Waarom een sitebesluit?

Door de uitstoot van de 3M-fabriek is de omgeving in een straal van 5 kilometer verontreinigd met PFAS-componenten, wat vermoedelijk een impact heeft op verschillende vlakken:

 • de leefomgeving van de bewoners
 • gezondheids- en milieurisico’s (bodem, water, lucht, natuur)
 • economische activiteiten (landbouw)
 • en bouwprojecten in de omgeving (zoals het Oosterweelproject).

In een bodemsaneringsproject(opent in nieuw venster) (BSP) moet 3M beschrijven op welke manier de bodemsanering in de omgeving van de fabriek zal gebeuren. Door de omvang van het gebied gebeurt de sanering in verschillende stappen. Een bodemsaneringsproject focust zich alleen op de bodemsanering en niet op andere maatregelen waarop de bodemverontreiniging impact heeft zoals bemalingen en grondverzet. Voor een gecoördineerde aanpak van al die aspecten heeft de Vlaamse Regering de maatregelen op vlak van bodemverontreiniging, gezondheid en natuurbescherming apart gebundeld in een sitebesluit.

Welk gebied omvat het sitebesluit?

De site omvat een gebied van 5 km rondom de perimeter van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De kadastraal ingedeelde percelen die in de site gelegen zijn, zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit. De gronden die niet kadastraal ingedeeld zijn (openbaar domein) die ingesloten zijn door de kadastraal ingedeelde gronden maken ook deel uit van de site.

Dat betekent niet dat heel dit gebied verontreinigd is maar wel dat er mogelijk verontreiniging aanwezig is. 3M moet de verontreiniging in beschrijvende bodemonderzoeken(opent in nieuw venster) in kaart laten brengen.

Vind uw adres in het afgebakende gebied van het PFAS-sitebesluit in Zwijndrecht(opent in nieuw venster).

Wat staat er in het sitebesluit?

 • De verplichting voor de saneringsplichtige 3M Belgium om onder meer tuinen en landbouwgronden volledig te herstellen na de uitvoering van de bodemsaneringswerken
 • De verplichting voor de saneringsplichtige 3M Belgium om de voorzorgsmaatregelen ter hoogte van de Palingbeek strikt op te volgen en waar nodig bijkomende acties voor te stellen.
 • Daarnaast wordt 3M verplicht om onderzoek uit te voeren naar de plaatsing van een fysieke barrière rond het fabrieksterrein in afwachting van de gefaseerde beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten.
 • De verplichting voor de saneringsplichtige 3M Belgium om, zowel financieel als wat de aanpak en uitvoering betreft, tussen te komen in de zuivering van verontreinigd bemalingswater.
 • Een regeling om de bodemsanering en grondverzet (> 250 m³) op elkaar af te stemmen of een vergoeding voor de kosten van klein grondverzet (als < 250 m³) te voorzien door 3M Belgium.
 • Timings voor de uitvoering van de verdere gefaseerde bodemonderzoeken en gefaseerde bodemsaneringsprojecten.
 • De permanente evaluatie door de Vlaamse Regering van de resultaten van de bodemonderzoeken, de humane biomonitoringstudies en andere onderzoeken, de voortgang van de bodemsaneringswerken. Indien nodig zal zij bijkomende maatregelen nemen.
 • De saneringsplicht van 3M Belgium geldt ongeacht de eventuele aanwezigheid van een vermengde bodemverontreiniging, dit wil zeggen in het geval er andere bronnen van verontreiniging met PFAS aanwezig zijn dan de 3M fabriek.

Natuurbescherming

De Vlaamse Regering legde de volgende maatregelen op aan 3M Belgium:

 • de maatregelen voor de Palingbeek verder monitoren en indien nodig bijkomende voorzorgsmaatregelen nemen
 • de plaatsing van een fysieke barrière voor de uitstroom van grondwater naar de Palingbeek en Blokkersdijk evalueren
 • bij de opmaak van bodemsaneringsprojecten streven naar een sanerings- en beheersaanpak die de waarde van de natuurgebieden zoveel mogelijk bewaart en waar mogelijk opwaardeert
 • de meest aangewezen methode onderzoeken om het water en het slib van de Blokkersdijkplas te zuiveren
 • een oplossing zoeken voor de afvoer van met PFAS-vervuilde beheersresten uit de natuurgebieden.

Over het sitebesluit

Over graaf- en bouwwerken

Over bemaling

Bemalen is het onttrekken van (grond)water om in een droge omgeving te kunnen ontgraven of te kunnen bouwen.

Over infrastructuurwerken