Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hartwijk Stadsvernieuwingsprojecten

Hartwijk

Projectsubsidie • Eeklo
In uitvoering

De stad Eeklo werd in 2016 eigenaar van de site ‘Hartwijk’, de locatie waar zich tot begin 2017 het ziekenhuis AZ Alma bevond. De site heeft een strategische ligging tussen het stadscentrum en de open ruimte van de Lange Moeyakker. De stad heeft de ambitie om de Hartwijk te ontwikkelen tot een duurzame wijk, die jonge gezinnen kan aantrekken maar ook een diversiteit aan woningtypes wil vestigen (bv. assistentiewoningen, co-housing, …). De wijk wil een voorbeeld worden op het vlak van duurzaam bouwen en kwalitatief wonen rond een verkeersvrij, groen parkgebied.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Samenleven
Locatie
Eeklo

Beschrijving (+ programma)

In 2012 ontving Eeklo een conceptsubsidie via het Vlaams Stedenbeleid. Deze conceptstudie is geland met een masterplan waarbij vooral de beeldbepalende collectieve ruimte ‘het Oeverpark’ opvalt. Aan het oeverpark wordt het wonen georganiseerd rond collectieve stadstuinen en koeren, zonder private buitenruimte op te geven. Hierbij verzoent de stad hoge woondichtheid en hoge woonkwaliteit met elkaar. Betaalbaar wonen, en cohousingstrajecten zijn belangrijke aandachtspunten. Doorheen de conceptstudie is het initiële projectgebied uitgebreid, doordat dichtbije ontwikkelingen bereid zijn zich te oriënteren op het masterplan. Zo heeft bijvoorbeeld het woonzorgcentrum St-Elisabeth met haar nieuwbouwproject zich volledig ingeschreven in het door Trans uitgetekende masterplan, waarbij zij als hospitaal mee een rol spelen bij de doorwaadbaarheid van het projectgebied, wat één van de belangrijke kenmerken zal zijn van de Hartwijk.

Het doel van het project De Hartwijk is een duurzaam stadsvernieuwingsproject te realiseren met als ambitie een ‘very good’ score van 68% te behalen voor de duurzaamheidsmeter ‘duurzame wijken’. Deze doelstelling wordt behaald door een hoog ambitieniveau te bereiken op het vlak van groen, water, autoluwe mobiliteit, fietsers, vernieuwende woonvormen, erfgoed, energie, en dit alles in coproductie met partners.

Projectonderdelen

Concreet omvat het project volgende onderdelen:

 • Realisatie van het Oeverpark als grootste groene ruimte in het centrum van Eeklo waar water, infrastructuur voor de zachte weggebruikers en groenaanleg samenkomen.
 • Aan het oeverpark komen er diverse types woningen (voor starters en jonge gezinnen, sociale huisvesting, co-housing, meegroeiwonen, kangeroewonen) rond collectieve stadstuinen en koeren. Hierbij is ook oog voor private buitenruimte. Hoge woondichtheid en hoge woonkwaliteit worden verzoend. De woonomgeving worden verrijkt met genereuze collectieve ruimtes.
 • Cohousing- en clusterwonentraject: naast samenwerking met de Meetjeslandse Bouwmaatschappij en een private projectpartner zal er ruimte worden gecreëerd om de projectontwikkeling deels te laten gebeuren via een bewonersgroep of bewonersgroepen.
 • Belangrijk erfgoed wordt geherpositioneerd in de stad.
 • De duurzaamheidsmeter wordt geïmplementeerd en geverifieerd vanaf masterplanfase.
 • Co-productie en Innovatief zorgconcept: in woonzorgcentrum Sint-Elisabeth worden personen met dementie opgevangen gebaseerd op het ‘CANTOU-principe’. Men woont in kamers rond een central ruimte waar een ‘huiskamersfeer’ heerst. Het is een kleinschalig woonproject in een grotere setting.

Inbreng stedenbeleid

Aan het project ‘Hartwijk’ werd een subsidie van 2.500.000 euro toegekend voor de aanleg van het Oeverpark, inclusief de nutsvoorzieningen.

Jury motivering

De jury loofde de stad Eeklo voor de talrijke duurzaamheidsambities die dit stadsproject kenmerken. Het masterplan bevat zeer zinvolle uitgangspunten en heeft heel wat troeven om uit te groeien tot een duurzame nieuwe wijk.

Het project zet een waardevolle stap naar een meer geïntegreerde woonwijk, waar jonge startersgezinnen, senioren en zorgbehoevenden hun gading kunnen vinden. Het integreren van verschillende woonvormen (in het bijzonder met zorgvoorzieningen en zorgwonen), het vermengen van wonen met andere functies, het ruimtelijk integreren van publieke en private ruimte en de collectieve warmtevoorziening maken dit tot een voorbeeld voor Vlaanderen. Opnieuw kan een kleine stad als Eeklo tonen dat het een voortrekker is met een project op schaal van de stad waarbij geëxperimenteerd wordt met woonvormen voor de toekomst: aantrekkelijk, compact, nabij wonen met zowel aandacht voor de toenemende zorgbehoefte als voor de zelfredzaamheid van de verouderende bevolking. Het is wel belangrijk deze ambitie gedurende het verdere verloop hoog te houden, zelfs te versterken en de architecturale kwaliteit te bewaken en daarvoor de nodige externe expertise aan te trekken.

Innovatieve realisaties

 • De realisatie van het Oeverpark als grootste groene ruimte in het centrum dat als basis dient voor meer verdicht wonen, kwaliteitsvolle verbindingen en collectiviteit.
 • Het realiseren van diverse types woningen met betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen, sociale huisvesting, co-housing en clusterwonen, meegroeiwonen, kangeroewonen…
 • Aantakking van de Hartwijk op een warmtenet
 • Autoluw karakter waar voetgangers en fietsers centraal staan
 • Hoge duurzaamheidsambitie op vlak van groen en natuur, ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, welzijn, water, energie en participatief beheer.

Partners

 • Stad Eeklo
 • VZW Zorg-Saam
 • MBV (Meetjeslandse Bouwmaatschappij)
 • Cohousinggroep
 • WZC Sint-Elisabeth
 • Spetsaï nv
 • OVAM
 • TRANS & Adoplan
 • Veolia NV-Ecopower cvba voor warmtenet stad Eeklo

Locatie