Financiële ondersteuning

Er worden reeds lokale besturen ondersteund voor deze actie in het kader van de oproep ‘Verbindingsambassadeurs jeugdwerk’. In 2022 kunnen hier geen subsidies voor aangevraagd worden in het kader van de oproep ‘Plan Samenleven’.

Inspirerende voorbeelden

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Demos is een bondgenoot van lokale besturen en ondersteunt hen om in netwerkverbanden een inclusief vrijetijdsbeleid uit te bouwen door:

 • Verschillende gemeentelijke diensten samen in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie te brengen.
 • In dialoog te gaan met doelgroepen en hun organisaties.
 • Acties uit te werken.
 • Een intensieve doorstartbegeleiding ter oriëntatie van het lokale netwerk.
 • Het lokale netwerk te coachen richting nieuwe, gedurfde projecten.

Meer info op www.demos.be(opent in nieuw venster). Neem contact op via lokalenetwerken@demos.be(opent in uw e-mail applicatie) .

Tumult-wegwijzers

Tumult biedt lokale verenigingen en besturen een breed ondersteuningsaanbod aan om de kloof te verkleinen tussen jongeren/kinderen met een nieuwskomersachtergrond en het lokale vrije tijdsaanbod. Dit doen ze door:

 • kinderen, jongeren en hun ouders te informeren over het aanbod: éénmalige workshops voor kinderen en jongeren, infomomenten organiseren voor ouders, ...  
 • vrijetijdsaanbieders vorming aan te bieden rond drempelverlagend werken: zowel in éénmalige vormingen van 3u als in trajectvorm
 • actief de brug te bouwen tussen de doelgroep en het aanbod. Ze leiden hiervoor vrijwilligers op die intensief mee toeleidingstrajecten naar vrije tijd ondersteunen. Tumult voorziet hierbij in de opleiding, coaching en omkadering van de vrijwilligers.   

Lees meer informatie op hun website(opent in nieuw venster).

Navigate You(th)

PIN vzw stelt jongerentoeleiders ter beschikking om kinderen en jongeren toe te leiden naar een gepaste vrijetijdsactiviteit. vrijetijdsactiviteit tijdens het schooljaar en in de schoolvakanties.

 • Ervaringsdeskundigen ondersteunen ouders bij het inschrijven.
 • Ervaringsdeskundigen stemmen af met de ontvangende organisatie.

Ontdek hier het Navigate You(th) aanbod van Pin vzw(opent in nieuw venster).

Ouders voor inclusie

Het Steunpunt voor Inclusie biedt een screening aan van twee lokale activiteiten specifiek gericht op kinderen en jongeren met speciale noden, die uitmondt in een handelingsgericht advies.

 • Helpdesk voor lokale besturen/organisaties
 • Formuleren van tips, aanreiken van tools
 • Doorverwijzing in functie van het versterken van inclusie

Meer info via Ouders voor inclusie.(opent in nieuw venster)

Inclusielabs

Het Steunpunt Inclusie realiseert inclusie in de lokale gemeenschap. Dit doen ze door:

 • Het aanbieden van drie sessies
 • In te gaan op concrete vragen rond inclusief jeugdwerk
 • Het samenbrengen van een divers team om tot ideeën te komen en in de praktijk om te zetten
 • Aanbieden van concrete handvaten voor lokale partners 
Inhoud is aan het laden