Beleidsnota

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het beleid rond binnenlands bestuur en stedenbeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de minister weer.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht.