Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële stimulansen Plan Samenleven

Financiële stimulansen

Plan Samenleven geeft aan lokale besturen de kans om extra financiële stimulansen aan te vragen. Deze stimulansen zijn er om de samenwerking tussen grotere en kleinere lokale besturen te stimuleren, expertise in bepaalde acties over te dragen door mentorschap en te experimenteren met sociale impactobligaties.

Een lokaal bestuur kan zowel een stimulans ‘samenwerking tussen groter en kleiner lokaal bestuur’, ‘mentorschap’ als een ‘sociale impact obligatie’ ontvangen. Voor de financiële stimulansen is geen cofinanciering vereist.

Samenwerking tussen groter en kleiner lokaal bestuur

Intergemeentelijk samenwerken heeft een positieve meerwaarde. Het is nuttig om:

 • de efficiëntie en effectiviteit van de publieke dienstverlening te vergroten.
 • te leren van elkaars aanpak.
 • schaalvergroting en impactvergroting na te streven.

De samenwerkingstimulans is een subsidie van 10.000 euro voor:

 • een lokaal bestuur dat meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst heeft en dat samenwerkt met lokale besturen die minder dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst hebben.
 • een bestaande intergemeentelijke samenwerking of bestaande projectindiener die meer dan 7.500 inwoners van niet EU-14 herkomst heeft en in het 2de projectjaar nieuwe lokale besturen opneemt in de intergemeentelijke samenwerking.

De stimulans ‘samenwerking’:

 • kan je maar éénmaal ontvangen, ongeacht het aantal acties dat je samen met andere lokale besturen indient en ongeacht of er 1 of meerdere nieuwe lokale besturen instappen in de intergemeentelijke samenwerking.
 • kan je maar 1 keer per projectjaar ontvangen.
 • kan je verlengen als je blijft voldoen aan de voorwaarden en als de begroting over voldoende middelen beschikt.

Hoe kandideren?

Voorwaarden

 • De lokale besturen behoren tot dezelfde referentieregio.
 • Samen tellen de lokale besturen minstens 15% inwoners van niet EU-14 herkomst.

Mentorschap

Sommige lokale besturen hebben al heel wat expertise over een bepaalde actie. Die kennis willen we door mentorschap overdragen aan andere lokale besturen die de actie ook willen uitvoeren. Tegenover dergelijk mentorschap staat een subsidie van 10.000 euro.

 • Per actie kan maar 1 lokaal bestuur gebruik maken van die stimulans.
 • De stimulans kan je verlengen als je aan de voorwaarden blijft voldoen en als de begroting over voldoende middelen beschikt.

Hoe kandideren?

 • In de aanvraag geef je als kandiderend mentorbestuur aan welke ervaring je hebt met een de actie en hoe je het mentorschap zal opnemen.
 • Je kan enkel kandideren voor acties die de oproep Plan Samenleven subsidieert.
 • Je kan je als lokaal bestuur kandidaat stellen als mentor voor meerdere acties. ABB beoordeelt de verschillende kandidaturen. De lokale besturen met de meeste ervaring voor een bepaalde actie en met de beste aanpak voor het lerend netwerk duiden we aan als mentorbestuur.

Voorwaarden

 • Mentorbesturen brengen de lokale besturen die rond een specifieke actie (willen) werken samen in een lerend netwerk, tonen hoe zij rond dat thema werken en nodigen anderen uit om dat ook te doen.
 • Mentorbesturen ontsluiten hun goede praktijken op deze website.
 • Mentorbesturen sluiten aan op de kennisdelingsmomenten van VVSG.

Bekijk pagina over de mentorbesturen.

Sociale impactobligatie

Met een sociale impactobligatie kan een lokaal bestuur experimenteren met een nieuwe financieringsconstructie om tot nieuw beleid te komen.

 • Een sociale impactobligatie is een samenwerking tussen 3 partijen (overheid, investeerder en sociale organisatie) waarbij private investeerders een maatschappelijk project van de sociale organisatie voorfinancieren (bijvoorbeeld gedurende 3 jaar).
 • Een onafhankelijke evaluator meet de bereikte resultaten op vastgestelde tijdstippen.
 • De Vlaamse overheid betaalt de lening terug aan de investeerders, inclusief een beperkt rendement, als de resultaten beter zijn dan de vooraf overeengekomen doelstellingen.
 • De investeerders krijgen niets terug als de resultaten niet goed genoeg zijn. Het financiële risico is dus voor hen.

Een lokaal bestuur kan een subsidie van 25.000 euro krijgen als ze werkt met het systeem van sociale impactobligaties.

 • De stimulans ‘sociale impactobligatie’ kan je maar éénmaal ontvangen, ongeacht het aantal acties waarvoor je een sociale impactobligatie wil opzetten.
 • Je kan maar 1 stimulans sociale impactobligatie ontvangen per projectjaar.
 • De stimulans kan je verlengen als je aan de voorwaarden blijft voldoen en als de begroting over voldoende middelen beschikt.

Hoe kandideren?

 • Als lokaal bestuur geef je aan welke stappen je zal zetten om tot een sociale impactobligatie te komen.
 • Je geeft aan welke maatschappelijke problemen je wil aanpakken én met welke actie en sociale impactobligatie.

Voorwaarden

In het derde projectjaar verwachten we van de geselecteerde indiener dat deze :

 • Een nota oplevert met aanbevelingen voortbouwend op de expertise en kennis voor het opzetten van een SIO op lokaal niveau. 

 • Deze expertise en kennis deelt met andere geïnteresseerde lokale besturen en andere actoren o.a. via een inspiratiemoment, de website van Plan Samenleven en een lerend netwerk.

Lees meer over sociale impactobligaties(opent in nieuw venster).

Meer weten over financiële ondersteuning tijdens projectjaar 2? Lees er hier alles over.