Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

U kunt vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, het 'EPC Bouw'. De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

 • Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit
  • of het gebouw bewoond is of niet.
  • of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet.
 • Wel moet altijd:
  • een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn
  • het gebouw een voldoende laag E-peil hebben. Een E-peil wordt alleen berekend voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) of na een ingrijpende energetische renovatie (IER). Het wordt na beëindiging van de werken berekend, officieel vastgesteld door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en staat vermeld op het 'EPC Bouw'.

De toekenningsvoorwaarden van de vermindering worden hieronder in detail besproken.

Vanaf wanneer geldt de vermindering?

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het ‘EPC Bouw’. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Voorbeeld1: Het ‘EPC Bouw’ werd uitgereikt op 10-6-2023. De vermindering werd voor de eerste keer toegekend op het aanslagbiljet van 2024.

Voorbeeld 2: X verkrijgt in 2023 een E-peil van E10 voor zijn woning (met aanvraag omgevingsvergunning in 2022) en voldoet aan alle EPB eisen. Vanaf aanslagjaar 2024 tot en met aanslagjaar 2028 krijgt hij voor deze woning een vermindering op de onroerende voorheffing van 100%. In 2025 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 100% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2026 tot en met 2028.

Voorwaarden: gebouwen waarvoor de vermindering kan worden toegekend

De werken die recht kunnen geven op vermindering van onroerende voorheffing worden vastgelegd in het Energiebesluit. Ze worden meer in detail toegelicht op Aard van de werken (op EPB-pedia).

Bijzondere situatie: project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt

Bij een voldoende laag E-peil kan de bijkomende in aanmerking komen voor vermindering van onroerende voorheffing,

De vermindering kan dan enkel worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Voorwaarden en bedrag: afhankelijk van het E-peil

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • welke werken worden uitgevoerd?
  • vergunningsaanvraag tot en met 2022: gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • vergunningsaanvraag vanaf 2023: gaat het om (gedeeltelijke) herbouw of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?

  Het berekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk E-peil op het EPC Bouw is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra maatregelen neemt om het gebouw nog energiezuiniger te maken, dan heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

Procedure

De vermindering wordt normaal gezien automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. De Vlaamse Belastingdienst krijgt de nodige gegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). U moet er dus zelf niets voor doen. Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kunt u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw 'EPC Bouw' en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.