Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat , Ruimte , Samenleven
Locatie
Sint-Niklaas
Jaar
1971
In uitvoering

Beschrijving (+ programma)

Het stadsvernieuwingsproject omvat een stadsuitbreiding in de noordelijke stadsrand van Sint-Niklaas (ca. 28 ha). Het betreft een nieuwe woonwijk, een stadsdeelpark en een school. Het project wordt gerealiseerd als een gemengd sociaal woonproject door 4 publieke partners (de stad, de intercommunale en de twee sociale huisvestingsmaatschappijen) en één private partner (Matexi). De nieuwe woonwijk zal ruimte bieden aan ruim 700 woningen. Duurzame energie en energiebesparing vormen belangrijke uitgangspunten bij de realisatie van het project.

Het project bestaat uit twee fasen, een eerste ‘zuid-fase’ en een daaropvolgende ‘noord-fase’. Er werd voorzien dat de verschillende projectonderdelen van de zuid-fase van start gaan in 2010 en worden afgerond in 2017. De noord-fase zou dan vervolgens worden aangevat in 2017 en worden beëindigd in 2023. Het is de bedoeling dat er 1500 personen kunnen/komen wonen op het projectgebied.

Projectonderdelen

 • Stadsdeelpark
 • Wegeninfrastructuur
 • Kavels en woningen
 • School

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 1.800.000 euro voor de aanleg van het stadspark, het stadsaandeel in de infrastructuurwerken en het stadsaandeel in de studiekosten

Jury motivering

Het project rond de Clementwijk is op meerdere vlakken vernieuwend en kan uitgroeien tot een voorbeeldproject. Van een ordinaire verkaveling een kwaliteitsvolle vorm van (rand)stedelijkheid maken is een tot nog toe een verwaarloosde opgave voor planning, ontwerp en PPS. De voorbeeldfunctie vergroot het strategische belang van dit project. De schaal en inbedding ervan versterken de structurele impact. De plannings- en ontwerpbasis is uitstekend. Het stadsontwerp steunt op een goede analyse van de omgeving. Het getuigt van een zin voor schaal en samenhang en van een gevoel voor de ruimtelijke kwaliteit van de directe woonomgeving. Wel is het nodig om ecologische principes en technieken explicieter in het project uit te werken en te verankeren in objectiveerbare performanties. Het project moet garanties inbouwen om het kwaliteitsniveau van het stadsontwerp aan te houden in de verdere architecturale uitwerking.

Innovatieve realisaties

 • Het ontwerpen van een kwaliteitsvolle randstedelijke verkaveling als nieuwe uitdaging voor de stedenbouw in Vlaanderen
 • De samenwerking tussen de partners met elk hun eigen werkwijze binnen een ruimtelijk samenhangend geheel in het kader van de realisatie van een sociale mix, een mix van publieke en private actoren, publieke en private sferen, een spreiding en differentiatie van het woningenaanbod.
 • De opvatting van een grid voor de straten en bouwblokken, dat geen strak, loodrecht raster is maar gekenmerkt wordt door een speelse onregelmatigheid is vernieuwend als concept dat verandering en ontwikkeling in de tijd goed kan opvangen.
 • De wijze waarop vijf partners op verschillende plekken bouwblokken toegewezen krijgen, waardoor een vermengd geheel ontstaat, maar tegelijk ervoor zorgt dat er per bouwblok slechts één bouwheer aan het werk is.

Deelaspecten

 • Wonen: bouw van 700 energiezuinige woningen, waarvan 70 sociale koopwoningen en 140 sociale huurwoningen
 • Groen: aanleg van een groot groen centraal gelegen park van 4 ha dat avontuurlijk en natuurrijk is ingericht.
 • Duurzaamheid: duurzaamheid woningen en woninggroepen, stimuleren van nieuwe woonvormen (zoals cohousing) te stimuleren en te faciliteren, zoeken naar duurzame vormen van ontsluiting en parkeren, bereikbaarheid voor openbaar vervoer garanderen, duurzame landschappelijke aanleg en materialisering van de openbare ruimte, opnemen van sterke regierol via grondbezit, duurzaam bouwen gekoppeld aan architectuurkwaliteit
 • Gemeenschapsinfrastructuur: 3.520 m² voor een wijkschool (kleuter en lager onderwijs) en kinderopvang.

Partners

 • Stad Sint-Niklaas
 • ICW (Interwaas)
 • SNMH (Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting)
 • WLM (Waasse Landmaatschappij)
 • Matexi