Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondernemingsplan Informatie voor topkader

Ondernemingsplan

Voor de regeerperiode 2019-2024 werden instructies uitgewerkt om het ondernemingsplan van je entiteit op te stellen. Op deze pagina vind je de nodige richtlijnen.

Voor wie?

 • de departementen
 • de IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid
 • de IVA’s met rechtspersoonlijkheid
 • de publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s, met uitzondering van De Lijn

Wat?

Het ondernemingsplan omvat onder meer de beleids- en beheersdoelstellingen, zowel meerjarig als voor het komende jaar, en de operationele vertaling ervan.

Het overzicht van alle ondernemingsplannen vind je op vlaanderen.be(opent in nieuw venster).

Wie maakt een ondernemingsplan op?

Het ondernemingsplan blijft een element voor de planning en de evaluatie van de leidend ambtenaar. Het ondernemingsplan biedt namelijk een goed overzicht van zowel de recurrente taken van een entiteit als de jaarlijkse/eenmalige opdrachten.

Voor meer informatie kun je terecht op de pagina’s over evaluatie van topkader.

Hoe begin je aan een ondernemingsplan?

Je ondernemingsplan hangt nauw samen met beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen. In de richtlijnen voor de opmaak van beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen is vandaag al bepaald dat het nuttig is om te vermelden welke entiteiten van de Vlaamse overheid meewerken aan deze beleidsdoelstellingen.

De beleidsdoelstellingen zullen in de ondernemingsplannen worden doorvertaald naar strategische en operationele organisatiedoelstellingen. Deze organisatiedoelstellingen moeten niet steeds 1 op 1 samenvallen met de beleidsdoelstellingen.

Een goede duiding van de verhouding met deze beleidsdoelstellingen is wel van belang. De doorvertaling in organisatiedoelstellingen biedt ook de mogelijkheid om het beperkt detailniveau in de beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen aan te vullen met meer gedetailleerde informatie.

De operationele vertaling van de doelstellingen uit de beleidsnota’s en beleids- en begrotingstoelichtingen gaat idealiter gepaard met vermelding van de vooropgestelde indicatoren en/of kengetallen en waar mogelijk met vermelding van VTE.

Inhoud en structuur ondernemingsplan

Voor zover mogelijk wordt de structuur van de ondernemingsplannen afgestemd op de structuur van de beleidsnota en de BBT. Op die manier zijn de beleidsnota’s en de beleids- en begrotingstoelichtingen enerzijds en de ondernemingsplannen complementair en vormen ze één logisch geheel.

 • Horizontale strategische doelstellingen

  Bij de opmaak van de beleidsnota’s werd nog niet gekozen om transversale of horizontale doelstellingen voor de volledige Vlaamse overheid te introduceren. In de ondernemingsplannen moeten wel een aantal horizontale strategische doelstellingen aan bod komen.

  • De acties gericht op het verhogen van de maturiteit van het risicomanagement en op het versterken van de organisatiebeheersing/interne controle van de eigen organisatie en anderzijds de wijze waarop de entiteit omgaat met de aanbevelingen uit de verschillende audits van Audit Vlaanderen.

  • De entiteit schat in hoeveel koppen het komende jaar zullen worden bespaard, met duiding van de aanleiding van de besparing.

  • Doelstellingen en maatregelen in het kader van welzijnsbeleid (bv. arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociaal welzijn).

  • Doelstellingen en acties die de entiteit zal ondernemen op het gebied van diversiteit en gelijke kansen.

 • Energiebesparing

  In het ondernemingsplan moet een meerjarenstrategie worden opgenomen om een jaarlijkse energiebesparing van 2,5% te realiseren. Meer informatie kun je vinden in de beslissing van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020(PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Personeelsplan als bijlage bij ondernemingsplan

  Het ondernemingsplan vormt het vertrekpunt voor het actualiseren of wijzigen van het personeelsplan. Waar mogelijk wordt er een koppeling gemaakt met arbeidsplaatsbeheer en processen. Meer informatie vind je op de pagina’s over personeelsplannen.

 • EU-regelgeving die de entiteit moet omzetten in interne regelgeving

  Je ondernemingsplan moet een oplijsting bevatten van:

  • welke EU-regelgeving de betrokken entiteit in dat jaar moeten omzetten in interne regelgeving
  • (eventuele) inbreukprocedures wegens laattijdige of foutieve omzetting van EU-richtlijnen.

  Dit is nieuw sinds 2023.

  Waarom deze aanpassing? De opvolging van deze EU-regelgeving (inzonderheid omzetting- en inbreukdossiers) is als een expliciete doelstelling opgenomen in de planning vanaf 2023 voor alle topambtenaren.

Procedure en timing van een ondernemingsplan

De ondernemingsplannen moeten uiterlijk op 31 maart van het lopende jaar worden vastgesteld.

Publicatie van een ondernemingsplan - rapportage Vlaams Parlement

De in de publicatiedatabank gepubliceerde ondernemingsplannen worden jaarlijks overgemaakt aan het Vlaams Parlement én aan het Agentschap voor Overheidspersoneel (Ago). Ago zal een totaaloverzicht aan de minister van Bestuurszaken bezorgen. Deze werkwijze is een invulling van de verplichting in het bestuursdecreet om de ondernemingsplannen te publiceren op de centrale website van de Vlaamse overheid.

Bezorg je ondernemingsplan aan de publicatiedatabank

Elke entiteit moet elk jaar een definitief vastgesteld ondernemingsplan indienen, via het e-mailadres publicaties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Dit moet een niet ondertekende versie zijn.
 • Lever het document aan als PDF/A.

Zo maak je je personeelsplan Heerlijk Helder

Om de leesbaarheid van de ondernemingsplannen te verhogen, maak je gebruik van de richtlijnen van Heerlijk Helder.

 Regelgeving

Vragen?