Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stedelijk Wonen aan de Leie II Stadsvernieuwingsprojecten

Stedelijk Wonen aan de Leie II

Projectsubsidie • Deinze
In uitvoering

Het stadsvernieuwingsproject “Stedelijk wonen aan de Leie I” zorgde voor de reconversie van de site van de Molens. Dat krijgt nu een vervolg met het project “Stedelijk wonen aan de Leie II”. Stad Deinze wil van de Leie een dominante open structuur van de stadskern maken. Het centrum van het projectgebied bestaat uit de gesaneerde, voormalige stadsgasfabriek, de achterkant van de Tolpoortstraat en de groen-blauwe Leieruimte.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
(Circulaire) economie, Ruimte
Locatie
Deinze

Beschrijving (+ programma)

Het stadsvernieuwingsproject voorziet nieuwe woningen en maakt het stedelijk wonen terug aantrekkelijk ten opzichte van het randstedelijke en landelijke wonen. Deinze streeft naar een integrale duurzame wijk conform de Vlaamse duurzaamheidsmeter voor wijken. Om daaraan te voldoen, zet de stad in op:

 • een doordacht grond- en pandenbeleid (o.a. verkoop onder voorwaarden);
 • het gebruik van duurzame bouwmaterialen;
 • een weldoordacht energetisch concept wat de buurt vrijwel energieneutraal maakt;
 • een integraal en duurzaam waterbeleid;
 • duurzame mobiliteit (met autoluwe zones, een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, een gemakkelijke verbinding met een randparking, voorzieningen qua auto- en fietsdelen, …).

De randparking maakt de link met de parking aan de Brielpoort. via een beweegbare brug over de Leie. De herinrichting van de Tolpoortstraat legt de nadruk op de versterking van de verblijfsfunctie en de zichtbaarheid van de gevels. Dat moet de lokale handelaars en ondernemers wapenen tegen de concurrentie uit het randstedelijk gebied.

De resultaten die de stad verwacht liggen in het verlengde van de geformuleerde ambities. Op kortere termijn zijn dit:

 • een meer kwaliteitsvolle heringerichte publieke ruimte (Martinuspark, Brielpoortparking, omgeving museum/dienstencentrum/cultuurcentrum, nieuwe bruggen over de Leie, fiets- en wandelverbinding langsheen het Antoon van Parijspad);
 • een nieuw stedelijk woongebied met een gedifferentieerd woningaanbod, stedelijke functies en evenwicht in bebouwde en niet-bebouwde delen;
 • een meer leefbare en aantrekkelijke winkelstraat die kansen biedt aan ondernemende handelaars.

Projectonderdelen

 • Deelgebied 1: de herinrichting van de ‘groen/blauwe’ Leieruimte als stedelijk groene ruimte met een duidelijke betekenis voor de stadskern;
 • Deelgebied 2: de herontwikkeling van het door de stad gesaneerde gebied van de voormalige stadsgasfabriek en aanpalende achterkanten van de woningen Tolpoortstraat in eigendom van de stad en één private persoon;
 • Deelgebied 3: de herinrichting van de publieke ruimte van de Tolpoortstraat als onderdeel van de autoluwe stadssas en beleefbare winkelstraat die kansen biedt aan de ondernemende handelaars.

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 2.320.000 euro, te besteden aan de drie projectonderdelen

Jury motivering

Deinze toont zich met dit project, net als het met eerdere gesubsidieerde project SWADL I, een navolgbaar voorbeeld voor andere kleinere Vlaamse steden. Het project sluit helemaal aan bij de visie van de Vlaamse overheid op ruimtelijke ontwikkeling, met name door bestaande bebouwde ruimtes te transformeren volgens de principes van ruimtelijk rendement en door ontwikkelingen te koppelen aan knooppunten van collectieve vervoersstromen (station), aan fietsinfrastructuur en aan bestaande concentraties van voorzieningen. De stad wil een kwalitatieve en duurzame stedelijke leefomgeving realiseren en de concurrentie aangaan met het suburbaan wonen.

Innovatieve realisaties

 • Het project toont aan dat kleine steden waardevolle en inspirerende projecten van stadsvernieuwing kunnen uitwerken en regisseren. Het innovatieve van dit project zit vooral hierin, eerder dan in specifieke onderdelen van het project.
 • Geïntegreerde inzet op duurzaamheid:
  • keuze voor lokale en langzame mobiliteit (autovrije buurt, fietsenstallingen, deelmobiliteit, randparkeren…);
  • het werken met een adaptieve structuur en materiaalgebruik;
  • het streven naar een bijna energieneutrale buurt (oriëntatie, vormgeving, hernieuwbare energie, energiehubs, smartgrid, buffering van energie …) en naar een hemelwaterrobuuste wijk;
  • de keuze voor een flexibel parkeergebouw dat kan inspelen op vernieuwde mobiliteit.
 • Aandacht voor tijdelijke invulling, participatie en communicatie op de stadsgassite in afwachting van de realisatie van het woongebied.

Deelaspecten

 • Mobiliteit: de stad gaat voor een mobiliteitsswitch met voorrang aan trappers en stappers en wil een fijnmazig netwerk uitbouwen voor fietsers en voetgangers binnen het nieuwe stadsdeel met een nieuwe brug over de Leie en de oude Leiearm, waarbij de stad van de parking van Brielpoort een randparking zal maken voor de commerciële Tolpoortstraat
 • Economie: Zoals in de meeste steden heeft de detailhandel het in de Tolpoortstraat bijzonder moeilijk en kampt de straat met leegstand van handelspanden. Dit wil de stad tegengaan aan de hand van een nieuwe kwalitatieve woonontwikkeling in de rug van het kernwinkelgebied, de uitbouw van een kwalitatief domein dat niet autodominant is, de uitdrukkelijke keuze voor een duurzame mobiliteit zonder de autobereikbaarheid uit te sluiten, de keuze voor het verblijfskarakter van de stadskern en het werken aan het imago en beeld van de stad.

Partners

 • Stad Deinze
 • WenZ NV (aanleg van een beweegbare brug over de Leie)
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Immogra (private partner)

Locatie