Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mandaat schepen College van burgemeester en schepenen

Mandaat schepen

De gemeenteraad verkiest op de installatievergadering onder de raadsleden de schepenen. De duur van het mandaat is in principe 6 jaar, maar kan ook vroeger eindigen.​​​​​​

Aanstelling

De gemeenteraad kiest tijdens de installatievergadering, na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden, de schepenen onder de gemeenteraadsleden.

Een niet-Belgische EU-onderdaan kan ook schepen zijn, maar de burgemeester en de voorzitter van de raad moeten Belg zijn. De verkiezing van de schepenen verloopt volgens een bepaalde procedure.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en minstens 2 schepenen.

Het maximum aantal schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De Vlaamse Regering legt bij besluit het maximumaantal vast per gemeente.

Het aantal schepenen geldt in principe tot de eerstvolgende verkiezing, maar kan in de loop van de bestuursperiode wijzigen. De gemeenteraad kan beslissen om een opengevallen schepenmandaat niet in te vullen. In dat geval is die keuze definitief tot aan het einde van de zittingsperiode. Het college van burgemeester en schepenen bestaat dan uit één schepen minder.

Duur van het mandaat

De ambtstermijn van de schepenen bedraagt in principe 6 jaar.

De akte van voordracht kan een einddatum bevatten en eventueel de personen die de schepen zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat. Het mandaat loopt af op de vermelde einddatum. De schepen is dan van rechtswege ontslagnemend. De persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld, volgt van rechtswege op.

De uittredende schepenen blijven in functie totdat de installatie van de nieuwe schepenen heeft plaatsgehad (continuïteitsprincipe).

Einde van het mandaat

De mandaten van de schepenen nemen een collectief einde als de ambtstermijn van 6 jaar verstrijkt. De uittredende districtsschepenen blijven na een volledige vernieuwing van de districtsraad hun mandaat uitoefenen tot het nieuwe districtscollege is geïnstalleerd.

Het mandaat van schepen eindigt ook als de gemeenteraad een collectieve motie van wantrouwen of een individuele motie van wantrouwen tegen de schepen aanneemt.

Naast de collectieve beëindiging zijn er verschillende manieren van individuele beëindiging.

Regelgeving