Gedaan met laden. U bevindt zich op: Konnector Stadsvernieuwingsprojecten

Konnector

Projectsubsidie • Kortrijk
In uitvoering

Konnector wordt een ruimtelijk verbindende groenstructuur waarop stedelijke ankerpunten worden geënt. Waarbij de ankerpunten met elkaar verbonden worden via hoogwaardige fietsinfrastructuur. Nieuwe groenruimtes verbinden stadsdelen en worden op maat van de context opgeladen.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Mobiliteit, Ruimte
Locatie
Kortrijk

Beschrijving (+ programma)

Konnector is een concrete realisatie van het ‘Ruimte-pact Kortrijk 2025’ dat tot stand kwam binnen een doorgedreven participatief traject. De komende jaren bouwt de stad Kortrijk als één van de Kortrijkse kwaliteiten de groen-blauwe stad uit. Het is de realisatie van een ruimtelijk verbindende basisstructuur waarop stedelijke ankerpunten worden geënt. De aaneenschakeling van de ankerpunten gebeurt via een hoogwaardige fietsinfrastructuur. Nieuwe groenruimtes verbinden stadsdelen en worden op maat van de context opgeladen. De stad zet met dit project in op het uitrekken van de stadskern om het stedelijk functioneren en denken te introduceren. Daarbij maakt ze concreet werk van de bouwshift.

Een belangrijke te koesteren troef is de open ruimte, zowel binnen als rond de stad. De open ruimte verbetert de woonstad en versterkt het potentieel van elk gebied. De stad Kortrijk wil de open ruimtes zichtbaar en toegankelijk maken en een nieuwe voorkant geven aan het landschap. De stad zet in op bereikbaarheid en het clusteren van voorzieningen op strategische ankerplekken.

Konnector realiseert een op stedelijke schaal functionerende structuur. Deze is voldoende flexibel om maatschappelijke evoluties op te vangen en biedt in de tijd ruimte aan experiment en nieuwe dynamieken.

Projectonderdelen

Concreet omvat het project vijf onderdelen:

 • Uitbreiding en kwalitatieve uitbouw van Wembley tot sportpark
 • Groen fietstracé N328 verbindt sportpark Wembley met stadsgroen Ghellinck
 • Stadsgroen Ghellinck
 • De woonomgeving verknopen met de omgeving en de Leie
 • De kerk in het midden, vanuit het erkenplan Kortrijk het voorzien van nevenbestemmingen voor enkele kerken

Inbreng stedenbeleid

Aan het project Konnector werd een subsidie van 2.146.809 euro toegekend.

 • Aankoop van panden
 • Structurerende en verbindende groenstructuur aanleggen
 • Fietsverbindingen voorzien

Jury motivering

Konnector is een ambitieus en coherent project dat innovatief is op vlak van duurzaam ruimtegebruik en ecologische duurzaamheid. De betonstop wordt gerealiseerd en een grote oppervlakte van groenblauwe ruimte wordt gecreëerd. Door eerst een dragende structuur voor nieuwe stadsontwikkeling te creëren kan een gezamenlijke landschapsvisie ontwikkeld worden waarop inbreiding en functionele verdichting zich kan enten. Deze groenblauwe aders vormen tegelijk de dragen voor de verdere uitbouw van fietsmobiliteit in de noordelijke stadsrand.

Innovatieve realisaties

 • Een concrete invulling geven aan een ‘betonstop’ door de beschikbare ruimte open te houden én tegelijk de fietsmobiliteit verder uit te bouwen.
 • Nieuwe instrumenten en samenwerkingsverbanden toepassen waarbij de nieuwe structuur als laboratorium kan dienen en waar allianties zich vormen.

Deelaspecten

 • Groen: De stad Kortrijk kiest resoluut voor een betonstop en een gericht aankoopbeleid van groen om stadsgroen te verzekeren. Daarnaast zet ze verder in op de kwalitatieve inrichting van natuurgebied.
 • Infrastructuur: Het stadsvernieuwingsproject Konnector bevat de uitbreiding en kwalitatieve upgrade van de bestaande sportruimte Wembley. Hierbij wordt er zowel ingezet op de verbetering van in- en outdoor faciliteiten door middel van een gefaseerde uitbouw en investering door de stad en private partners.
 • Mobiliteit: De realisatie van een groene verbindende structuur dient als drager om een hoogwaardige fietsinfrastructuur te realiseren. Onder meer tussen het centrum van de stad en haar westelijke flank en een fiets-as tussen Bissegem en de Leie (en verderop richting Marke). Daarnaast wil de stad de verkeersdruk in de kern van Bissegem reduceren door een aantal ingrepen. Dit als doel om de omslag van auto naar fiets te realiseren.

Partners

 • Stad Kortrijk
 • OCMW Kortrijk
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Natuurpunt
 • VMM
 • AWV
 • Vlaamse Waterweg
 • Private partners

Locatie