Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aanpassingen aan uw woning of auto? Of hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Of wilt u een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal (luiers)?

Zodra u door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u altijd informeren bij het VAPH of voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Procedure

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor minderjarigen(opent in nieuw venster) en meerderjarigen(opent in nieuw venster).

Tegemoetkomingen

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Hoeveel u terugkrijgt voor de aankoop van een hulpmiddel, hangt af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over de terugbetalingsmodaliteiten(opent in nieuw venster) op de website van het VAPH.

De volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen(opent in nieuw venster) (= refertelijst) vindt u op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die niet worden terugbetaald(opent in nieuw venster). Hulpmiddelen in functie van werk of onderwijs worden niet door het VAPH vergoed.

Als u als 65+’er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen in Vlaanderen. Het VAPH houdt het bedrag van de premie af bij de uitbetaling van de toegekende VAPH-tegemoetkoming , ook als u de aanpassingspremie niet aanvraagt. Als u kunt aantonen dat u geen recht hebt op de premie, dan vergoedt het VAPH wel dat aandeel van de kosten.

Uitzonderingen

In bepaalde omstandigheden kunt u tegemoetkomingen voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen zonder adviesrapport van een multidisciplinair team. U kunt zelf het aanvraagformulier voor die specifieke tegemoetkoming indienen.

Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing

De hulpmiddelen in de refertelijst waar een asterisk (*) na de benaming staat, zijn eenvoudige hulpmiddelen. Voor deze hulpmiddelen kan u of uw wettelijk vertegenwoordiger zelf een aanvraag indienen via het formulier ‘Aanvraag van een eenvoudig hulpmiddel of een eenvoudige aanpassing’(opent in nieuw venster).

Aanvraag tot hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of aanpassing

Aan de hand van het formulier ‘Aanvraag voor hernieuwing van een goedgekeurd hulpmiddel of aanpassing’(opent in nieuw venster) vraagt u:

  • de vervanging van een aangekocht hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden al een tegemoetkoming heeft gekregen en dat niet langer bruikbaar is nadat de refertetermijn verstreken is
  • de hernieuwing van de goedkeuring van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u in het verleden een goedkeuring kreeg maar dat u nog niet aangekocht heeft en waarvan de oorspronkelijke goedkeuring intussen niet meer geldig is

Aanvraag van een tegemoetkoming voor onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software

Met het formulier ‘Aanvraag van een tegemoetkoming voor een onderhoud, herstelling of overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing, of een upgrade van goedgekeurde software’(opent in nieuw venster) vraagt u een tegemoetkoming aan voor:

  • Een onderhoud of herstelling waarvoor in de refertelijst een vergoeding is bepaald bij een hulpmiddel of aanpassing
  • Een herstelling van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor in de refertelijst geen vergoeding bepaald is of waarvoor het toegekende bedrag van de refertelijst onvoldoende is om uw huidige herstelkosten te vergoeden
  • Overplaatsing van een vast hulpmiddel of een vaste aanpassing, bijvoorbeeld naar een nieuwe auto of woning;
  • Een upgrade van een softwarepakket waarvoor u van het VAPH al een goedkeuring kreeg.

Regelgeving

MB van 23/05/1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de minder-validen voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de plaats aangewezen voor hun schoolopleiding, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gedragen kunnen worden.

BVR van 13/07/2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.

BVR van 21/12/2018 betreffende de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve aandoening.