Gedaan met laden. U bevindt zich op: Interne staatshervorming

Interne staatshervorming

De Vlaamse Regering wil met een interne staatshervorming het Vlaamse bestuurlijke landschap vereenvoudigen. Die hervorming moet ervoor zorgen dat de overheid in Vlaanderen efficiënter gaat werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.

De krijtlijnen van de interne staatshervorming werden vastgelegd in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014:

  • meer bevoegdheden voor de lokale besturen
  • klemtoon op de beleidsvorming bij enerzijds de lokale besturen en anderzijds de Vlaamse overheid
  • sluitende lijst van grondgebonden bevoegdheden voor de provinciebesturen
  • homogene sleuteltaken met per beleidssector slechts twee bestuursniveaus
  • vereenvoudiging van de intermediaire structuren.

Lokale besturen zijn het eerste contact met de burgers. Zij vormen niet het ‘laagste’, maar het ‘eerste’ bestuursniveau. Ze zijn belangrijke partners om een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Daarom wil de Vlaamse Regering in de regeerperiode 2019-2024 het lokale bestuursniveau verder versterken.​​​​​

De concrete stappen voor de interne bestuurlijke reorganisatie worden gefaseerd uitgevoerd.

Witboek interne staatshervorming

Op 8 april 2011 keurde de Vlaamse Regering het witboek interne staatshervorming goed. Het witboek zet de doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 en de principes van het groenboek om in een coherent stappenplan.

Minder planlasten voor lokale besturen

Lokale besturen krijgen sinds 2014 meer vrijheid om het eigen beleid vorm te geven naar aanleiding van het planlastendecreet en de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). De planlasten voor de lokale besturen dalen aanzienlijk door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning. De lokale besturen kunnen door middel van hun meerjarenplanning op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies voor krijgen.