Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Toekomstverbond verzoent mobiliteit en leefbaarheid

Het Toekomstverbond verzoent mobiliteit en leefbaarheid

Wat is het Toekomstverbond?

Met de ondertekening van het Toekomstverbond werd op 15 maart 2017 een historische stap gezet. Dit akkoord tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen (stRaten-generaal, Ademloos en Ringland) vormde de start van een nieuw samenwerkingsmodel dat van Antwerpen een leefbare en vlot bereikbare regio moet maken. Wat 20 jaar onmogelijk leek, werd bereikt: alle neuzen in dezelfde richting om samen te werken naar een oplossing voor een betere mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Lees hier het integrale document over het toekomstverbond(PDF bestand opent in nieuw venster)

Waaruit bestaat het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond brengt 5 engagementen samen:

Een ring voor de stad

De Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn.

Meer informatie over het Oosterweelproject(opent in nieuw venster)

Een overkapping

We gaan voor een volledige overkapping van de Antwerpse Ring. Onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe wordt een eerste pakket van 18 geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten uitgevoerd.

Meer informatie over de Ringprojecten vindt u op de website De Grote Verbinding(opent in nieuw venster).

De modal shift

Tegen 2030 willen we dat 50 procent van alle verplaatsingen met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen… gebeurt. En nog maar 50 procent met de wagen. Hoe we die modal split 50/50 doelstelling zullen waarmaken, wordt geconcretiseerd in het ‘Routeplan 2030’, het regionaal mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Antwerpen.

Lees hier meer over het Routeplan, het mobiliteitsplan voor de Antwerpse regio(opent in nieuw venster)

Een noordelijk alternatief rond de stad

Verkeer dat enkel rond de stad moet en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een Haventracé. Hiervoor zal een systeem van verkeerssturing komen.

Verder samenwerken

Het Toekomstverbond is ambitieus. Niemand kan dit op zijn eentje realiseren. De samenwerking tussen burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren zal dan ook verdergezet worden.

De volgende infografiek(opent in nieuw venster) vat de inhoud van het Toekomstverbond samen.

Wat zijn de voordelen van het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond verzoent mobiliteit en leefbaarheid: alle partners zetten hun schouders onder een ambitieus project voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

Dankzij dit grootschalig toekomstproject werden heel wat individuele projectambities samengebracht tot één geheel. De synergie tussen de projecten moet leiden tot volgende voordelen voor de regio:

 • Met de Oosterweelverbinding en het Haventracé werd gekozen voor een dubbele ringstructuur als robuust netwerk op snelwegniveau:
  • Rondrijden via de snelweg wordt op die manier mogelijk gemaakt. Dit zal leiden tot een vermindering van sluipverkeer, een hogere verkeersveiligheid op lokale wegen en een verbetering van de leefbaarheid van de woonbuurten. Het doorgaand en haven gerelateerd verkeer kan zo maximaal rond de stad geleid worden.
  • Dit ontlast de zuidelijke ring en Kennedytunnel, en biedt een alternatief bij calamiteiten op de Ring. De Antwerpse Ring wordt rondgemaakt en ingezet voor stadsregionaal verkeer, stedelijk en bestemmingsverkeer.
  • De aansluitingscomplexen leiden tot een betere ontsluiting van de betrokken gebieden (o.a. de Antwerpse haven) en een vermindering van het sluipverkeer omwille van de rechtstreekse toegang tot de snelweg.
 • Het creëert een aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid en de ruimtelijke ordening rond de hele Ringzone. Wijken aan beide kanten van de Ring worden met meer groen, minder lawaai en betere luchtkwaliteit met elkaar verbonden.
 • Het garandeert dat alle infrastructurele ingrepen geflankeerd worden door een ambitieus beleid dat duurzame mobiliteit in de regio zal faciliteren. Zodoende worden kwalitatieve, duurzame alternatieven gecreëerd voor autoverplaatsingen van, naar en in de regio.
 • De integratie van projecten moet leiden tot efficiëntie in tijd en totale kostprijs. Door bijvoorbeeld de overkappings- en leefbaarheidsprojecten in het projectgebied van de Oosterweelverbinding meteen mee aan te pakken, kunnen deze werven tegelijk of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding opgestart worden.
 • De ingrepen moeten resulteren in minder files en een betere doorstroming.

Op Oosterweelverbinding.be vindt u nog meer voordelen in ‘Vlot & veiliger op weg(opent in nieuw venster)’ en ‘Groener & gezonder leven(opent in nieuw venster)’.

Wie werkt er allemaal mee?

Het toekomstverbond is het resultaat van een intensief proces o.l.v. de intendant Alexander D’Hooghe. Het begon in januari 2016 en is gebaseerd op overleg, groeiend vertrouwen, en het samenbrengen van inzichten van de betrokken administraties en de burgerbewegingen.

Om de voortgang van de projecten vlot te laten verlopen, wordt er verder gewerkt via een nieuwe samenwerkingsstructuur die uit vier cruciale elementen bestaat: