Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oosteroever Stadsvernieuwingsprojecten

Oosteroever

Projectsubsidie • Oostende
In uitvoering

Het projectgebied vormt de oostzijde van Oostende, gelegen tussen de havenmond, de spuikom, het ‘stadsbos’ en een duinenlandschap. Het stadsvernieuwingsproject stelt tot doel een adequate ruimtelijke samenhang en een effectieve verbinding te leggen tussen de nieuwe Oosteroeverwijk en de oude Vuurtorenwijk.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Ruimte, Samenleven
Locatie
Oostende

Beschrijving (+ programma)

De Oosteroever ligt, samen met de Vuurtorenwijk, geïsoleerd van het centrum van Oostende, aan de andere zijde van de haven, en is langs alle zijden omgeven door ‘groene’ en ‘blauwe’ structuren. Het volledige gebied moet herontwikkeld worden tot een ‘lob aan de stad’. Het gaat om een dichtbevolkte woonwijk (oude Vuurtorenwijk en nieuwe Oosteroeverwijk), waar in de toekomst verschillende nieuwe stedelijke voorzieningen op maat van de wijk komen en waar ook voldoende open ruimte is. De stad wil daarvoor het duinenlandschap herstellen en rechtstreeks laten aansluiten op de nieuwe publieke ruimte van Oosteroever.
Er zal ook voor gezorgd worden dat de Moreauxlaan makkelijker kan worden overgstoken. Geplande sociale voorzieningen in de Vuurtorenwijk worden op die manier beter ontsloten voor de nieuwe bewoners van Oosteroever, terwijl voor de Vuurtorenwijk de barrière met het duinenlandschap verkleint.
Bij dat alles wordt een vernieuwend en grootschalig participatieproces doorlopen met alle betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke actoren.

Projectonderdelen

 • Oosteroeverduinen
 • Oosteroever projectontwikkeling en openbaar domein
 • Schakel Halve Maan
 • Studie ontwerpend onderzoek Moreauxlaan
 • Cocreatieproces stadsvernieuwing Vuurtorenwijk

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 3.038.500 euro, voor het publieke aandeel van de stad in:
  • Ontwerpend onderzoek en uitwerking Moreauxlaan
  • Ontwerpend onderzoek Groen Lint – Groene Halve Maan
  • Cocreatie Vuurtorenwijk
  • Toegankelijkheid Duin & Zee
  • Inrichting Oosteroeverduinen met inbegrip van inrichting strand
  • Realisatie schakel Moreauxlaan

Jury motivering

De jury waardeert de inspanningen van het Oostendse stadsbestuur om dit aanvraagdossier kwalitatief omhoog te tillen. Vertrekkend van een indrukwekkend aantal plannings- en ontwerpinitiatieven definieerde de conceptsubsidiëring een aantal krijtlijnen voor de integrale ontwikkeling van de Oosteroever en de Vuurtorenwijk. De ambitieuze vastgoedontwikkeling in de voorhaven trekt een veel breder project op gang. De herwaardering van het duinenlandschap als ecologisch en historisch erfgoed vormt een tweede luik in de Oosteroever herontwikkeling. Het innoverende co-creatie programma luidt de sociaal-economische herwaardering in van de aanpalende Vuurtorenwijk. Het doortrekken van het Groene Lint en het herdenken van de Moreauxlaan van barrière naar integrerende ruimte, dragen bij tot de ruimtelijke en ecologische opwaardering van de Vuurtorenwijk. Kortom, het nu voorliggende projectvoorstel draagt de reële mogelijkheid in zich om tot een integrale ontwikkeling van een belangrijk nieuw stadsdeel te komen. De jury kan zich dan ook vinden in de vraag naar financiële ondersteuning om de co-creatie in de Vuurtorenwijk te stimuleren en om een impuls te geven aan concrete integrerende initiatieven op het vlak van mobiliteit (Moreauxlaan), groen (Groen Lint en ‘groene halve maan’) en herwaardering van het duinenlandschap (versterking en ontsluiting) die de nu voorliggende integrerende framing van het project moeten consolideren.

Innovatieve realisaties

 • Sociale innovatie: De inschakeling van een projectleider i.f.v. co-creatie, samenwerking met de ‘innovatiefabriek’ en het engagement van lokale spelers staan garant voor een sociaal-innovatieve herprogrammering van deze wijk waarvan de bewoners eigenaar blijven
 • Het schaalniveau van het project en de manier waarop de ontwikkeling wordt georganiseerd is voor de stad vernieuwend, net als de synergie tussen stadsontwikkeling en andere masterplannen is vrij uniek voor de stad
 • Mobiliteit: de keuze van het gebied speelt in op een duurzame mobiliteit met een goede ontsluiting naar het openbaar vervoer en goede zachte verbindingen. De locatie is goed ontsloten via de kusttram en het veer over de havengeul is een interessante verbinding voor de voetganger en fietser

Deelaspecten

 • Wonen: omvangrijk nieuwbouwprogramma van de Oosteroever – meer dan 1.000 woningen gepland – met de ambitie een doorbraak te realiseren op het vlak van hernieuwbare energie
 • Economie: de nieuwe Oosteroever zet in op gemengde functies, gaande van horeca en kantoren tot (bijkomende) industriële activiteiten (vb. assemblage en onderhoud windmolens)
 • Klimaat: Oosteroever wil zich profileren als ‘Centrum van de hernieuwbare energie’ (o.m. door sterker in te spelen op de bestaande activiteiten inzake assemblage en onderhoud van windmolens), uitbreiden en ontsluiten van het duinenlandschap, het Groen Lint als structurerend element bij het ontwerpend onderzoek, realisatie van een “groene halve maan”
 • Link openbare ruimte en sociale cohesie: het Oosteroevertraject wordt aangewend als gangmaker om de veeleer achtergestelde bestaande Vuurtorenwijk, op ruimtelijk, op ecologisch en zeker ook op sociaal-economisch vlak op te waarderen. Bij dit alles zullen strand, duinen, Groen Lint en Spuikom, als aaneenschakeling van ecologisch en tegelijk recreatief waardevolle publieke ruimten, een structurerende rol spelen, bv. via het herdenken van de Moreauxlaan van een ongelukkige barrière tot een verbindende ruimte.

Partners

 • Stad Oostende
 • Farys (waterbeheer)
 • Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Woonwel + Oostendse Haard
 • Versluys Groep
 • NV Baelskaai
 • Stadsatelier Oostende
 • Sociale Innovatiefabriek
 • OVAM

Locatie