belanghebbenden.

Op 19 december 2015 nam het Voorzitterscollege akte van het uitgewerkte model, waarna het op 5 februari 2016 als mededeling(Word bestand opent in nieuw venster) werd geagendeerd op de Vlaamse Regering.

Contact

Meer informatie of een vraag?

Contacteer je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel: hrnetwerk@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).