Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - middengeschoolde knelpuntberoep

Toelating tot arbeid - middengeschoolde knelpuntberoep

Buitenlanders die een knelpuntberoep invullen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in Vlaanderen werken. In dat geval kan hun toekomstige werkgever een toelating tot arbeid voor hen aanvragen.

Nieuwe lijst van middengeschoolde knelpuntberoepen(PDF bestand opent in nieuw venster) die openstaan voor migratie, geldig sinds 1 september 2023

Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse werknemer die een knelpuntberoep invult en die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Hij heeft een Belgische werkgever.
 • Zijn functie komt voor op deze lijst met knelpuntberoepen.
 • Conform BVR 7/12/2018, artikel 18, §2 worden de knelpuntberoepen ingeschaald als middengeschoolde functies. Dat betekent dat een werknemer die tewerkgesteld is in een middelgeschoold knelpuntberoep, in de minimaal ‘geschoolde’ categorie betaald moet worden volgens het bevoegde Paritair Comité.

De precieze voorwaarden(PDF bestand opent in nieuw venster) leest u in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Lijst middengeschoolde knelpuntberoepen

Komt het beroep van de toekomstige werknemer voor op deze lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen? Dan hoeft de werkgever zelf niet meer te bewijzen dat er een structureel tekort aan geschikte werknemers op de arbeidsmarkt is.

De lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen waarvoor een vermoeden van tekort in arbeidskrachten geldt, treedt op 1 september 2023 in voege. Deze lijst krijgt tweejaarlijks een update. De geldigheid van de oude lijst van 2021 (die afliep eind maart 2023) werd tijdelijk verlengd tot 31 augustus 2023 (MB 29/3/23). Vanaf 1 september treedt de nieuwe lijst in werking.

De lijst werd aangepast aan de huidige economische realiteit en arbeidsmarktsituatie - ze bevat nu 29 functies. Het voorstel werd afgestemd met de sectoren en de sociale partners (advies van de SERV). Concrete informatie en de lijst zelf vindt men op de specifieke webpagina betreffende de tewerkstelling in middengeschoolde knelpuntberoepen.

Bekijk het samenvattend overzicht en de lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen, met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Wil de werknemer in een knelpuntberoep werken via detachering? Of wil hij aan de slag gaan bij een buitenlandse onderneming, misschien zelfs een onderneming met een Belgisch ondernemersnummer? Dan komt hij niet in aanmerking voor een gecombineerde vergunning.

Voeg extra documenten toe in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag

Voeg documenten toe in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag

Als u een dossier indient onder categorie middengeschoolde knelpuntberoep voeg dan volgende documenten extra toe aan uw aanvraag in functie van de ten gronde beoordeling van de aanvraag

 • Curriculum vitae
 • Uitgebreide taakomschrijving ondertekend door beide partijen
 • Bewijs ervaring voor de uit te voeren functie en/of diploma
 • De vereiste kwalificaties om het middengeschoolde knelpuntberoep uit te voeren. (vb. rijbewijs vrachtwagenchauffeur, code 95, diploma, getuigenschrift,)
 • Indien beschikbaar, attest van sociale zekerheid (overzicht tewerkstellingen), voor Turkije, E-Devlet.

Indien u een pas afgestudeerde in dienst wil nemen

Indien u een pas afgestudeerde in dienst wil nemen, hou dan rekening met hetvolgende:

 • Aanvraag indienen ten vroegste 6 maanden vóór de gewenste startdatum;
 • Diploma voor zorgkundigen: de toelating kan niet uitgereikt worden zonder diploma of attest dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding.
  • De toelating tot arbeid kan goedgekeurd worden vanaf dat er een attest uitgereikt werd dat bevestigt dat betrokkene geslaagd is in de opleiding. Dit attest vervangt dan het diploma voor personen die recent zijn afgestudeerd. Dit attest dient te bevestigen dat betrokkene geslaagd is voor de opleiding in afwachting van de afgifte van het officiële diploma.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Lees deze pagina in: