Mannen bespreken samen een bouwplan.

Voorwaarden

De EPB-eisen hangen af van

 • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, ...)
 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie, ...)
 • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger. Tegen 2021 is het de bedoeling dat alle nieuwe gebouwen 'bijna-energieneutraal' gebouwd worden.

In het Interfederale Energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. De Vlaamse overheid wil echter sneller gaan en zal daarom (via de EPB-regelgeving) vanaf 2021 geen stookolieketels meer toelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties. Dit is een van de aangekondigde maatregelen die het gebruik van fossiele brandstoffen voor woningverwarming moeten verminderen. Er komt dus vanaf 2021 nog geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels.

Wanneer zijn de EPB-regels van toepassing?

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

 • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006
  en waarvoor de medewerking van een architect vereist is
 • én die verwarmd of gekoeld worden.
  Voor bouwaanvragen vanaf 2014 wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

Op energiesparen.be vindt u alle details over wanneer men EPB-plichtig is (per periode van de vergunningsaanvraag).
De EPB-plicht geldt niet als er voor het gebouw of het werk een vrijstelling geldt.

Aan welke EPB-eisen moet het bouwproject voldoen?

U kunt de online EPB-wegwijzer gebruiken. Door meerdere specifieke gegevens in te vullen, komt u te weten of u EPB-plichtig bent en op welke vlakken uw bouwproject aan de EPB-eisen moet voldoen.

De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

EPB-eisen op verschillende vlakken

Voor nieuwbouw-wooneenheden zijn er onder meer EPB-eisen voor energieprestatie, uitgedrukt in een maximaal E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Maar er zijn ook nog andere EPB-eisen. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de bouwaanvraag of melding, kunnen er EPB-eisen zijn voor:

Procedure

Het behalen van de EPB-eisen is een onderdeel van de procedure van de energieprestatieregelgeving (EPB) bij nieuwbouw of renovatie.

De EPB-aangifteplichtige kan een boete krijgen als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

Uitzonderingen

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van gebouwen of werken die kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

Onder meer voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

 • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
 • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
 • Technische werken, terreinaanlegwerken, ...
 • Industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.
 • ...

Veelgestelde vragen