Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scannen van bestaande bestuursdocumenten Informatie digitaliseren

Scannen van bestaande bestuursdocumenten

Wil je een scanproject opzetten om bestaande (papieren) bestuursdocumenten in te scannen? Op deze pagina vind je meer informatie over aandachtspunten en valkuilen.

Start met een behoeftenanalyse en een juridische analyse

Maak op voorhand enkele afwegingen – ongeacht welk type scanningsproject je wilt opzetten. De geïdentificeerde behoeften zullen namelijk een impact hebben op de keuzes qua hardware, het inregelen van het scanproces, etc. Maak ook een afweging van de kosten en de baten. Daarnaast is een juridische analyse van de procescontext een noodzakelijke voorbereidende stap.

 • Biedt de beoogde digitalisering effectief ook meerwaarde? Digitaliseren en scannen levert geen onmiddellijke besparing op, maar vergt daarentegen hoge investeringskosten. Kies daarom prioritair voor het proces waarbij digitalisering de grootste meerwaarde kan betekenen.
 • Pas substitutie toe volgens de voorwaarden zoals gedefinieerd in de regelgeving. Zijn er analoge bestuursdocumenten die in het kader van federale bevoegdheden worden opgemaakt of ontvangen? Indien daarvoor substitutie wordt overwogen, dient er een risicoanalyse te worden gemaakt.
 • Is het toepassen van substitutie de inspanningen waard?
 • Welke methode van digitaliseren kies je: volstaat een ‘basic’ aanpak of is de verwachting dat er een ‘state of the art’ benadering nagestreefd wordt?
 • Wat is het hoofddoel van de toepassing van substitutie? Wat is de raadpleegfrequentie?
 • Speelt louter de factor plaatsbesparing een rol?
 • Hoe gestructureerd is de informatie?
  • Digitalisering maakt de informatie niet automatisch beter toegankelijk… Scannen is geen snelle oplossing voor onvindbare of moeilijk terugvindbare informatie. Dossiervorming die op papier niet goed verloopt, wordt niet verbeterd door de bestuursdocumenten in te scannen. Daarvoor zal je het proces eerst grondig moeten analyseren en vereenvoudigen.
 • Hoe snel moet de geraadpleegde informatie beschikbaar zijn?
 • Welke documenttypes/-formaten/… zitten er in de serie of dossiers? Zijn er bv. fragiele dragers die je kan beschermen door een digitale (raadpleeg)kopie aan te bieden?
 • Hoe zal omgegaan worden met de opslag van persoonsgegevens en informatieveiligheid

Soorten scanningsprojecten

Inscanning van papieren bestuursdocumenten kan zowel een vaste terugkerende procedurestap in een bedrijfsproces zijn, als een afgebakend tijdelijk project.

Meer info over

 • De uitdaging bij het centraal inscannen van alle inkomende post van een organisatie is de enorme diversiteit aan documenttypes. Zowel vertrouwelijke als niet-vertrouwelijke bestuursdocumenten, bestuursdocumenten met verschillende beheersregels, … zitten door elkaar. Regel daarom het proces zo in dat het beantwoordt aan de maatregelen die nodig zijn voor de series met de ‘strengste voorwaarden’.
  Indien je bijvoorbeeld de poststukken niet substitutieconform inscant, heb je vlug een situatie waar er zowel analoge als digitale documenten zijn in één dossier (dit noemt men een hybride dossier). Deze keuze impliceert dat de papieren exemplaren de originele documenten blijven, waardoor je de ‘dagdozen’ met de papieren bestuursdocumenten even lang zou moeten bijhouden als de langstlopende bewaartermijn.

  Daarnaast is het voor de scanoperatoren niet duidelijk wat ze aan het scannen zijn. Bijgevolg kunnen er in die stap van het proces meestal enkel technische metadata toegekend worden. Kennis van de context en inhoud van de inkomende stukken zit verspreid bij de administratie. De dossierbehandelaars zijn gewoonlijk het best geplaatst om inhoudelijke metadata toe te kennen.

  De Vlaamse overheid kiest met DigiPost voor het inrichten van een centrale scankamer en past substitutie toe na het inscannen.

 • Bij het digitaliseren is het belangrijk om de samenhang tussen de verschillende documenten uit één dossier te behouden. Het eenvoudigste is dat één dossier overeenkomt met één digitaal document.

  Toch is het soms aangewezen om hiervan af te wijken, en van elk stuk in het dossier een apart document te maken. Zo kan je de raadpleging voor frequent opgevraagde series vergemakkelijken. Bij een digitale raadpleging gelden immers dezelfde regels voor openbaarheid als bij een fysieke raadpleging. Stukken die beperkt zijn in raadpleegbaarheid zullen nog steeds beperkt zijn bij een digitale aanvraag. Door de stukken als individuele documenten te scannen zul je in het e-Depot van het Digitaal Archief Vlaanderen dan ook verschillen in de openbaarheid binnenin het dossier nauwkeurig kunnen opvangen en inregelen. Zo kan het interessant zijn om binnen het dossier een opdeling te maken van de scans in bv. enerzijds openbare en auteursrechtvrije documenten, anderzijds niet-openbare documenten en tot slot auteursrechtelijk beschermde documenten.

  Voor het gebruikscomfort, met name bij lijvige dossiers, is het toepassen van OCR bij het scannen aanbevolen.

  Let wel op: Zeker wanneer je de afgesloten dossiers van een volledige serie digitaliseert, is het interessant om te onderzoeken of je substitutieconform kan scannen en vervolgens substitutie kan toepassen. Effectief overgaan tot vernietiging na scanning is steeds een keuze, en volgens de regelgeving nooit een verplichting. Maar indien je dit niet doet, dan blijft analoge bestuursdocument wel het echte originele document met bewijskracht.

 • Steeds meer archiefdiensten vullen procedures voor bruikleen of raadpleging aan, of vervangen deze zelfs integraal, door het opzetten van scanning op vraag. Hierbij worden opgevraagde stukken niet langer geraadpleegd in de leeszaal of via bruikleen bezorgd, maar in digitale vorm beschikbaar gesteld.

  Scanning op vraag biedt o.a. volgende voordelen:

  • de fysieke stukken hoeven de bewaarplaats niet meer te verlaten;
  • bij een interne bruikleen verliezen depotmedewerkers geen tijd meer met het fysiek verzenden van de dossiers en met het opvolgen of de bruiklenen ook weer terugkeren naar de depotruimte;
  • externen besparen reiskosten en tijd;
  • laagdrempelige digitale opvragingsmogelijkheden verhogen de raadpleging van de archieven.

  Zoals bij elk digitaliseringsproject is het belangrijk dat je vooraf een behoeften- en kosten-batenanalyse en een haalbaarheidsstudie uitvoert. Welke doelstellingen wil je bereiken met de dienstverlening, en welke doorlooptijden? Tegen welke kostprijs wil je de dienstverlening aanbieden voor externe bruiklenen? Wil je opgevraagde dossiers van vooraf bepaalde series meteen ook substitueren? Dit zal een impact hebben op organisatorische en technische keuzes, zoals:

  • het voorzien van een moederkopie en een raadplegingskopie: de moederkopie zal dan opgenomen worden in een digitaal depot dat op deze manier stelselmatig wordt aangevuld. De raadplegingskopie wordt tijdelijk of niet bijgehouden door de informatiebeheerder en de aanvrager.
  • uitsluitend een raadplegingskopie aanbieden: het bestand wordt enkel in een lagere resolutie gescand. Er wordt geen digitale versie voorzien voor het digitale depot.

  In het Archiefdepot van de Vlaamse overheid vormt digitale raadpleging van de analoge dossiers de standaarddienstverlening voor interne bruiklenen (dit is momenteel te begrijpen als: voor ambtenaren van de Vlaamse overheid die een analoog dossier van de eigen organisatie opvragen). Daarbij primeert het garanderen van een vlotte doorlooptijd en het beschikbaar stellen van dossierinhoud (via een raadpleegkopie met OCR). De depotmedewerker scant bij een opvraging standaard het volledige dossier in; je hebt ook de mogelijkheid om een afgebakend onderdeel van een lijvig dossier op te vragen. Daardoor zitten bij de scans volledige en onvolledige dossiers door elkaar. Na het inscannen voert de depotmedewerker een kwaliteitscontrole uit en wordt het analoge dossier teruggeplaatst in de depotruimte.
  Het scannen gebeurt niet substitutieconform, omdat dit hier geen meerwaarde biedt. Het vernietigen van een individueel dossier levert geen plaatswinst op, aangezien in de meeste archiefdozen meerdere dossiers zitten (enkel het vernietigen van volledige archiefdozen betekent plaatswinst).
  Opgevraagde niet-scanbare dossiers worden bij een interne bruikleen nog steeds fysiek verzonden naar je werkplek of je kan ze raadplegen in de leeszaal van het Archiefdepot. Dit zijn eerder uitzonderingen.

Scannen uitbesteden of zelf doen?

Het scannen van papieren bestuursdocumenten – en vooral ook de scans voorzien van metadata –is een manueel en tijdsintensief proces. Dat maakt het relatief duur, ook al laat software gedeeltelijke automatisering van het scanproces toe. Er spelen hierbij verschillende kostencomponenten mee: zowel eenmalige kosten voor de implementatie, als recurrente kosten (voor de exploitatie), variabele kosten (bv. volume, storage, licenties, …) en een personeelskost.

Het inscannen van bestuursdocumenten kan zowel in huis uitgevoerd als uitbesteed worden.

 • Bij in huis scannen voorziet de organisatie zelf de scantoestellen, scansoftware, richtlijnen en personeelsleden.
 • Je kan echter ook via een overheidsopdracht een leverancier zoeken voor het uitvoeren van het scanproject. Gebruikelijk is dat men dan niet alleen het scannen zelf uitbesteedt maar ook andere aspecten, zoals het ophalen van de documenten, metadateren van de scans, de tekstherkenning controleren…
VoordelenNadelen
Uitbesteden
 • Eenvoudig schaalbaar
 • Snel uit te rollen als het eenmaal aanbesteed is
 • Continuïteit
 • Geen energie stoppen in managen van scanoperatoren
 • Geen hoge aankoopkosten
 • Expertise aanwezig bij leverancier
 • Kostprijs
 • Eenmaal scope bepaald, moeilijk(er) uit te breiden
 • Controleverlies
 • (Langdurige) contracten
 • Goede en duidelijke afspraken nodig (bv. SLA)
Zelf doen
 • Volledige controle
 • In te plannen in takenpakket bij minder digitaal sterke profielen
 • Lage exploitatiekosten
 • Hoge investeringskost
 • People management
 • Expertise moet mogelijk nog in huis gehaald worden

Aandachtspunten bij uitbesteding van scanning

Leg in het bestek vast aan welke voorwaarden de scanning moet voldoen, zowel op technisch als organisatorisch vlak:

 • Gewenste kwaliteitscriteria en -controle (bv. kalibratie van de scanners en technische vereisten voor het aanleveren van de bestandsformaten, etc.)
 • Het maken van een proefscan
 • Timings en maximale doorlooptijd
 • Maak afspraken met de leverancier omtrent ‘opslag en behandeling’
  • hoe worden de scans en metadata door de leverancier aangeleverd bij de opdrachtgever van de scanprojecten
  • veilige bewaarplaats voor de papieren bestuursdocumenten
  • wie de vernietiging uitvoert (bij substitutie) of op welke wijze de analoge documenten mogen terugbezorgd worden (bij enkel digitalisering)
  • eventuele noodopvragingen van de papieren bestuursdocumenten

Verdere aanbevelingen, ook over het digitaliseren van analoge bestuursdocumenten op bijzondere dragers, lees je op de website van het project TRACKS(opent in nieuw venster).