Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport sociale economie 2020: globaal beeld van de sociale economie en doelgroepwerknemers Bijdragen van het kennisplatform

Jaarrapport sociale economie 2020: globaal beeld van de sociale economie en doelgroepwerknemers

Blogbericht
30 november 2021

In dit artikel vindtu enkele resultaten uit het jaarrapport sociale economie voor 2020.

Dat jaarrapport maakt een stand van zaken op van de sociale economie in 2020, een uitzonderlijk jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt door de impact van COVID-19 en de bijhorende lockdowns. In het jaarrapport komen volgende zaken aan bod:

 • een aantal kerngetallen om een globaal beeld te schetsen van de verschillende maatregelen binnen de sociale economie en
 • een analyse van de profielkenmerken van de doelgroepwerknemers binnen de sociale economie.

Sociale economie-maatregelen

In het rapport lees je meer over volgende drie sociale economie-maatregelen:

 • Collectief maatwerk: richt zich naar personen met een arbeidsbeperking; dat zijn werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het systeem vervangt sinds 2019 het vroegere systeem van sociale en beschutte werkplaatsen.
 • Lokale diensteneconomie: heeft tot doel om kansen te bieden aan doelgroepwerknemers én tegelijk aansluiten bij lokale maatschappelijke noden. Binnen de lokale diensteneconomie wordt een competentieversterkend traject aangeboden aan mensen die (om diverse redenen) moeilijk uit de werkloosheid raken.
 • Arbeidszorg: vormt een vangnet voor mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen nog niet terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Deze mensen voeren begeleide activiteiten uit op een werkvloer in de sociale economie om zo de aansluiting met een werkcontext (opnieuw) te maken. Ze behouden tijdens de arbeidszorg hun uitkering.

Globaal beeld van de sociale economie

Enkele cijfers voor 2020:

 • Er werd in totaal 416 miljoen euro aan subsidies toegekend voor de verschillende sociale economie-werkvormen. Het grootste deel van het budget (386,3 mio) werd voorzien voor collectief maatwerk.
 • Er waren 154 maatwerkbedrijven en -afdelingen, 180 lokale diensteneconomie initiatieven en 53 initiatieven in de arbeidszorg.
 • Er waren in totaal 28.079 doelgroepwerknemers actief in de sociale economie.

Profielkenmerken van doelgroepwerknemers

Enkele inzichten over doelgroepwerknemers - dat zijn de werknemers die aan de slag zijn in de sociale economie en wiens tewerkstelling gesubsideerd worden omwille van hun arbeidsbeperking:

 • Binnen de sociale economie zijn mannen duidelijk oververtegenwoordigd, en dat in alle maatregelen.
 • Het aandeel 55-plussers is hoger in de sociale economie dan binnen de algemene werkende bevolking, maar het is lager dan het aandeel 55-plussers in de populatie zeer langdurig werkzoekenden. Er bestaat veel variatie op het vlak van leeftijd tussen de verschillende maatregelen. Zo telt de lokale diensteneconomie het grootste aandeel 55-plussers.
 • Kortgeschoolden zijn zeer sterk oververtegenwoordigd in de sociale economie.
 • Binnen de sociale economie als geheel heeft 17,9% van de doelgroepwerknemers een migratieachtergrond. Dit is ruim meer dan het dubbele van hun aandeel in de algemene werkende bevolking. Het aandeel personen met een migratieachtergrond is echter nog groter bij de populatie zeer langdurig werkzoekenden.