Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stapstenen voor Stene Stadsvernieuwingsprojecten

Stapstenen voor Stene

Projectsubsidie • Oostende
In uitvoering

Het historische polderdorp Stene ligt op de Oostendse stadsrand, vlakbij de luchthaven. Oostende zet in op de kansen die de ligging aan de stadsrand en het Groene Lint biedt door stedelijkheid te introduceren en tegelijkertijd het eigen karakter van Stene te behouden.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Mobiliteit, Samenleven
Locatie
Oostende

Beschrijving (+ programma)

Polderdorp Stene bestaat grotendeels uit autogerichte villawijken. De dorpskern zelf is beschermd als dorpsgezicht. De noden zijn groot en heel divers:

 • Klimaatrobuustheid;
 • Waterbuffering en waterbeheersing;
 • Een gemengd woonaanbod, in hogere dichtheid en met groter collectief gebruik;
 • Een lagere autoafhankelijkheid en meer infrastructuur voor de zwakke weggebruikers;
 • Minder parkeerdruk;
 • Infrastructuur die rekening houdt met de dubbele vergrijzing;
 • Ruimte voor jonge gezinnen.

Het project Stapstenen voor Stene moet deze uitdagingen aanpakken. De stad zal vier woonontwikkelingen realiseren die rekening houden met sociaal wonen, zorgwonen, cohousing en marktconform wonen in combinatie met voorzieningen als een crèche, jeugdlokalen en publieke ruimte. Het inbedden van die vernieuwende (woon-)ontwikkelingen in de structuur van het beschermde stads- en dorpsgezicht, vormt de grote uitdaging van dit stadsvernieuwingsproject. Oostende zet daarom vooral in op:

 • Het verbeteren van de publieke infrastructuur;
 • De creatie van synergiën om de doorwaadbaarheid door de deelprojecten te vergroten;
 • Het parkeren te clusteren;
 • Het (semi-) publiek domein te optimaliseren.

Projectonderdelen

 • Publieke ruimte
 • Parkeerproblematiek
 • Stedelijke ruimtelijke en functionele verbindingen
 • Woonontwikkelingen en doorwaadbaarheid

Inbreng stedenbeleid

Projectsubsidie van 2.000.000 euro voor volgende projectonderdelen:

 • Publieke ruimte
 • Stedelijke ruimtelijke en functionele verbindingen

Jury motivering

Oostende toont zich met dit stadsvernieuwingsproject een navolgbaar voorbeeld voor andere Vlaamse steden en hun stadsrand. Het project sluit volledig aan bij de visie van de Vlaamse overheid op de ruimtelijke ontwikkeling, met name door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren volgens de principes van ruimtelijk rendement en door klimaatrobuustheid te beogen via onder meer groenblauwe dooradering en slimme infrastructuur. De stad wil bovendien de parkeerdruk aanpakken en verbindingen realiseren op wijk- en stadsniveau. Via punctuele ingrepen en intense begeleiding wil ze Stene stap voor stap transformeren tot een kwalitatieve en duurzame randstedelijke leefomgeving. De jury apprecieert het denken en handelen in functie van de klimaatrobuustheid, waterbeheersing en groenblauwe dooradering. De jury beveelt de stad aan om inzake de parkeerproblematiek duidelijke doelstellingen te stellen en alternatieve vervoersmodi mee te onderzoeken.

Innovatieve realisaties

 • Klimaat: de klimaatuitdaging stelt zich scherp aan de kust. Het project speelt hierop in door de herontwikkeling van de openbare ruimte klimaatadaptief aan te pakken. Het Groene Lint, waarop dit project aantakt, is op zich ook al een vernieuwend project door de structurerende betekenis die het geeft aan de groengebieden en landschappen omheen de stad.
 • Stedelijkheid in polderdorp: met de herontwikkeling van het openbaar domein, het streven naar geclusterd parkeren, het maken van groenblauwe verbindingen wil dit stadsvernieuwingsproject Stene Dorp tot een hedendaagse centraliteit in de rand van de stad laten evolueren, waar automobiliteit niet meer de heersende factor is.

Deelaspecten

 • Wonen: het project in op verdichting, door op kleine schaal 4 nieuwe woonontwikkelingen te realiseren. Deze woonontwikkelingen met rijwoningen, kleinschalig gestapeld wonen, cohousing en woongemeenschappen voor zorgbehoevenden introduceren nieuwe typologieën, nieuwe doelgroepen, nieuwe collectieve ruimte en beheersvormen in een omgeving die door vrijstaande bebouwing getekend is.
 • Economie: de aandacht voor de horecafunctie en de ontwikkeling van Tuinen voor Stene zijn belangrijk voor de levendigheid en de economie van het dorp. Het project zoekt hoe Stene als centraliteit kan functioneren zonder het aspect autolocatie verder te articuleren. Er is aandacht nodig voor voorzieningen op wijkniveau opdat een levendige, gemengde dorpskern behouden blijft en dit in functie van een beheersing van de mobiliteit.
 • Mobiliteit en parkeren: er wordt ingezet op lagere autoafhankelijkheid, meer infrastructuur voor de zwakke weggebruikers en minder parkeerdruk via clustering, wijkparkeren en gedeeld gebruik van de parkeercapaciteit om zo tot een dynamisch beheer en een gestage reductie van de ruimte ingenomen door auto’s te komen.
 • Klimaat: aansluiting bij de Tuinen van Stene en de betekenis daarvan op vlak van klimaatadaptatie, waterbuffering, biodiversiteit, voedselvoorziening en recreatie. De groenblauwe dooradering met het systeem van grachten, ontharding en waterdoorlaatbaarheid geeft een eerste antwoord in de richting van een klimaatrobuuste wijk.

Partners

 • Stad Oostende en AGSO
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Farys (watermaatschappij)
 • Middenkustpolder (openbaar bestuur voor lokaal waterbeheer)
 • Sint-Andreasinstituut
 • Symbiosis vzw, Duinhelm vzw, Woonwel vzw, Condor vzw, Cohousing Bioldershof

Locatie