Gedaan met laden. U bevindt zich op: Renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop)

Renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop)

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) koopt én dat pand binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie bij authentieke akte tot en met 31-12-2024. Deze maatregel stopt bij aankoop (authentieke akte) vanaf 1-1-2025. Of raadpleeg de informatiefolder onderaan deze webpagina.  

Opgelet: geld lenen kost ook geld.

 • In 2021 en 2022 konden nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.
 • Sinds 2023 werd het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (een korting ten opzichte van de marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden vanaf 2023 valt. Deze maatregel loopt verder tot en met 31 december 2024 (datum authentieke akte).

Voorwaarden

Pand

 • De woning of het appartement is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • Voor een pand kan slechts één renovatiekrediet tezelfdertijd lopen. Indien de woning verkocht wordt met een lopend renovatiekrediet, is het voor de koper niet mogelijk om een nieuw renovatiekrediet af te sluiten voor hetzelfde pand. Vraag bij aankoop van een woning met label E of F dus steeds na of er lopend renovatiekrediet is.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021) in volle eigendom door een natuurlijk persoon.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • De woning of het appartement heeft een slecht energielabel
  • Een woning heeft bij eigendomsoverdracht een EPC-Label E of F (2021-2024)
  • Een appartement heeft bij eigendomsoverdracht
   • in 2021 en 2022 een EPC-Label D, E of F
   • 2023 en 2024 een EPC-label E of F

Renovatiekrediet met rentesubsidie

 • Het renovatiekrediet kan alleen worden aangevraagd als er ook een hypothecaire lening (hoofdkrediet) wordt afgesloten voor de verwerving van de woning of appartement.
 • Het renovatiekrediet dient hoofdzakelijk voor de energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand.
 • Welk bedrag u voordelig kunt lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning zal worden.
 • Deze maatregel wordt stopgezet bij authentieke akte vanaf 1/1/2025.
 • Woning (aanvraag renovatiekrediet vanaf 2023 en authentieke akte uiterlijk op 31/12/2024)

  EPC-label
  vóór renovatie
  Te bewijzen EPC-label
  na renovatie
  (binnen de 5 jaar)
  Maximaal ontleningsbedrag
  renovatiekrediet
  Rentesubsidie
  van de Vlaamse overheid
  (korting ten opzichte van
  de marktrentevoet)

  Inschatting maximale rentesubsidie (lening op 20 jaar)

  Woning
  met EPC-label E of F
  Minimaal
  EPC-label D
  20.000 euro-2%4.369 euro
  Minimaal
  EPC-label C
  30.000 euro-2,5%8.173 euro
  Minimaal
  EPC-label B
  45.000 euro-3%14.678 euro
  EPC-label A60.000 euro-3,5%22.781 euro

 • Appartement (aanvraag renovatiekrediet vanaf 2023 en authentieke akte uiterlijk op 31/12/2024)

  EPC-label
  vóór renovatie
  Te bewijzen EPC-label
  na renovatie
  (binnen de 5 jaar)
  Maximaal ontleningsbedrag
  renovatiekrediet
  Rentesubsidie
  van de Vlaamse overheid
  (korting ten opzichte van
  de marktrentevoet)

  Inschatting maximale rentesubsidie (lening op 20 jaar)

  Appartement
  met EPC-label E of F
  Minimaal
  EPC-label D
  10.000 euro-2%2.184 euro
  Minimaal
  EPC-label C
  20.000 euro-2,5%5.448 euro
  Minimaal
  EPC-label B
  30.000 euro-3%9.785 euro
  EPC-label A45.000 euro-3,5%17.086 euro

Renoveren naar een beter EPC-label

Met het renovatiekrediet verbindt u zich ertoe om de woning of het appartement binnen 5 jaar na datum van de aankoop energiezuinig te renoveren.

Te behalen EPC-label bij renovatiekrediet
WoningAppartement
Aanvraag in
2021-2022
EPC-label E of F → EPC-label C of beterEPC-label D, E of F → EPC-label B of beter
Aanvraag in
2023-2024 (en akte uiterlijk op 31-12-2024)
EPC-label E of F → EPC-label D of beterEPC-label E of F → EPC-label D of beter

U moet zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen. Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor.

 • Vóór de renovatie
  Als u een woning koopt, krijgt u een EPC. Sinds 1 januari 2022 moet u bij eigendomsoverdracht altijd een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen. Indien nodig moet een nieuw, geactualiseerd EPC worden opgemaakt.
 • Na de renovatie
  U
  moet opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Dat laat u opstellen door een energiedeskundige(opent in nieuw venster) voorafgaand aan het bereiken van de einddatum. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs.

Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen

Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en het beoogde energielabel wellicht niet kan worden behaald, verwittigt u meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zodat er geen rentesubsidie wordt uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden en hiervoor een boete wordt opgelegd.

Renovatiekrediet aangaan

 • Het renovatiekrediet of de rentesubsidie moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van het pand worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

  Het staat iedere kredietgever vrij om het renovatiekrediet aan te bieden. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor. Momenteel kunt u terecht bij de volgende:

  Indien u geen hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van het pand van label E of F, kunt u ook geen rentesubsidie aanvragen.

 • U betaalt aan de financiële instelling waar u het hoofdkrediet en het renovatiekrediet bent aangegaan, de overeengekomen interesten op het betrokken krediet.

  De Vlaamse overheid betaalt u jaarlijks terug via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor.

  • De financiële instelling informeert het VEKA, in de loop van het eerste trimester van elk jaar, over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
  • Het VEKA zal vervolgens, na controle, de intrest die u in een bepaald jaar betaalt aan uw financiële instelling, in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) van het volgende jaar automatisch uitbetalen.

  De vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal, vaak ook wel reserveringsprovisie genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet in aanmerking komen voor de rentesubsidie.

 • Het VEKA zal 5 jaar na de datum van de authentieke akte van de aankoop van de woning of het appartement nagaan of er een nieuw EPC bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt.

  Indien er nog geen EPC beschikbaar is na de renovatie, neemt het VEKA contact met u op om dringend een EPC op te maken. U krijgt geen extra tijd om aan uw verplichting te voldoen.

  Indien na het verstrijken van deze termijn het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat uw woning niet voldoet aan de voorwaarden, dan heeft dat gevolgen. Het rentevoordeel wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd en u riskeert ook een boete.

Wat als uw woning niet (op tijd) in orde is

Als u het voordelige renovatiekrediet aangaat, verbindt u zich ertoe om binnen 5 jaar de woning energievriendelijk te renoveren. Die termijn gaat in bij de ondertekening van de authentieke akte. Als de woning na die termijn niet in orde is, heeft dat de volgende gevolgen.

Renovatiekredietovereenkomst wijzigen of stopzetten

Veelgestelde vragen

Regelgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010 (titel VII, hoofdstuk 15(opent in nieuw venster)).