Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe raamcontracten organisatieontwikkeling Nieuwsberichten van Vlaanderen Intern HR

Nieuwe raamcontracten organisatieontwikkeling

Nieuwsbericht
1 december 2023

Wil je in jouw entiteit aan organisatieontwikkeling doen? Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en Het Facilitair Bedrijf (HFB) sloten een aantal raamcontracten af om jou als HR-professional te ondersteunen.

Verandertrajecten

Het aanbod van het raamcontract Verandermanagement ondersteunt organisaties en leidinggevenden (en bij uitbreiding hun medewerkers) bij een verandering, van heel eenvoudige veranderingen tot complexe projecten.

Bij een duurzame verandering in je organisatie is het belangrijk om in de aanloop naar, tijdens en na het project aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de betrokken mensen en teams. De externe partner biedt expertise in project- en verandermanagement, maar ook rond leiderschap en het coachen van leidinggevenden in verandering.

De raamovereenkomst loopt van 16 november 2023 tot en met 13 november 2025. Een verlenging tot 13 november 2027 is mogelijk.

Meer informatie of een vraag?

Strategisch en belanghebbendenmanagement

Strategisch management omvat het uitwerken van strategische plannen op vlak van beleid- en/of interne organisatiethema’s en het mogelijk monitoren, evalueren en bijsturen van deze plandocumenten. Zo kun je de voortgang van de beleidsmaatregelen opvolgen. Voor interne strategie omvat dat het uitwerken van een plan voor verschillende organisatiethema’s zoals het opmaken van een strategisch HR-beleidsplan, uitwerken van portfoliomanagement, strategisch digitaal transformatieplan, uitwerken van een financieel business model, uitvoeren van strategische risicoanalyses, …

Belanghebbendenmanagement of stakeholdermanagement is het proces waarbij je de belangen van de verschillende (externe) belanghebbenden mee afweegt in de strategieontwikkeling en -implementatie. Een belanghebbende is een persoon of organisatie die mogelijk positieve of negatieve invloed ondervindt van, óf zelf invloed kan uitoefenen op het overheidsbeleid. Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaluatie zijn sleutelbegrippen voor een degelijk belanghebbendenmanagement.

De raamovereenkomst loopt van 23 november 2023 tot en met 22 november 2025, tenzij de overeenkomst vroegtijdig uitgeput is. Twee verlengingen van telkens een jaar, tot 22 november 2027 zijn mogelijk.

Meer informatie of een vraag?

Procesmanagement, organisatiedesign en personeelsplanning

Procesmanagement omvat alle activiteiten voor het effectief inrichten, uitvoeren, beheren, verbeteren en automatiseren van organisatieprocessen. Dat gebeurt vanuit de visie, missie en strategie van de organisatie. Het is geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De missie, visie en strategie van de organisatie vormen steeds het vertrekpunt. De processen hebben als doel het vooropgestelde beleid te concretiseren of waar te maken. De focus ligt centraal op de klant of de stakeholders en het realiseren van toegevoegde waarde voor die klant.

Organisatiedesign is het proces van vormgeven van de structuur en het functioneren van een organisatie. Het omvat het bewust plannen en aanpassen van verschillende elementen binnen een organisatie, zoals taken, verantwoordelijkheden, besluitvormingsprocessen, communicatielijnen en de algemene architectuur van de organisatie.

De entiteiten van de Vlaamse overheid hebben nood aan een dynamisch instrument dat toelaat hun personeelsbehoeften in functie van de strategische doelstellingen en organisatievereisten in te schatten, te plannen, te realiseren en op te volgen. Het streefdoel is een doelmatige allocatie van personeel, namelijk het voorzien in het noodzakelijk aantal medewerkers (kwantiteit) met de juiste competenties (kwaliteit), op de juiste plaats, in het juiste proces en met het oog op het bereiken van het juiste resultaat.

De raamovereenkomst loopt van 20 november 2023 tot en met 20 november 2024, tenzij de overeenkomst vroegtijdig uitgeput is. Drie verlengingen van telkens een jaar, tot 20 november 2027 zijn mogelijk.

Meer informatie of een vraag?