Gedaan met laden. U bevindt zich op: LGBTQI+ Samenleven

LGBTQI+

Vlaanderen kan een progressief parcours voorleggen op het vlak van erkenning en gelijke rechten inzake seksuele diversiteit. Toch ondervinden heel wat LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, +) personen ook vandaag nog drempels. We zetten daarom in op het ondersteunen en empoweren van de LGBTQI+ gemeenschap.

Projecten in de kijker

Veilige(re) en vertrouwde omgeving

Çavaria en Wel Jong werken sinds januari 2022 aan het project ‘Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen’ (VVO) voor de LGBTQI+ gemeenschap in Vlaanderen. Het doel van het project is om daadwerkelijk veilige ruimtes op te zetten, te faciliteren, kennis uit te wisselen en expertise op te bouwen. Daarvoor zijn een aantal tools ontwikkeld:

 • Een draaiboek voor wie een VVO wil organiseren
 • Een train-the-trainer over het belang van VVO’s voor LGBTQI+ personen en de toepassing van het draaiboek
 • Een beleid rond ongewenst gedrag voor organisaties
 • Een omstaanderstraining die handvaten geeft om te reageren op onveilige situaties voor LGBTQI+ personen.

In maart 2023 werden bovendien nog een algemene postercampagne en een online VVO-kaart gelanceerd. Deze kaart toont een netwerk van VVO’s voor LGBTQI+ personen. LGBTQI+ mensen kunnen hierop hun VVO’s en bevindingen delen en bondgenoten kunnen zich op de kaart zetten en zo hun engagement tonen om een VVO te zijn voor de LGBTQI+ community.

Je vindt de tools op Veilige(re) en Vertrouwde Omgevingen (çavaria.be)(opent in nieuw venster)

Passie voor sport

Gender- en seksediverse personen vinden op dit moment moeilijk hun plaats binnen de sportsector en zijn kwetsbaar voor discriminatie en uitsluiting. De sportsector ervaart dan weer een gebrek aan kennis en expertise in verband met het thema en heeft nood aan meer informatie en begeleiding. Daarom ontwikkelt Out For The Win een ondersteuningstraject voor sportorganisaties om een beleid over gender- en seksediverse personen te ontwikkelen. Daarnaast komt er een algemeen toegankelijke praktijkgids gebaseerd op de uitgevoerde trajecten die kunnen dienen als goede praktijken voor andere sportorganisaties.

Het project loopt nog tot eind 2024. Volg het verloop en vind meer informatie op de webpagina van het project(opent in nieuw venster).

Huidige onderzoeken en monitoren

Geweldervaringen van LGBTQI+ personen

In januari 2021 ging het nieuwe onderzoek naar de geweldervaringen van LGBTQI+ personen van start aan de Universiteit van Gent. Gedurende 2 jaar onderzochten de onderzoekers

 • de aard, omvang en impact van geweldservaringen
 • de meldings- en aangiftebereidheid
 • de daderprofielen vanuit het perspectief van het slachtoffer
 • de relevante actoren bij hulp en herstel
 • de rol van (lokale) beleidsactoren en andere instanties zoals middenveldorganisaties.

De resultaten van het onderzoek stelden ze op 9 maart 2023 voor tijdens een studienamiddag in Brussel.

Recente rapporten

Genoeg, Ervaringen van geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Onderzoek - 2023)
Genoeg, Ervaringen van geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Technisch rapport - 2023)

Oudere onderzoeken

Geweld tegenover holebi’s(PDF bestand opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport I - 2014)

Geweld tegenover holebi’s(opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport II - 2014)

Geweldervaringen van transgenderpersonen(PDF bestand opent in nieuw venster) (2014)

Houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen in Nederland en Vlaanderen

In 2020 onderzocht het Nederlandse Rutgers, samen met het UZ Gent, de houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen. Uit het onderzoek blijkt dat het vergroten van de kennis over seksediversiteit de houding ten aanzien van intersekse personen in positieve richting duwt, maar ook dat doorbreken van ‘hokjes-denken’ rond gender en geslacht een belangrijke factor is voor meer sociale acceptatie van intersekse personen.

Kennis en opvattingen over intersekse - een nulmeting in Nederland en Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)

A Long way to go for LGBTI equality: Europees onderzoek van het Fundamental Rights Agency ‘A long way to go for LGBTI equality’.

Dit rapport uit 2020 geeft een beeld over de ervaringen van 140.000 LGBTI-respondenten met haatmisdrijven en discriminatie. Het is een vervolg op de studie uit 2012 (93.000 respondenten), waaruit blijkt dat de situatie in 7 jaar niet echt is verbeterd in Europa.

A long way to go for LGBTI equality (in het Engels)(opent in nieuw venster)

Partners

Het team Gelijke Kansen werkt samen met partners uit het middenveld om de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid te realiseren.

​​

Horizontaal beleid

 • Horizontaal Integratie en gelijkekansenbeleidsplan(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Doelstelling 10 van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan 2019-24 focust op het welbevinden van LGBTQI+ personen. Het creëren van een LGBTQI+ vriendelijke maatschappij kent een dubbele focus: eentje gericht op het detecteren en ledigen van specifieke noden van de LGBTQI+-gemeenschap in haar diversiteit, een andere gericht op de brede maatschappij in al haar segmenten en geledingen.

 • Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan(opent in nieuw venster)
  Het Vlaams JKP geeft zicht op het beleid omtrent jeugd en kinderrechten, en dit rond vijf vastgelegde prioriteiten. Het plan is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 30 jaar. Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit kan daar dus niet in ontbreken.

Beleidsdocumenten

Subsidieaanvraag

De projectronde Gelijke Kansen biedt jaarlijks de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor projecten die inzetten op:

 • algemene maatschappelijke openheid ten aanzien van LGBTQI+ personen
 • het verminderen van handelingsverlegenheid bij leerkrachten, jeugdwerkers, ook bij professionals in woonzorgcentra rond thema’s van seksuele en genderidentiteit
 • het welbevinden van LGBTQI+ personen en de inclusie op de werkvloer, in de klas, binnen de ruime schoolomgeving, in de vrijetijdsbesteding, in welzijnsvoorzieningen, …
 • de inclusie en het welbevinden van intersekse en non-binaire personen in de samenleving
 • de problematiek inzake geweld of (online) haatspraak omwille van seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie
 • een genuanceerde beeldvorming en het doorbreken van taboes
 • ...