Opzet

Stadsvernieuwingsprojecten investeren in stedelijkheid, waarbij het zowel gaat om fysieke arrangementen (publieke ruimte, infrastructuur, nutsvoorzieningen, publieke voorzieningen, groen-blauwe dooradering, ...) als institutionele kaders, de sociale en culturele verbanden waarin stedelingen gesocialiseerd zijn en waarin ze participeren.

De Vlaamse overheid verleent steden 3 soorten subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten:

 1. projectsubsidies
 2. conceptsubsidies
 3. thematische subsidies

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse overheid steden met advies en deskundige begeleiding via:

 • de relatiebeheerders van het team stedenbeleid
 • de kwaliteitskamer voor de projectsubsidies en de thematische oproep
 • het regieteam voor de conceptsubsidies

Wie komt in aanmerking?

Projectsubsidies

De projectsubsidies steunen de steden in de realisatie van concrete stadsvernieuwingsprojecten die tot doel hebben de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van de steden te verhogen. Projectsubsidies zijn naast een financiële impuls ook een investering in impact en vernieuwing.

Conceptsubsidies

De conceptsubsidies steunen de steden bij het uitwerken van een bijzonder stadsvernieuwingsproject, met een begeleiding door een multidisciplinair team, aandacht voor het optimaal betrekken van een zo ruim mogelijk aantal stakeholders en het participatief en co-productief werken, en last but not least het ontwerpend onderzoek.

Thematische subsidies

Een thematisch project is een kleinschalig en vernieuwend stadsvernieuwingsproject dat inspeelt op specifieke stedelijke uitdagingen. Deze subsidies moeten toelaten vlot in te spelen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop tot nog toe geen afdoende antwoorden worden geformuleerd. Thematische stadsvernieuwings­projecten hebben daarom per definitie een experimenteel en innovatief karakter.

Veerkrachtige steden na corona

Deze oproep (die liep van 18 maart 2021 tot 24 juni 2021) stond in teken van de veerkracht van de Vlaamse steden om zich tijdens en na de coronapandemie verder te ontwikkelen en te herdenken tot groeipolen van innovatie, diversiteit, ontmoeting en welvaart. Met een verbeterde mobiliteit, meer kwalitatieve publieke en private ruimte, een verbeterde woonkwaliteit en bovenal ook met een versterkt economisch weefsel.

Deze oproep dient om de steden financieel te ondersteunen en bij te dragen aan het (versneld) uitrollen van investeringsprojecten in die stadsdelen, wijken, centra, of buurten, waar ze het meest nodig zijn. Corona heeft op bovengenoemde plaatsen de uitdagingen meer zichtbaar gemaakt, maar corona biedt er ook nieuwe kansen. De 13 centrumsteden, de 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel konden projectsubsidieaanvragen indienen voor de uitbouw van nieuwe werkingen die vanuit een geïntegreerde aanpak inzetten op vernieuwing en innovatie binnen de (1) sociale, (2) fysieke en (3) economische dimensie van een bepaalde stadsdeel, wijk of buurt.

Jury

De Vlaamse Regering kent subsidies toe na advies van een multidisciplinaire jury. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en externe experts.

Advies en begeleiding

De Vlaamse overheid begeleidt en ondersteunt steden bij de realisatie van het gesubsidieerde stadsvernieuwingsproject.

Bij een projectsubsidie gaat het om de volgende begeleiding en ondersteuning:

 • De jury stadsvernieuwing treedt op als kwaliteitsbewaker van het project.
 • Een relatiebeheerder van het team Stedenbeleid vormt het aanspreekpunt voor alle actoren binnen de Vlaamse overheid en de stad.
 • Een lokale stuurgroep dat nagaat hoe mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van relevante actoren die bij het project betrokken zijn.

Bij een conceptsubsidie wordt de stad ondersteund door:

 • Een Regieteam op het Vlaamse niveau samengesteld uit leden van het team van de Vlaamse Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, academici en het team Stedenbeleid.
 • Een multidisciplinair team dat wordt aangesteld door de stad (in samenspraak met het Regieteam en team Stedenbeleid), die de conceptstudie uitvoert.
 • Een lokale stuurgroep, samengesteld uit het multidisciplinair team, een vertegenwoordigers van het Regieteam en team Stedenbeleid, vertegenwoordigers van de stad en eventueel de vertegenwoordigers van de private partners.

Bij de thematische oproep wordt de jury samengesteld naargelang het gekozen thema. Daarbij wordt een kleine delegatie uit de jury stadsvernieuwing afgevaardigd alsook een aantal ambtenaren uit betrokken Vlaamse departementen en entiteiten.

Overzicht projecten

Via onderstaande knop vind je een overzicht van alle stadsvernieuwingsprojecten die gesubsidieerd zijn vanuit team Stedenbeleid. Dit omvat projectsubsidies, conceptsubsidies, thematische subsidies en subsidies i.k.v. Veerkrachtige steden na Corona.