Gedaan met laden. U bevindt zich op: LGBTQI+ Samenleven

LGBTQI+

Vlaanderen kan een progressief parcours voorleggen op het vlak van erkenning en gelijke rechten inzake seksuele diversiteit. Toch ondervinden heel wat LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, +) personen ook vandaag nog drempels. We zetten daarom in op het ondersteunen en empoweren van de LGBTQI+ gemeenschap.

Projecten in de kijker

Vinden en verbinden

Een samenwerking tussen onder andere stad Antwerpen, Roze Huis en Atlas vzw(opent in nieuw venster) met als doel het verhogen van de participatie van LGBTQI+ personen van buitenlandse herkomst in verschillende levensdomeinen en het aanbod binnen die domeinen inclusiever maken.

Het project liep in maart 2023 af. Hun realisaties.

 • Ze zetten een lerend netwerk op
 • Ze werkten een buddy-traject uit op maat
 • Ze ontwierpen een diversiteitstraject
 • Ze ontwikkelden een e-learning voor dienst- en hulpverleners met concrete tips en getuigenissen uit de leefwereld van LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond

Alle liefs voor M/V/X

De Gezinsbond draagt met dit project bij aan het welbevinden van LGBT+-personen in hun familiale en opvoedingscontext.

Hoe doen ze dat?

 • Ze staan gezinnen bij om een klimaat te creëren waar kinderen vrij zichzelf kunnen zijn, wars van genderstereotypen en heteronormativiteit
 • Ze ondersteunen gezinnen waar een LGBT+ persoon opgroeit
 • Ze besteden aandacht aan de omgeving (school, ruimere familie, …), los van het gezins- en opvoedingsgegeven

Het project loopt tot 31 juli 2023.

Ontdek interessante dossiers op de webpagina Alle liefs voor M/V/X(opent in nieuw venster) Je vindt er ook 3 gratis webinars:

 • De Grote Gendershow - RoSa vzw
 • Samen in transitie – wat betekent een genderzoektocht voor mij en mijn gezin? I.s.m Eline Vermeulen - Transgender Infopunt
 • Open en sensitief gesprek over LGBTQ+ in het gezin i.s.m. Bo Fagardo – Odisee Hogeschool Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Huidige onderzoeken en monitoren

Geweldervaringen van LGBTQI+ personen

In januari 2021 ging het nieuwe onderzoek naar de geweldervaringen van LGBTQI+ personen van start aan de Universiteit van Gent. Gedurende 2 jaar onderzochten de onderzoekers

 • de aard, omvang en impact van geweldservaringen
 • de meldings- en aangiftebereidheid
 • de daderprofielen vanuit het perspectief van het slachtoffer
 • de relevante actoren bij hulp en herstel
 • de rol van (lokale) beleidsactoren en andere instanties zoals middenveldorganisaties.

De resultaten van het onderzoek stelden ze op 9 maart 2023 voor tijdens een studienamiddag in Brussel.

Recente rapporten

Genoeg, Ervaringen van geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Onderzoek - 2023)
Genoeg, Ervaringen van geweld van LGBTI-personen in Vlaanderen (pdf)(PDF bestand opent in nieuw venster) (Technisch rapport - 2023)

Oudere onderzoeken

Geweld tegenover holebi’s(PDF bestand opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport I - 2014)

Geweld tegenover holebi’s(opent in nieuw venster) (Tussentijdsrapport II - 2014)

Geweldervaringen van transgenderpersonen(PDF bestand opent in nieuw venster) (2014)

Houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen in Nederland en Vlaanderen

In 2020 onderzocht het Nederlandse Rutgers, samen met het UZ Gent, de houding ten aanzien van en kennis over intersekse personen. Uit het onderzoek blijkt dat het vergroten van de kennis over seksediversiteit de houding ten aanzien van intersekse personen in positieve richting duwt, maar ook dat doorbreken van ‘hokjes-denken’ rond gender en geslacht een belangrijke factor is voor meer sociale acceptatie van intersekse personen.

Kennis en opvattingen over intersekse - een nulmeting in Nederland en Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster)

A Long way to go for LGBTI equality: Europees onderzoek van het Fundamental Rights Agency ‘A long way to go for LGBTI equality’.

Dit rapport uit 2020 geeft een beeld over de ervaringen van 140.000 LGBTI-respondenten met haatmisdrijven en discriminatie. Het is een vervolg op de studie uit 2012 (93.000 respondenten), waaruit blijkt dat de situatie in 7 jaar niet echt is verbeterd in Europa.

A long way to go for LGBTI equality (in het Engels)(opent in nieuw venster)

Partners

Het team Gelijke Kansen werkt samen met partners uit het middenveld om de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid te realiseren.

​​

Horizontaal beleid

 • Horizontaal Integratie en gelijkekansenbeleidsplan(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Doelstelling 10 van het Horizontaal Integratie- en Gelijkekansenbeleidsplan 2019-24 focust op het welbevinden van LGBTQI+ personen. Het creëren van een LGBTQI+ vriendelijke maatschappij kent een dubbele focus: eentje gericht op het detecteren en ledigen van specifieke noden van de LGBTQI+-gemeenschap in haar diversiteit, een andere gericht op de brede maatschappij in al haar segmenten en geledingen.

 • Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan(opent in nieuw venster)
  Het Vlaams JKP geeft zicht op het beleid omtrent jeugd en kinderrechten, en dit rond vijf vastgelegde prioriteiten. Het plan is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen en Brussel tussen 0 en 30 jaar. Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit kan daar dus niet in ontbreken.

Beleidsdocumenten

Subsidieaanvraag

De projectronde Gelijke Kansen biedt jaarlijks de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor projecten die inzetten op:

 • algemene maatschappelijke openheid ten aanzien van LGBTQI+ personen
 • het verminderen van handelingsverlegenheid bij leerkrachten, jeugdwerkers, ook bij professionals in woonzorgcentra rond thema’s van seksuele en genderidentiteit
 • het welbevinden van LGBTQI+ personen en de inclusie op de werkvloer, in de klas, binnen de ruime schoolomgeving, in de vrijetijdsbesteding, in welzijnsvoorzieningen, …
 • de inclusie en het welbevinden van intersekse en non-binaire personen in de samenleving
 • de problematiek inzake geweld of (online) haatspraak omwille van seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie
 • een genuanceerde beeldvorming en het doorbreken van taboes
 • ...