Minimumaandeel hernieuwbare energie

De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt dat bepaalde bouwprojecten aan EPB-eisen moeten voldoen. Zo moet er onder meer een bepaalde minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald

U hebt de keuze uit zes mogelijke maatregelen:

Voor elk van deze maatregelen gelden voorwaarden, bijvoorbeeld voor het rendement. Het systeem moet immers genoeg en doeltreffend hernieuwbare energie produceren.

Woongebouwen

Een minimumaandeel hernieuwbare energie is verplicht voor alle nieuwbouw (of wat daarmee wordt gelijkgesteld) en waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2014.

Bij een bouwaanvraag sinds maart 2017 moet er minstens 15 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen gehaald worden.

Kantoren, scholen en gebouwen met specifieke functies

  • Voor kantoren en scholen van publieke organisaties (bijv. kantoren van de Vlaamse overheid, gemeentehuizen, ...) geldt deze verplichting voor nieuwbouw waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd sinds 1 januari 2013.
    Voor alle andere kantoren en scholen geldt deze verplichting voor nieuwbouw waarvoor een melding wordt gedaan of een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd sinds 1 januari 2014.
    Kantoren en scholen moeten minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw. Dat kan gehaald worden met één systeem of met een combinatie van verschillende systemen uit bovenstaande lijst.
     
  • Sinds 2017 moet er een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gehaald voor gebouwen met gezondheids-, sport-, handels-, bijeenkomstfunctie, ...  (minimaal 10kWh hernieuwbare energie produceren per m² bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw).

Alternatief of boete

Voor bouwprojecten waarbij geen van hierboven vermelde systemen zijn gebruikt of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximaal E-peil 10% strenger. Het bouwproject kan dus alsnog voldoen als het E-peil voldoet aan die strengere E-peileis.

Als er geen hernieuwbare systemen zijn toegepast én het project ook niet voldoet aan de strengere E-peil-eis, dan volgt er een administratieve geldboete.