Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderzoeken en documenten Kustvisie Kustvisie

Onderzoeken en documenten Kustvisie

Synthesenota

Kustvisie is een co-creatief onderzoekstraject waarin op zoek werd gegaan naar diverse mogelijkheden om de Vlaamse kust ook na 2050 nog 100 jaar of langer te blijven beschermen tegen een duizendjarige storm. De synthesenota is een beeldende samenvatting van de resultaten van het onderzoek en vormt samen met andere rapporten de input voor het procedurele vervolgtraject.

Adviezen Technisch-Wetenschappelijke Commissie

De commissie heeft toegang gekregen tot alle relevante informatie en documenten. Er werden 8 vergaderingen gehouden met de opdrachtgevers en het project team, 4 formele tussentijdse adviezen en 1 eindadvies gegeven. Dit waren adviezen op tussentijdse documenten, waarvan de feedback werd meegenomen in de finale rapporten.

 • Stap 1

  Kustvisie startte initieel als een project onder de procedure Complexe Projecten. Als onderdeel van deze procedure wordt gestart met een AON ofwel een AlternatievenOnderzoeksNota, die beschrijft welke alternatieven onderzocht worden en op welke manier.

  Aan TWC werd advies gevraagd over deze AON: in het bijzonder of de voorgestelde methodiek voor de studie van de alternatieven geschikt is.

  Merk op dat in een latere fase van het proces werd afgestapt van de procedure Complexe Projecten. Dit betekent dat de AON geen formeel document is in de huidige procedure. Er werd wel rekening gehouden met de geformuleerde feedback bij het doorlopen co-creatieonderzoekstraject en de opmaak van de onderzoeksnota voor de opmaak van het strategisch beleidsplan.

 • Stap 2

  Bij de start van het co-creatieonderzoekstraject werd samen met de stakeholders in de werkbanken een Kader van Ambities opgesteld. Hierin worden de ambitie of doel van Kustvisie beschreven met verschillende hoofdambities, telkens met een aantal sub-ambities.

  Om de alternatieven te kunnen aftoetsen aan deze ambities werd een evaluatiekader opgesteld, met verschillende criteria, in lijn met het Kader van Ambities.

  TWC werd advies gevraagd over een eerste versie van het Kader van Ambities en het initieel voorgestelde evaluatiekader.

  Dit advies werd meegenomen bij de finalisatie van het Kader van Ambities, en de verdere uitwerking van het evaluatiekader. De versies van beide documenten gedeeld op de website houden al rekening met deze feedback.

 • Stap 3

  Tijdens het co-creatieonderzoekstraject werd een eerste trechtering van mogelijke naar kansrijke alternatieven gemaakt. Een aantal alternatieven bleken al snel niet te voldoen aan het Kader van Ambities en zijn dus niet-redelijk. Enkel de kansrijke alternatieven worden verder onderzocht en geoptimaliseerd, om ze beter te laten aansluiten bij de vooropgestelde ambities.

  Aan TWC werd, net als alle andere stakeholders betrokken tijdens he co-creatieonderzoekstraject, advies gevraagd over deze eerste trechtering en de aanpak van de optimalisatie van de alternatieven.

  Dit advies werd meegenomen in de feedback op de trechteringsnota en bij het verder onderzoek en de optimalisatie van de alternatieven.

 • Stap 4

  Om uit de verschillende mogelijk alternatieven eerst de kansrijke alternatieven en nadien de redelijke alternatieven te selecteren tijdens het co-creatieonderzoekstraject, worden alle alternatieven afgetoetst aan de vooropgestelde ambities (het Kader van Ambities). Deze toetsing doen we door alle criteria uit het evaluatiekader te evalueren voor elk van de alternatieven.

  Aan TWC werd advies gevraagd over het voorgestelde trechteringsproces en de gehanteerde evaluatiecriteria. Dit advies werd nadien meegenomen voor de evaluatie en afweging tijdens het co-creatieonderzoekstraject, en in de voorgestelde methodiek in de kennisgeving voor het plan-MER en de onderzoeksnota voor het strategisch beleidsplan.

 • Stap 5

  Tijdens de loop van het co-creatie proces werd TWC geïnformeerd over de ambities, de voorgestelde alternatieven, het evaluatiekader, de gehanteerde criteria, en het trechteringsproces . Dit geheel leidt tot de voorgestelde redelijke alternatieven voor de kustbescherming langsheen de kust.

  Het eind advies van TWC kijkt terug op dit proces en formuleert aanbevelingen voor het vervolgtraject, de opmaak van het strategisch beleidsplan Kustvisie.

Startbeslissing voor de opmaak van een strategisch plan in het kader van bescherming tegen overstromingen uit zee (Kustvisie)