Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impactevaluatie ESF-oproep Outreach & Activering: resultaten van de arbeidsmarktsituatie Nieuwsberichten van het kennisplatform

Impactevaluatie ESF-oproep Outreach & Activering: resultaten van de arbeidsmarktsituatie

Blogbericht
18 december 2023

De ESF-oproep Outreach en Activering heeft tot doel om outreachende en geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves in Vlaanderen en Brussel. De projecten werden geëvalueerd op de doorstroom die ze realiseren richting de arbeidsmarkt.

ESF-oproep ‘Outreach & Activering’

De oproep ‘Outreach & Activering’ van Europa WSE ondersteunt werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen in hun traject naar arbeid. De oproep richt zich op de begeleiding van mensen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden en vaak niet actief naar werk zoeken. Binnen Outreach & Activering waren er 84 projecten die voor heel diverse projectinvullingen kozen, zowel qua doelgroep, finaliteit van de begeleiding als omvang van het project.

Doelstellingen van de impactevaluatie

De evaluatie gebruikt gegevens van 9.565 begeleide personen. Het gaat om begeleidingstrajecten die afgerond zijn. Er zijn drie meetmomenten geweest tot twee jaar na het aflopen van de begeleiding.

De evaluatie onderzoekt of de deelnemers dichter bij de arbeidsmarkt staan na hun traject. Dat kan een instap in arbeid zijn. Sommige projecten mikken niet rechtstreeks op tewerkstelling, maar willen deelnemers ‘voor wie tewerkstelling nog niet passend is’ stappen doen zetten op weg naar arbeid. Eerder werd al geëvalueerd hoeveel vooruitgang de deelnemers maakten op het vlak van empowerment.

Vooruitgang op de arbeidsmarkt als resultaat

13% van de deelnemers werkt op het instapmoment. Maximaal 20% is gecategoriseerd als niet-beroepsactief - de prioritaire doelgroep van de oproep - bij de instap in een begeleiding.

Één op drie deelnemers (34%) eindigt de begeleiding met een baan. Een deel van de personen werkte al bij instroom, maar toch is dat een sterk resultaat gezien de grote afstand tussen de doelgroep en arbeid. Daartegenover staat dat het aandeel niet-beroepsactieve personen na de begeleiding nauwelijks mindert.

Tot twee jaar na het afronden van de begeleiding is telkens ongeveer 40% van de deelnemers aan de slag. Bijgevolg bezitten heel wat deelnemers ook lang na hun deelname aan Outreach & Activering een baan. Dat aandeel personen met een job stijgt doorheen het eerste jaar en stabiliseert daarna. Het aandeel niet-beroepsactieve personen zakt echter nauwelijks in de periode van twee jaar.

58% van de deelnemers werkte minsten één dag in de eerste zes maanden na de begeleiding. Veel personen die ver staan van de arbeidsmarkt, doen na de begeleiding bijgevolg minstens één arbeidservaring op. Zes maanden na de begeleiding is ongeveer 14% niet-beroepsactief. Ongeveer de helft van deze personen heeft echter in de zes voorgaande maanden wel een arbeidservaring opgedaan. Inactiviteit is geen stabiele situatie.

Vooruitgang op de arbeidsmarkt kan ook gemeten worden als elke beweging in de richting van arbeid. In die redenering is een overstap van niet-beroepsactief naar werkzoekend een positieve beweging. Deze aanpak sluit nauw aan bij de visie die ten grondslag ligt aan Outreach & Activering. Uit de analyse blijkt dat veruit de belangrijkste sprong in de arbeidsmarktsituatie gebeurt bij de uitstroom uit de begeleiding, wanneer een derde van de deelnemers dichter aansluit bij arbeid. Verderop in het natraject is het onzeker of de groep deelnemers nog evolueerde richting arbeid.

Van de personen die uitstroomden naar arbeid, heeft 47% op elk meetmoment tot twee jaar later een job. Van deze groep kunnen we veronderstellen dat ze zich na Outreach & Activering zonder fundamentele problemen staande houden op de arbeidsmarkt.

Doelstelling van activering behaald

Het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 streefde voor Outreach & Activering naar een minimaal resultaat van 15% activeren door middel van onder andere zoeken naar werk, volgen van een opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan. Deze doelstelling werd ruimschoots gehaald: op het einde van de begeleiding stapt 34% in arbeid en realiseerde 32% een significante stap richting arbeid.

Aanbevelingen

De evaluatie leidt tot drie aanbevelingen:

  1. Er wordt binnen de nieuwe oproep Lokale Partnerschappen(opent in nieuw venster) voortgebouwd op de succesvolle projectorganisatorische keuzes van Outreach & Activering. Maar het blijft nodig om dergelijke keuzes grondig te monitoren.
  2. Een volgende evaluatie kan ingaan op de inzichten en ervaringen van projecten.
  3. Wanneer een oproep brede doelstellingen vooropstelt, is het aangewezen om niet alleen instap in arbeid, maar ook andere criteria te omschrijven om de vooruitgang van deelnemers in kaart te brengen.