Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële ondersteuning Plan Samenleven

Financiële ondersteuning

Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 bijbehorende acties. Op deze pagina vind je meer info over de financiële ondersteuning tijdens de 2de projectperiode (2023-2024).

Het indienen voor projectjaar 2 kan van 26 mei 2023 tot en met 10 juli 2023 (12 uur) via een online tool.

Voor wie?

 • Steden en gemeenten in het Vlaamse Gewest met meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst. Bekijk per gemeente het aantal inwoners van niet EU-14 herkomst (2022)(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Lokale besturen in het Vlaamse Gewest die samenwerken binnen een referentieregio én die samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst tellen. Binnen dat samenwerkingsverband dient 1 stad of gemeente de subsidieaanvraag in. Die stad of gemeente zal de subsidie ontvangen.
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad als plaatsvervangend lokaal bestuur voor het Vlaams integratiebeleid.
 • vzw ‘de Rand’ die de samenwerking aangaat met faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand voor zover die lokale besturen samen meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst tellen.

Elk lokaal bestuur kan maar in 1 samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. Lokale besturen die in het 1ste projectjaar meerdere samenwerkingsverbanden afsloten, kunnen die samenwerkingen behouden.

Hoe financieren we acties?

 • Je kan voor 1 of meerdere acties financiële steun vragen voor het 2de projectjaar. Die kunnen we nog een 3de keer verlengen, afhankelijk van de beschikbare middelen op de begroting.
 • Bij elke actie is een duidelijke en meetbare KPI bepaald. Een KPI is een ‘kritieke prestatie indicator’, een indicator waarmee we de prestaties van het lokaal bestuur kunnen meten. Lokale besturen kunnen de KPI per actie raadplegen op de website.
 • Per KPI ligt een standaard subsidiebedrag vast. Dat subsidiebedrag is de helft van de reële kost van de KPI. Die berekening gebeurde op basis van gelijkaardige acties en projecten. De lokale besturen moeten dus de helft van de kosten zelf financieren om de beoogde KPI te behalen.

  Voorbeeld:
  Op basis van inschattingen van bestaande gelijkaardige acties en projecten kost een lokaal actieplan straatintimidatie 50.000 euro. Plan Samenleven subsidieert daarvan de helft: 25.000 euro.
 • De lokale besturen bepalen zelf welke KPI ze willen behalen per gekozen acties voor projectjaar 2. Het subsidiebedrag per actie hangt van die KPI af. Per actie geldt een plafondbedrag. We berekenen de subsidies net zoals in projectjaar 1 om de bestaande inspanningen van lokale besturen te erkennen en te honoreren. Dat gebeurt met deze formules:
  • Als de vooropgestelde KPI het dubbele of meer dan het dubbele van het huidige bereik bedraagt, becijferen we de subsidie van Vlaanderen als volgt: (standaardbedrag per eenheid x vooropgestelde KPI)/2.

   Voorbeeld:
   Huidig bereik 100 oefenkansen NL
   Extra bereik 400 oefenkansen NL

   Vooropgestelde KPI: 500 oefenkansen NL
   Trajectprijs: 120 euro
   → (120 euro x 500)/2 = 30.000 euro

  • Als de vooropgestelde KPI minder is dan het dubbele van het huidige bereik, berekenen we de subsidie als volgt: (vooropgestelde KPI – KPI huidig bereik) x standaardbedrag per eenheid

   Voorbeeld:
   Huidig bereik 500 oefenkansen NL
   Extra bereik 300 oefenkansen NL
   Vooropgestelde KPI: 800 oefenkansen NL
   Trajectprijs: 120 euro
   (800-500) x 120 euro (volledige trajectprijs) = 36.000 euro
 • Het subsidiebedrag bepalen we dus op basis van KPI’s en standaardbedragen. De planlast voor lokale besturen vermindert doordat we werken met vooraf berekende bedragen die nodig zijn om de acties uit te voeren en de KPI’s te behalen per actie. Je hoeft dus zelf niet uit te zoeken hoeveel middelen er nodig zijn voor een actie of welke concrete personeels- en werkingskosten daaraan verbonden zijn.

Bedrag en verdeling

Plan Samenleven beschikt in 2023 over een budget van 16 miljoen euro. Die middelen verdelen we in 3 rondes

Projectindieners hebben recht op hetzelfde subsidiebedrag en dezelfde financiële stimulansen, als ABB de tussentijdse resultaten van projectjaar 1 positief evalueert.
Nieuwe intergemeentelijke samenwerkingen kunnen een dossier indienen.
Projectindieners uit projectjaar 1 kunnen bijkomende middelen aanvragen voor nieuwe acties of voor een grotere KPI voor de huidige acties als er nog beschikbare middelen zijn.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring?

In het kader van de eigen acties van de overheden of de subsidies die ze toekennen aan hun partners:

Meer info

Lees in de toelichtingsbrochure meer over de procedure en welke kosten in aanmerking komen voor subsidiering. Voor vragen over deze modaliteiten kan u bij ABB terecht via samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).