Projecten in de kijker

“Paars”

Op 17 mei worden jongeren, scholen, jeugdbewegingen aangemoedigd om de kleur paars te dragen om een positieve boodschap van inclusie en verdraagzaamheid uit te stralen. Wel Jong nam in 2021 het vrijwilligersinitiatief achter Paars(opent in nieuw venster) over en verbreedde de actieradius (meer scholen, ook hogescholen en de jeugdwerksector). Participerende scholen en jeugdorganisaties kunnen terugvallen op kant-en-klare stappenplannen, handleidingen en een hulp- en infolijn.

Vinden en verbinden

Een samenwerking tussen onder andere stad Antwerpen, Roze Huis en Atlas vzw(opent in nieuw venster) met als doel het verhogen van de participatie van LGBTQI+ personen van buitenlandse herkomst in verschillende levensdomeinen en het aanbod binnen die domeinen inclusiever maken. Het project loopt na 2 jaar af eind 2022.

Huidige onderzoeken en monitoren

Geweldervaringen van LGBTQI+ personen

In januari 2021 ging het nieuwe onderzoek naar de geweldervaringen van LGBTQI+ personen van start aan de Universiteit van Gent. Gedurende twee jaar zullen de onderzoekers de aard, omvang en impact van geweldservaringen, de meldings- en aangiftebereidheid, de daderprofielen vanuit het perspectief van het slachtoffer, de relevante actoren bij hulp en herstel en de rol van (lokale) beleidsactoren en/of andere instanties zoals middenveldorganisaties (bijvoorbeeld in het kader van sensibilisering, slachtofferhulp, psychisch welzijn etc.) in kaart brengen en - waar mogelijk – evoluties sinds de vorige onderzoeken (2015) belichten. De resultaten van het onderzoek zullen beschikbaar zijn in 2023.

Geweld tegenover holebi’s(PDF bestand opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport I - 2014)

Geweld tegenover holebi’s(opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport II - 2014)

Geweldervaringen van transgenderpersonen(PDF bestand opent in nieuw venster) (2014)

Houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen in Nederland en Vlaanderen

In 2020 onderzocht het Nederlandse Rutgers, samen met het UZ Gent, de houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen. Uit het onderzoek blijkt dat het vergroten van de kennis over seksediversiteit de houding ten aanzien van intersekse personen in positieve richting duwt, maar ook dat doorbreken van ‘hokjes-denken’ rond gender en geslacht een belangrijke factor is voor meer sociale acceptatie van intersekse personen.

Kennis en opvattingen over intersekse - een nulmeting in Nederland en Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)

A Long way to go for LGBTI equality: Europees onderzoek van het Fundamental Rights Agency ‘A long way to go for LGBTI equality’.

Dit rapport uit 2020 geeft een beeld over de ervaringen van 140.000 LGBTI-respondenten met haatmisdrijven en discriminatie. Het is een vervolg op de studie uit 2012 (93.000 respondenten), waaruit blijkt dat de situatie in 7 jaar niet echt is verbeterd in Europa.

A long way to go for LGBTI equality (in het Engels)(opent in nieuw venster)

Partners

Het team Gelijke Kansen werkt samen met partners uit het middenveld om de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid te realiseren.

​​

Horizontaal beleid

 • Horizontaal Integratie en gelijkekansenbeleidsplan(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Doelstelling 10 van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan 2019-24 focust op het welbevinden van LGBTQI+ personen. Het creëren van een LGBTQI+ vriendelijke maatschappij kent een dubbele focus: eentje gericht op het detecteren en ledigen van specifieke noden van de LGBTQI+-gemeenschap in haar diversiteit, een andere gericht op de brede maatschappij in al haar segmenten en geledingen.

 • Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan(opent in nieuw venster)
  Het Vlaams JKP geeft zicht op het beleid omtrent jeugd en kinderrechten, en dit rond vijf vastgelegde prioriteiten. Het plan is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 30 jaar. Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit kan daar dus niet in ontbreken.

Beleidsdocumenten

 • Yogyakarta principes (in het Engels)(opent in nieuw venster)
  In 2006 kwam een ​​vooraanstaande groep internationale mensenrechtenexperts in Yogyakarta, Indonesië, bijeen om een ​​reeks internationale principes te schetsen met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit: de Yogyakarta Principes. Het is een universele gids voor mensenrechten, toegepast op SOGIESC-thematieken (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex Characterics. In 2017 werden aanvullende principes gepubliceerd die voortbouwen op het oorspronkelijke document en die de ontwikkelingen in de internationale mensenrechtenwetgeving en -praktijk sinds de 2006 Principles weerspiegelen.
 • LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025 (in het Engels)(opent in nieuw venster)
  Voor het eerst heeft de Europese commissie een strategie over de rechten van LGBTQI+ personen aangenomen, in het kader van haar ambitie om een ‘Union of Equality’ te bouwen.

 • ILGA Europe Rainbow Index (in het Engels)(opent in nieuw venster)
  Jaarlijkse ranking van 49 Europese lidstaten met betrekking tot de wetgevende en beleidsmatige maatregelen inzake LGBTQI+ rechten. ILGA Europe is de Europese koepel van LGBTQI+ organisaties.
 • Aanbeveling Raad van Europa (in het Engels)(opent in nieuw venster)
  CM/Rec(2010)5 van het Comité van ministers over maatregelen in de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Subsidieaanvraag

De projectronde Gelijke Kansen biedt jaarlijks de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor projecten die inzetten op:

 • algemene maatschappelijke openheid ten aanzien van LGBTQI+ personen
 • het verminderen van handelingsverlegenheid bij leerkrachten, jeugdwerkers, ook bij professionals in woonzorgcentra rond thema’s van seksuele en genderidentiteit
 • het welbevinden van LGBTQI+ personen en de inclusie op de werkvloer, in de klas, binnen de ruime schoolomgeving, in de vrijetijdsbesteding, in welzijnsvoorzieningen, …
 • de inclusie en het welbevinden van intersekse en non-binaire personen in de samenleving
 • de problematiek inzake geweld of (online) haatspraak omwille van seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie
 • een genuanceerde beeldvorming en het doorbreken van taboes
 • ...