Minimale verwachtingen

  We verwachten dat een jongere van buitenlandse herkomst en/of jongere met een handicap deelneemt aan een sportactiviteit of outreachend op de hoogte werd gebracht van een sportactiviteit.

  Dit kan door:

  • sportactiviteiten te organiseren
  • jongeren toe te leiden om zich in te schrijven in een sportorganisatie

  Een extra effect van deze actie kan zijn dat drempels in een sportorganisatie worden gedetecteerd en weggewerkt.

  Onder kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst beschouwen we, cf. het decreet van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, een persoon tot 25 jaar die wettig en langdurig in België verblijft en die bij zijn geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens een van de ouders bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat, in het bijzonder diegene die zich in een vaststelbare achterstandspositie bevindt.

  Onder personen met een handicap beschouwen we, cf. de definitie van het VAPH, elke persoon met een langdurig en belangrijk participatieprobleem dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

   Mentorbestuur

   De Sportdienst van Stad Gent heeft al jaren expertise in het ondersteunen van buurtsportorganisaties die actief inzetten op wijkgerichtsporten.

   • Organisaties werken via convenanten in kwetsbare wijken waar een groot aantal sporters van buitenlandse herkomst wonen.
   • Buurtsport werkt drempels weg voor sporters van buitenlandse herkomst.
   • G-sport werkt rond sportkansen voor iedereen.
   • Buurtsporthallen focussen op laagdrempelig sporten.
   • Een multidisciplinair team heeft expertise in diversiteit, buurtsport en G-sport en organiseert zelf buurtsportactiviteiten.
   • Een uitgebreid netwerk brengt partners samen binnen een buurtsportplatform.

   Gent wisselt expertise uit, voorziet locatiebezoeken aan de buurtsporthal en buursportpartners en faciliteert deelname aan het levendige netwerk van diverse partners.

   📧 Contacteer Tim Lamon(opent in uw e-mail applicatie)

   Financiële ondersteuning

   • Voor deze actie kan een subsidie aangevraagd worden in het kader van de subsidieoproep ‘Plan Samenleven’.
   • Een lokaal bestuur kiest zelf hoeveel kinderen of jongeren van buitenlandse herkomst of personen met een handicap men wil in contact brengen met sport. De maximale subsidie bedraagt €37.800.

   Inhoudelijke ondersteuning

   Agentschap Integratie en Inburgering

   Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt gratis de initiatiefnemers van het lokale sportaanbod om sportclubs toegankelijker te maken en participatie te bevorderen voor mensen met een migratieachtergrond.

   • Begeleid de initiatiefnemers van het lokaal sportaanbod aan de hand van 10 tips voor meer diversiteit in sportverenigingen(opent in nieuw venster).
   • Onderzoek met een omgevingsanalyse hoe jullie sportclubs toegankelijker kunnen maken.
   • Organiseer vorming en werksessies voor medewerkers en vrijwilligers.
   • Werk taaldrempels weg en heb aandacht voor een helder taalgebruik.
   • Faciliteer samenwerking met lokale organisaties.
   • Organiseer wervende activiteiten.

   Meer informatie(opent in nieuw venster)

   Sport Vlaanderen en G-sport Vlaanderen

   Sport Vlaanderen ondersteunt lokale besturen om in te zetten op het bereiken van G-sport en sporters met een handicap. G-sport Vlaanderen creëert laagdrempelige beweeg- en sportkansen voor kinderen en jongeren met een beperking.

   Organiseer één of meerdere van deze activiteiten in jouw gemeente:

   • FUNday: initiatie voor jongeren met fysieke beperking (kleine groep - maatwerk)
   • Blind Sports Date: initiatie voor jongeren met visuele beperking (kleine groep - maatwerk)
   • Jeugdsportfeest: beleving tijdens bewegen/sporten, samen met broer/zus/vriendje zonder beperking (programma voor kinderen met fysieke of verstandelijke of autismespectrumstoornis)
   • Move It! XS: beleving tijdens bewegen/sporten voor jongeren met (psychische) kwetsbaarheid

   Voor meer info of om te weten welk G-sportaanbod er al bestaat in de buurt contacteer G-sport Vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of surf naar de website van G-Sport Vlaanderen(opent in nieuw venster)

    Urban Youth Games

    Urban Youth Games bieden een sociaal inclusietraject voor scholen met drie bouwstenen: educatieve ondersteuning, ontmoetingen en evenementen. Voor deelnemende scholen is het programma gratis.

    • Er zijn educatieve bundels om tijdens de turnlessen via verschillende sporten aan inclusie te bouwen.
    • Er worden challenges georganiseerd waarbij jongeren van verschillende scholen elkaar ontmoeten. Urban Youth Games helpt uw stad, gemeente of school om deze meer inclusief te maken.
    • Er worden regionale evenementen aangeboden. Dat zijn grootse sportdagen die duizenden kinderen uit verschillende scholen (uit het reguliere en buitengewoon onderwijs) verenigen om samen te sporten en de meerwaarde van inclusie te ervaren.

    Meer over de Urban Youth Games(opent in nieuw venster)

    Demos

    Demos brengt gemeentelijke diensten samen om aan verschillende aspecten van vrijetijdsparticipatie te werken. De financiële ondersteuning in het kader van de subsidie-oproep Plan Samenleven kan hiervoor aangewend worden.

    • Het netwerk brengt cultuur-, jeugd- en sportdienst, het OCMW en minstens één organisatie of vereniging die mensen in armoede in hun werking als doelgroep heeft, samen.
    • In een intensieve doorstartbegeleiding oriënteert Demos het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie op de doelstellingen binnen het Plan Samenleven.
    • Demos stroomlijnt ambities, gaat in dialoog met doelgroepen en hun organisaties en werken samen actie uit.
    • Demos bouwt het netwerk uit, inspireert en coacht richting nieuwe, gedurfde projecten.

    Contacteer Demos(opent in uw e-mail applicatie) of surf naar demos.be(opent in nieuw venster).

    Buurtsport

    Buursport zet sport in om individuen en buurten te ontwikkelen en wil een optimale toegankelijkheid garanderen voor sport. De financiële ondersteuning in het kader van de subsidie-oproep Plan Samenleven kan hiervoor aangewend worden.

    • Schakel een buurtsportbegeleider in (indien voldoende aanvragen) of vraag een opleiding in aan zoals “bouwen aan jouw buurtsportbeleid” of een traject “starten met buurtsport”
    • Kom in contact met het platform buurtsport, de trefdag buurtsport of maand van de sportparticipatie

    Contacteer Buurtsport(opent in uw e-mail applicatie) of raadpleeg de Kennisbank voor meer informatie.(opent in nieuw venster)

    Steunpunt Inclusie

    Steunpunt Inclusie gaat in drie sessies in een inclusielab aan de slag met een concrete vraag rond inclusief sporten. De financiële ondersteuning in het kader van de subsidie-oproep Plan Samenleven kan hiervoor aangewend worden.

    • Ze brengen een divers team samen om tot ideeën te komen en deze direct om te zetten in tastbare resultaten.
    • Zo krijgen lokale partners concrete handvatten over hoe zij inclusie nog sterker kunnen uitdragen binnen de lokale context.

    Meer info over de Inclusielabs van Steunpunt Inclusie(opent in nieuw venster)

    In het project ‘eerste hulp bij inclusieve activiteiten’ screent het Steunpunt Inclusie twee lokale activiteiten en adviseert zo hoe inclusie in de praktijk waar te maken. De financiële ondersteuning in het kader van de subsidie-oproep Plan Samenleven kan hiervoor aangewend worden.

    • Zowel het lokaal bestuur als lokale organisaties kunnen terecht bij een helpdesk voor vragen en ondersteuning.
    • De helpdesk formuleert tips, reikt tools aan en/of verwijst gericht door in functie van het versterken van inclusie.

    Meer info over de inclusieve activiteiten van Steunpunt Inclusie(opent in nieuw venster)

    Inspirerende voorbeelden

     VVSG

     VVSG bundelt goede initiatieven om lokale diversiteitsuitdagingen om te buigen naar lokaal samenleven in diversiteit.

     • Met de Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit inspireert het VVSG lokale besturen om met diversiteit aan de slag te gaan.
     • Verken de inspirerende acties rond inclusieve vrije tijd.

     Surf naar de Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit(opent in nieuw venster)

     Warmste sportinitiatieven

     Ontdek enkele goede praktijken van de warmste sportinitiatieven(opent in nieuw venster): sportinitiatieven van non-profitorganisaties die maatschappelijk een verschil proberen te maken.

     Praktijkgids sociaal-sportief werk

     In de Praktijkgids sociaal-sportief werk kunnen lokale besturen inspiratie opdoen.

     Laat je inspireren door de praktijkgids(opent in nieuw venster).

     Platform Sociaal-Sportief

     Het Platform Sociaal-sportief verenigt sociaal-sportieve praktijken over heel Vlaanderen en Brussel.

     Bekijk wat het platform(opent in nieuw venster) kan bieden en wie de leden(opent in nieuw venster) zijn.