Gedaan met laden. U bevindt zich op: Herk-de-Stad: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Herk-de-Stad: no regret-maatregelen PFAS

Door een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Herk-de-Stad

Afgebakende zone

 • Brandweerkazerne, Industrieweg 1096 in Herk-de-Stad

No regret-maatregelen

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onverharde terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100 m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis P1:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Informatie over de onderzoeken

Op het terrein gelegen aan de de Industrieweg 1096 in Herk-de-Stad werd een verkennend bodemonderzoek van 4 november 2021 uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

Kenmerken van de onderzochte locatie:

De onderzoekslocatie betreft een brandweerkazerne met oefenterrein. De onderzoekslocatie is gelegen in industriegebied (bestemmingstype V). De onderzoekslocatie grenst in zuidelijke aan woongebied (type III), ten noordoosten door landschappelijk waardevol gebied (bestemmingstype II) en ten zuidoosten door gebied voor dagrecreatie (bestemmingstype IV).

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde - er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.
 • Er is verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.
 • Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:
Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder (beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart ervan.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:
In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:

De OVAM verwijst nog naar de ‘Technische richtlijn grondwaterhandelingen(opent in nieuw venster)’ dd. 28/11/2012 in kader van meldingen en vergunningen aangaande bemalingen. Dit om de aanwezige grondwaterverontreiniging niet verder te verspreiden en om te vermijden dat verontreinigd grondwater hergebruikt of geloosd wordt.