Natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Het gaat dan om een natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of een natuurvergunning voor het wijzigen van vegetaties.

 • Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:
  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
  • bermen, holle wegen, graften, dijken
  • bomen, hoogstamboomgaarden
 • Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:
  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
  • graslanden
  • loofbossen, houtachtige beplantingen.

Voorwaarden

Verboden te wijzigen

Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen.

Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanent grasland (en daaraan verbonden micro-reliëf en poelen), die
  • gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening
  • of gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied.
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetatie.

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van deze kleine landschapselementen of vegetaties moet u aanvragen bij de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Natuurvergunning nodig?

Een natuurvergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • Ramsar-watergebieden.

Opgelet. Een natuurvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden.

Een natuurvergunning is niet verplicht als het ANB adviseert bij de beoordeling van een stedenbouwkundige aanvraag voor dezelfde ingreep. Als er advies is van het ANB, geldt de stedenbouwkundige vergunning namelijk als natuurvergunning. Advies vragen aan de provinciale diensten van het ANB is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen moet indienen.

Procedure

Vraag de natuurvergunning aan met het formulier ‘Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen’ (Word-doc).

Burgers en bedrijven kunnen een natuurvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.
Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dat beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Alleen organisaties met publiekrechtelijk statuut (zoals OCMW's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks indienen bij het provinciebestuur.

Uitzonderingen

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • De natuurvergunning is ook niet verplicht als u al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
 • Voorts is de vergunning niet nodig
  • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan
  • of als het om normale onderhoudswerken gaat. In de ‘Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen’ wordt omschreven wat onder ‘normaal onderhoud’ verstaan moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01.

Wetgeving

Contact

Vlaamse provincies en gemeenten

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies West-Vlaanderen

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
België
E-mail

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Oost-Vlaanderen

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
E-mail

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Antwerpen

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Antwerpen
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
E-mail

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Vlaams-Brabant

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
E-mail

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Limburg

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Limburg
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
E-mail