Algemene contactgegevens

Adres

Digitaal Vlaanderen
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

Herman Teirlinckgebouw

Koning Albert II laan 15 (bus 30), 1210 Sint-Joost-ten-Node

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Koning Albert Ii-Laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 553 55 42

Bevoegdheden

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer:

  • verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en de uitvoeringsbepalingen ervan
  • verleent machtigingen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse overheidsinstantie
  • geeft advies aan de Vlaamse Regering over de erkenning als authentieke gegevensbron, wanneer die bron persoonsgegevens bevat
  • verleent advies bij de aanstelling van veiligheidsconsulenten bij instanties.

De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar.