Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terminologie Informatiemanagement

Terminologie

Term
Definitie/omschrijving
ACM/IDMHet toegangs- (ACM) en gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid.
AVGDe verordening (EU) 2016/679(opent in nieuw venster) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
Bestemming

De aanduiding van de waarde van een bestuursdocument voor het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Binnen deze context zijn er drie mogelijke waarden:
- Bewaren
- Vernietigen
- Bewaren van steekproef

BestuursdecreetHet Bestuursdecreet van 7 december 2018(opent in nieuw venster)
BestuursdocumentZie artikel I.4, 3° van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster)
BewaartermijnDe aanduiding van het administratieve of juridische nut van een bestuursdocument. Deze aanduiding wordt weergegeven door een termijn.
Centrale RegisterZie art. III.82, §2 van het Bestuursdecreet.
DossierEen dossier is een aggregatie van stukken (zie ook stuk) die gecreëerd, onderhouden of ontvangen zijn door een organisatie in het kader van één specifiek proces en één specifieke case/zaak. (bv. één specifiek subsidiedossier betreffende zonnepanelen).
GDPRZie AVG
Gebruikersbeheer (IDM)Zie ACM/IDM
MetadataMetadata zijn gegevens die extern aan content worden toegevoegd met het oog op ontsluiting, communicatie en beheer. Metadata zijn gegevens over gegevens.
PreservatiekopieDe preservatiekopie is het bestandsformaat dat gegenereerd wordt om lange termijn leesbaarheid van de representatie te garanderen.
PAM

Privileged Access Management

Hiermee wordt de toepassing aangeduid die door Digitaal Vlaanderen wordt aangeboden.
RaadpleegkopieDe raadpleegkopie is het bestandsformaat dat gegenereerd wordt met het oog op de viewer(s) die op dat ogenblik ondersteund worden door de toepassing.
RepresentatieDe fysieke vorm/drager van een stuk of stukcomponent. In een analoge wereld is de representatie het fysieke stuk. In een digitale wereld is de representatie het technische formaat. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk: het stuk ‘jaarverslag van 2018’ heeft meerdere representaties: namelijk een representatie in de vorm van een Word-document en een representatie in de vorm van een PDF-document.
SchorsingSchorsen betekent dat de verjaringstermijn voor een zekere tijd onderbroken wordt en na de schorsing verder loopt voor het resterende gedeelte.
SerieEen serie is een aggregatie van dossiers (zie dossier) die gecreëerd, onderhouden of ontvangen zijn door een organisatie in het kader van hetzelfde proces. (bv. de serie subsidiedossiers rond zonnepanelen, de serie notulen van het directiecomité van Het Facilitair Bedrijf)
SerieregisterDe applicatie waarin alle metadata van de klasse ‘serie’ beheerd worden. De veruitwendiging van het Centrale register.
SIPSubmission Information Package -
het geheel van dossiers en stukken met de bijhorende metadata dat door een archiefvormer wordt aangeleverd om te worden opgenomen in het systeem
StuitingStuiten betekent dat de verjaringstermijn helemaal van nul af aan opnieuw begint te lopen.
StukEen aggregatie van informatie die gecreëerd, onderhouden of ontvangen is door een organisatie in het kader van hetzelfde proces, dezelfde case en die een logische onderlinge samenhang vertoond. (bv. een subsidieaanvraag van persoon X).
Toegangsbeheer (ACM)Zie ACM/IDM.
TransformatieDe handeling die een representatie met een bepaald bestandsformaat omzet naar een nieuw bestandsformaat met het oog op raadpleegbaarheid. Het resultaat van deze transformatie, wordt aangeduid met de termen ‘preservatiekopie’ of ‘raadpleegkopie’.
TransformatieregelDeze regel geeft aan welk bestandsformaat het doel is bij een transformatie met het oog op de creatie van een ‘preservatiekopie’ of ‘raadpleegkopie’.
Wegwijs

Het Organisatieregister van de Vlaamse overheid. Het Organisatieregister is te raadplegen op https://wegwijs.vlaanderen.be(opent in nieuw venster).

Meer informatie over het organisatieregister.